Auktion å Malms i Hellvig.

På begäran af Herrar Sysslomännen uti Handlanden Ax. Edmans konkurs kommer oflentlig auktion att förrättas å Malms i Hellvig fredagen den 27 innevarande Februari, hvarvid massans så fasta som här nedan specificerade lösa egendom kommer att till den högstbjudande försäljas.
Fasta egendomen bestående af 3/3 mtl Malms, 3/8 mtl Harde, 11/32 mtl Wiflings och 9/256 mtl Seigs i Hellvig samt 1/32 mtl Liffride i Lärbro socken, alla liggande i sambruk, bevillningstaxerade till 66,200 kronor och hypoteksvärderade till samma belopp. Under egendomen lyda vid Kylleyhamn belägna Lillugns kalkbruk med kalklada, Storugns dito med lada och 2/3 uti Kylley stenkolsugn med kalk- och kollador samt 27/48 uti Löije kalkugn. Af hemmansdelarna är Malms bebygdt med 2 särskilda karaktersbyggningar, brygghus, vistbug och källare samt nyligen uppförd, rymlig och väl inredd ladugårdsbyggnader. Oivannämde hemmansdelar innehålla i areal 844 qvadratref, 26 qv.stänger åker, 427 qv.-ref. 46 qv.stänger ängsmark, 684 qv.ref. 35 st. odlingsmark, 4086 qv. ret. skog och betesmark samt 617 qv.-ref. bäll- och afrösningsmark. Under egendomen finnes riklig tillgång på vacker och växtlig skog. Den lösegendom, som vid detta auktionstilltälle kommer att försäljas, består af 8 st. mjölkekor, en tjur, 9 st. ungnöt, 15 st. tackor, dels med och dels utan ungar, flere större och mindre svinkreatur, hvaribland en fargalt af bättre race, en droska, 2 s. k. lastvagnar, en trilla, en kärra, en kälkrack, en mindre ressläda, ett parti ekoch björkvirke, bräder, takspån och skeppsplank; hälften uti skonerten >Dockan> om 78 tons, nu liggande i Halmstad, 1/4 i skonerten »Aron», mätande 56 tons och jakten >Mina> om 38 ton, nyförbyggd och i fullgodt skick, de 2 senare liggande i Kylleyhamn; en segelpråm, en kalkpråm, en bättre segelbåt med inventarier, 3:ne roddbåtar, ett parti block, jern och tågvirke m. m.; bodvarulagret bestående af smiden, jernplåt, murtegel, färgstofter, förhydningspapp, rifna oljefärger, hampa, klötverfrö, platt-, sul- och bindsulläder, kläden, kordrojer, kasinett, domestik, skjortor, bomullsdukar, tråd, kuappar, kryddvaror, skrifpapper och hodinventarier, hvaribland en decimalvåg med vigter, en boddisk, tomsäckar, målkärl samt en fisknot och notstölflar m. m.
För fastigheten och fartygen, som komma att utbjudas kl. 12 middagen, blifva tillträdes- och betalningsvilkoren vid utropet tillkännagilna, och förbehålles Herrar Sysglomännen pröfningsrätt af derå skeende ombud.
Auktionen å lösa egendomen börjar klockan 9 förmiddagen, och lemnas kände, vederhäftige inropare 4 månaders anstånd med betalningen för densamma.
Othem den 10 Februari 1880.
J. A. Smedberg,
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1880
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *