Från sjön.

— Från den i Kämpingebukten å Skånes kust sjunkna ångaren Kattegatt har Neptunbolagets bärgningsångare Argo nu till Trälleborg inbärgat en del däcksinventarier, såsom vinschar, ankaren kättingar etc. Medelst en med Neptunbolaget samarbetande a. k. sandsugeångare har äfven en del af råglasten blifvit bärgad. Själfva fartyget är dock att anse såsom totalt vrak.
— Brittiska handelsdepartementet och da största transatlantiska ångbåtsbolagen ha beslutit utsända ett fartyg, som skall undersöka isförhållandena å fartygens ruter till Nordamerika. För detta ändamål har anskaffats lett hvalfångstfartyg, som skall afgå från Dundee i slutet af februari. Fartyget förses med mycket kraftiga Marconiapparater, så att man kan upprätthålla trådlös förbindelse med New Foundland och Labrador. Tre vetenskapligt utbildade personer följa med fartyget och afgifva rapport vid hemkomsten. Utgifterna för expedtionen bekostas af engelska regéringen och de intresserade bolagen gemensamt.
— Stettinångaren Caesar kolliderade i söndags eftermiddag kl. 4 i Nordsjös med i Stockholm hemmahörande ångaren Kiruna, som var stadd på resa till Rotterdam med malm, Kiruna sjönk. Besättningen räddades. Caesar fick stäfvon intryckt och återvände till Emden.
Kiruna afgick den 11 februari från Oxeösund med cirka 2,900 ton malm, destinerad till Rotterdam. Enligt beräkning shine ångaren just Vid tiden för olyckan ha befunnit sig i Nordsjön på höjden af Emden, där säkert den räddade besättningen nu befinner sig. Kiruna fördes af kapten Nils Lund, som helt nyligen öfvertagit befälet å ångaren efter förutvarande befälhafvaren kapten E. R. Baumgardt. Omkring 23 man formos ombord, inberäknadt befälet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 februari 1913
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *