Från sjön.

Ångaren Södern, som öfvervintrat i Oskarshamn, håller på att utrustas för turer till ett par af rikets södra städer.
— Från »Camperdown», det sistl. höst förolyckade engelska skeppet, har nu hela lasten samt största delen af skeppsinventarierna blifvit upplossade och upplagda vid Ljusne. »Camperdovns» last synes, märkvärdigt nog, hafva legat till sig. Vi hafva nämligen hört, att då fartyget i Augusti utklarerades i Hudiksvall, trävaruaktiebolaget uppgifvit lasten bestå af 2,253 ,3 tolfter bräder och plankor. Vid nu skedd upplossning har den deremot befunnits innehålla ej mindre än 3,344 4/12 tolfter, således 1,090 9/12 tolfter mera än aflastarens uppgitt till tullkammaren i Hudiksvall. Att dylika motsägelser ej alltid bero på en missskrifning det har på andra orter någon gång kommit i dagen. Vi öfverlemna emellertid åt dem, som förstå saken, att sjelfva göra de reflexioner, hvartill ofvannämda fakta kunna gifva anledning.
— Bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Neptun afgick i söndags från Stockholm till Ryssland.
— Isen å Kalmar sund trafikeras fortfarande af de djerfva öländingarne, men dess dagar tyckas vara räknade. Det är nämligen blott de s. k. norra och södra isbanden, som ännu kunna befaras, men äfven dessa äro svaga och föga att lita på. Isvägen åt Färjestaden är i följd af Skallöströmmens uppbrytande alldeles stängd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1880
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *