Tack för god vakt.

Med anledning af stationsinspektor K. G. Åckanders nyss beviljade afsked skrifver Södertälje-Södeprtörnsposten bl. a. följande:
Från Sköfde, där han vunnit varmt erkännande af förmän och trafikerande allmänhet, förflyttades Åckander till Södertälje, där han blef stationsin.
spektor från 1 jan. 1909. Här blef hans verksamhet kortare, än man väntat enär han redan i oktober 1910 angreps af en rätt svår sjukdom. Men redan under denna karta tid gjorde han sig känd för initiativrikedom, organisationstalang och förmåga att sköta folk. Såvdt vi veta, voro både stationspersonalen och den trafikerande allmänheten synnerligen belåtna med hans arbete här.
Ehuru hr Å. ännu icke torde vara återstäld till full rörelseförmåga, är han dock ännu lika vaken, energisk och initiativrik som någonsin, hvadan statens järnvägar utan tvitvel göra en förlust i och med hans afgång.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *