Visby spritvaruförsäljningsaktiebolag

höll i lördags å stadshoteliet sin årsstämma under ordförandeskap af konsul R. Cramér och med notarien Kreiger vid protokollet.
Efter föredragning af revisorernas och styrelsens berättelser erhöll styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 Okt. 1878—1 Okt. 1879.
Revisorernas af oss i föregående nummer nämda anmärkningar gåfvo anledning till en stunds öfverläggning. I fråga om vinstmedlens utbetalande tidigare än hittills lemnade stämman, efter styrelsens förklaring och dess erinran att k. m:ts befallningshafvande godkänt den utredning, styrelsen afgifvit på lagsökning i liknande syfte af hushållningssällskapet, revisorernas hemställan utan afseende, hvaremot stämman beslöt att vinsten skall utbetalas samtidigt och i proportionsvis lika andelar till alla tre vinsttagande: Visby stad, landstinget och hushållningssällskapet.
För ökande af bolagets rörelsekapital och möjliggörande af vinstens tidigare erläggande beslöt stämman, att genom styrelsens försorg nya aktier skola utsläppas till ett belopp af 10,000 kronor.
De såsom lån till aktieegare mot hypotek af aktiebref utlemnade 7,400 kronor beslöt stämman icke indrifva, enär många personer funnos, som i det ursprungliga bolaget tecknat sig för aktier under antagande att den i den föreslagna bolagsordningen upptagna bestämmelsen om inbetalning af endast 25 proc. af aktiekapitalet och resten genom skuldförbindelse, af k. m:t skulle fastställas, hvilket dock icke vardt fallet, utan bestämde k. m:t, att hela aktiekapitalet skulle kontant inbetalas.
Revisorernas anmärkning att bolagets körslor möjligen genom entreprenad sk lle ställa sig billigare, än hvad hittills varit fallet, gaf icke anledning till beslut af stämman, som uppdrog åt styrelsen att i denna detaljfråga bestämma.
Till bolagets styrelse återvaldes hrr major Ihre, handl. Falck, handl. Hederstedt, doktor Leijer och apotekare Marelius, med hrr T.: Norrby, Karl Hellman och T. Enequist till ersättare.
Till revisorer utsågos hirr kapten Törnquist och notarien Kreiger med hrr. J. W. Fornell och H. Lindström till ersättare.
Protokollet justeras å dag, som ordföranden bestämmer, af kapten Törnquist och Jektor Bergman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1880
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *