Auktion vid Båtvaldavik i Gothem.

Genom offentlig frivillig auktion, som på begäran af herr kommissarien B. Bolin, i egenskap af boutredningsman, förrättas vid Båtvaldavik i Gothem tisdagen den 20 innevarande April från kl. 10 f. m. uti framlidne andre landtmätaren L. P. Engboms lokal derstädes, försäljas för bemälde aflidnes sterbhusdelegares räkning större delen af lösöreboet, som består af: något silfver, koppar, jern- och bleeksaker, glas, porslin, sängkläder, betsade och målade möbler, hvaribland en betsad soffa, spel: och matbord, sängställen, speglar, stolar och taflor, hvarjehanda träsaker och träkärl, musikaliska instrument, hvaribland må nämnas ett godt orgelmelodium, åtskilliga till landtmäteriet hörande instrument för afvägningar och uträkningar samt diverse saker i astrologi, en större mängd mansgångkläder deribland en fullständig landtmätareuniformsklädning med tillbehör, diverse saker hvaraf må nämnas ett silfverfickur, en bättre brandfri kassakista, en stormangel samt en större värdefull boksamling i verldsliga och andliga ämnen, diverse torrt virke af plankor och bräder samt materialier till ett lusthus, och slutligen åtskilliga spillnings- och komposthögar.
Dessutom utarrenderas dels boningshuset och gårdstomten, dels en större beteshage samt holmen »Sildunger», på ett års tid.
För lösa egendomen lemnas vederhäftige inropare anstånd till den 1:a nästkommande Oktober; angående arrendet å egorna samt bostället bestämmas vilkoren vid auktionstillfället.
Norrbys i Hörsne den 7 April 1880.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1880
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *