Brandstods-kompromissrätten

inorra häradet har vid sitt senaste sammanträde faststält socknarnes försäkringsvärden för år 1880.
Ersättning beviljades Ardre socken för brandskada å komministerbostället Mullvalds med 41 kr. 20 öre.
Med anledning af de flera olägenheter som uppkommit genom bestämmelserna i föreningens reglemente, rörande det föreskrifna afståndet af ladugårdshus från eldstadshus, när ny- eller ombygnad sker från grunden, föreslog landtbrukaren D. A. Malmros å Ihre i Hangvar ändring af anförde paragraf i den syftning, att det föreskrifna afståndet icke skulle lägga hinder i vägen för nybygdt ladugårdshus upptagande till försäkring mot brandkada, när belägenheten vore sådan att etta afstånd ej kunde iakttagas. Uti dettaförslag förenade sig kompr.-rättens sanlige ledamöter och beslöts att, enligt reglaentets föreskrift, kungöra detsamma till cknarnes hörande, hvarjämte på herr G. Lindgrehs yrkande, kompr.-rätten Islöt föreslå nedsättandet med 10 fot af 7art och ett uti samma paragraf upptage afstånd.
Om dessa förslag af flertalet af ocknarne gillas kommer § 26, mom. 1 f föreningens reglemente att erhålla fölande förändrade lydelse: »Vid ny- eller ombyggnad från grunden vare sig att det är eldstadsladugårds eller fodehus, som ny- eller ombygges, skall det afstånd, der så lämpligen ske kan, iakttagas, att ladugårdseller foderhus af sten under tegeltak lägges på ett afstånd af minst 50 fot från eldstadshus, ladugårds- eller foderhus under bräd- eller spåntak eller af trä under bräd-, spån eller tegeltak på ett afstånd från eldstadshus af minst 110 fot, samt ladugårds- eller foderhus under ag- eller fodertak på ett afstånd af minst 150 fot från eldstadshus. Afståndet beräknas från skorstensfoten i eldstadshuset.»
Granskningsberättelsen visar, att brandstodsföreningen under år 1879 haft
inkomster: 20,672:17
utgifter: 19,121:24
utgående behållning 1,550:69
Uti denna behållning medräknas 550 kronor oredovisade uppbördsmedel från en kompromissarie, som, sedan revisorerna med skärpa påpekat förhållande, på dagen för sammanträdet, 28:de Januari 1880, lemnade redovisning jämte räta å medlen från 18 sistl. November.
Föreningens försäkringssumma utgjorde:
31 Dec. 1880 17,637,244 kr.
31 Dec. 1879 16,878,569 kr.
ökning 758,675 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1880
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *