Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrättens sammanträde i förgår räckte ända till kl. 36 e. m., hvarvid behandlades en mängd mål, af hvilka de fleste uppskötos.

För fylleri och misshandel hade allmänna åklagaren på angifvelse af muraren Jakob Rosenlund yrkat ansvar å f. artilleristerna Johan Henrikson och Karl Johanson samt arbetaren Oskar Stendal Videgren, hvilka 7 sistl. Januari å utskänkningsstället å Adelsgatan skulle hafva våldfört sig &å Rosenlund. Vittnen, inkallade af Rosenluud, intygade, att Rosenlund i stället misshandlat en af svarandena, hvilka för öfrigt ej hade våldfört sig å Rosenlund. Åklagaren öfverlemnade målet till rättens pröfning och yrkade ansvar å Rosenlund för oriktig angifvelse; svarandena yrkade ansvar &å Rosenlund för falsk beskyllning. Utslag i målet meddelas 5 April.

För våld å hemmansegaren Magnus Gutenberg, Gute i Bäl, 1 dennes omkring kl. 8 e. m. hade åklagaren stämt sjömannen Karl Alfred Edvard Åberg. För det mot G. begångna våldet har i nummer 18 af denna tidning meddelats redogörelse. Åberg sade sig ej vara skyldig till anklagelsen. Af å kärandesidan inkallade tre vittnen berättade ett, att vittnet frågat Åberg, om han slagit G., hvartill Åberg nekat; vittnet hade då sagt: Tror du, att du kan komma ifrån det; såg ingen det, hvartill Åberg. svarat: Nej, ingen såg det. Svaranden förnekade bestämdt senare delen af vittnesmålet och anhöll att få fyra vittnen åhörda för att betyga sin oskuld. Dessa berättade, att Åberg nämda qväll varit nykter; ett af vittnena hade varit i sällskap med Åberg från kl. 6 e.m. till 310 på qvällen. För vidare bevisnings förebringande erhöll åklagaren uppskof med målet till 12 April, då svaranden vid 10 kronors vite skulle infinna sig.

För olaga utskänkning. af maltdrycker & ett utskänkningsställe vid Adelsgatan hade åklagaren instämt hustru Auna Nilsson och hennes man timmermannen Niklas Nilsson, derför att öl utskänkts under gudstjenst och för öfrigt under förbjuden tid. Hustru N., som har utskänkningsrättigheten, erkände, att öl 3erverats i deras enskilda rum och utlemnats till afhämtning, sedan utskänkningslokalen stängts. Från åtskilliga grannar inlemnade käranden ett intyg, hvari de sade sig aldrig hafva blifvit störda af någon oordning i svarandens lokal. Målet uppsköts emellertid till 12 April, då svaranden vid 5 kronors vite skulle komma tillstädes.

— För samma förseelse yrkades af åklagaren ansvar å artilleristen J. G. Andersson och dennes hustru Johanna Andersson, som ftörestår utskänkningsstället nr 26 i Klinterotens 3:e qvarter. Denna utskänkningsrättighet innehatves af bryggaren Vedin. Hustrun A. ville ej medgifva anklagelsens riktighet, hvadan målet uppsköts till 12 April, då svaranden ålades infinna sig vid 5 kronors vite.

För spillning af gödsel å gata här i staden dömdes Gustaf Svenson, Nygårds, till 10 kronors böter.

I det långvariga målet mellan åklagaren och f. husbonden Nils Qvarnberg, som åtalats för fylleri, oljud och våld mot polis 27 och 28 sistl. November, meddelades i förgår utslag. För de nämda förseelserna 27 November har svaranden ej nekat, hvaremot han ej ville vidkännas, att han varit full och fört oljud 28 November. Angående denna sistnämda sak hafva mot hvarandra rakt stridande vittnesmål afgifvits. Qvarnberg hade yrkat ansvar å Ppolisbetjenten Petterson för olaga häktning och derför att P. af den penningsumma, som Q. innehade vid häktningen, tagit 20 öre, hvilka P. gifviv åt tvänne karlar, som varit honom behjelpliga vid Qvarnbergs häktande. Domstolen frikände Qvarnberg från ansvar för fylleri och oljud 28 november, enär käranden och svaranden förebragt jemngoda bevis, hvaremot Qvarnberg för fylleri 27 November dömdes att böta 10 kronor och för våld mot polis 50 kronor samt utgifva vittnesersättningar med omkring 16 kronor. Qvarnbergs ansvarsyrkande mot polisen Petterson underkändes, men ålades Petterson att till Qvarnberg återlemna de 20 örena.

För våld å skolynglingen Karl Arvid Vallin yrkade åklagaren ansvar å färgerigesällen August Petterson och bryggeridrängarne vid Vedins bryggeri August Nisson och Alfred Olsson, hvilka 28 sistl. Februari skulle hafva å Adelsgåtan illa misshandlat Vallin. August Olsson, hvars deltugande i slagsmålet bestätt deri, att han tagit V. ötver nacken, skildes med målsegandens begifvande från mälet. Ett af de åberopade vittnena Karl Oskar Fogelmark blef ej hördt, enär både svarandena, och tvänne ar de öfriga vittnena sett honom öfverfalla Vallin, hvarför åklagaren åtalade äfven honom, som sålunda förflyttades till svarandesidan. Ett vittne intygade, att Nilsson gifvit Vallin ett slag i ansigtet, kastat ikull och sparkat honom. Svarandena förnekade det mesta; Petterson medgar dock, act han sparkat V. på benen. För vidare bevisnings rtörebringande uppsköts målet till 5 April, då svarandena vid hämtnings äfventyr skulle vara tillstädes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Mars 1880
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *