Visby högre Flickskola

börjar höstterminen torsdagen 29 d:siskolans hittills begagnade lokal.
Torsdagen 29:de kl. 12 på dagen inställa sig de lärjungar, som skola examineras för flyttning till högre klass.
Fredagen 30:de kl. 10 f.m. inställa sig de, som söka inträde i skolan.
Lördagen 31:ste kl. 12 på dagen sker upprop med samtliga lärjungar.
För inträde i skolans 1 klass erfordras följande insigter:
1.) att kunna säkert och väl läsa innantill svenska språket, både latinsk och svensk stil, samt med egna ord redogöra för innehållet af en uppläst enkel berättelse;
2.) att skrifva en redig och jemn handstil;
3.) att äga någon färdighet i rättskrifning;
4.) att hafva inhämtat kännedom af bibliska historien efter en kortire lärobok, samt äga insigt i kristendomens hufvudläror enligt Luters lilla katekes; samt
5.) att äga färdighet ianvändandet af de fyra räknesätten i hela tal, äfvensom hafva förvärfvat någon färdighet i lufvudräkning.
För intagning i någon af de andra klasserna erfordras att kunna nöjaktigt redogöra för de lärostycken, som sistl. läseår blifvit genomgångna i närmast lägre klass.
För intagning i någon af de andra klasserna erfordras att kunna nöjaktigt redogöra för de lärostycken, som sistl. läseår blifvit genomgångna i närmast lägre klass.
För de lärjongar, som önska komma i åtnjutande af de åt behöfvande lärjungar, enligt k. m:ts nåd. skrifvelse af 7 Dec. 1877, bestämda trenne friplatser, eller af nio platser med nedsatt terminsafgift (25 kronor), inlemnas till föreståndarinnan senast torsdagen 29 kl. 12 på dagen skriftlig till skolans styrelse stäldansökan, och erhålles om styrelsens beslut underrättelse hos föreståndarinnan lördagen 31 kl. 9 f.m.
Af betalande lärjungar erlägges terminsafgiften (37 kronor 50 öre) och af dem, somerhållit plats med nedsatt afgift (25 kr.), sistnämda dag, 31:ste, kl. 3—4 e.m. i skolans lokal.
Visby i Augusti 1878.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *