Gåfvor till Gotlands fornsal.

»Fabrikssmeden N. W. Otberg: Gotlandsmynt (af silfver), 1878 hittadt i «Palissaderna». Jernvägs-arb.-förman. J. Aug. Malmberg: Arabiskt mynt (af silfver), 1878 hittadt (bland omk. en kappe dylika) uti en åker vid Smiss i Lye. Mamsell Maria – Ekman på Slite: Silhonett-porträtt (i en 24 tum hög medaljong med silfveromfattning) af handl., major Georg Fåhreus, då han, sås. ung sjöman, år 1819 var krigsfånge i Frankrike. Fröken Maria Hedelius (från Cap-staden): Vaggtäcke af hvitt sidensars o. i silke, broderadt med blomrankor, 1 aln 14 tum långt o. 1 aln 63 t. bredt, från Ostindien (till Capstaden) skänkt af en hennes mormors väninna. Fabrikör J. D. Lang: Stenyxa, 7 tum lång, 1878 hittad i en åker å Langs (Saxens) tomt vid Slättflis o. Skrubbs. Riksdagsman L. Norrby Stenstu i Fardhem : Kygkrärdar-köpp af spanskt rör med tennknopp o. koppardoppsko (från Härvide i Eke). Koppar-slant (svensk), 2 ÖR. S. M., af 1759. Kyrkvärdhustrun Kajsa Lisa Karby i Roma: Nystel-fot af furn, 22 tum hög, hvilken tillhört hennes farfar, kyrkvärd. Mårt. P:n Karby: ANNO 1764. M. P. K. Skajkel- eller svin-trä (att hänga slagtadt svin på), af ask o. 23 tum långt: M. P. K. 1775. Husb:n Aug. Gardell Tomase i Lokrumme: Dolk af flinta, 73 tum lång, 1878 hittad derstädes; Pil-spets (af hvit brons?), 213 t. lång d:o d:o. Prosten C. Bergvall: Tafla (landskap, aqvarell) af Eleon. Gråberg, från gen, konsul J. Gråberg af Hemsö i Florens o. af honom gifvet till sjökapt. G. Ekström, hvilkens hustru skänkt den till O. B. Skollärare Alb. Lindström i Hemse: Gotlauds-mynt (af silfver). Byggmästare Joh. Pettersson i Visby: 2:ne byggnadsritningar till «blifvande forn-sal, med plan, facade o. genomskärning, Fol. Banmästaren vid Getlands jernväg Benj. Andersson: 4 Benstycken (2 och 2 sammanhörande) 0. 4 tum långa, af hvilka hvardera paret varit med jernstift sammannitadt, kanske (medelst en tunn o. dubbel skifva af messing) på något sätt bildande ett handtag eller skaft ; funna 1878 (bland benrangel o. skallar samt 2 alnar ofvan andra märkliga slipade stensiättningar) å skogen «Bjärby-Sandar» norr om jernvägsstationen i Etelhem. 2:ne menniskoskallar (af 7 tums längd öfver pannan o. nacken), 1878 hittade 1 till 13 aln under n. v. jordytan der sammastädes. Husb:n N. Jonsson Karlström Kakse i Hväte: Sten (af kalkhäll), rund o. platt, af 11½ tums tvärmått o. 65 tum? höjd, huggen i koncentriska planer rundtom!; 1878 funnen under Jernvägsarbetet. Sten (af d:o) d:o d:o af 123 t. tvärmått o. 7½ tums höjd; d:o d:o Grafsten (af kalkhäll), af omkr. 1 aln o. 7 tums höjd o. 1878 funnen under jernvägsarbetet. Skolynglingen Herman Lindbom: Hals-knäppe (af silfver), 24 tum bredt. Enkan Bernhardina Viberg i Visby: Brosch (af messing), 21 tum bred, 1878 hittad i Visby. Ynglingen Vilh. Osc. Alqurén i Fardhem: Ornament af hvit brons (2) 23 tum i tvärmått: Ynglingen Johan Lind uti Fardhem: Stol af björk o. perlfärgad, som tillhört J. Dubbe. Snickare-gesällen Carl Pet. Börjesson : Gesäll-bref för C. P. Börjesson af 13 Jan. 1829.»

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Augusti 1878
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *