Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 17 Juni.
Misshandel. I det förut omnämda målet mot arbetaren August Ahlstedt, hvilken inne å krogen nr 4 å kyrkogatan 15 sistl. April slagit och misshandlat artilleristen Teodor Larsson så att denne fått ett större sår ihufvadet afkunnades i dag utslag, hvarigenom Ahlstedt för våldet dömdes att böta 30 kr. samt ersätta i målet hörda vittnen.
— Döfstumme skomakaren Ågren hade 14 dennes slagit sin hustru så, att hon ansett sig nödsakad anmäla förhållandet för laga åtal. Ågren infann sig, efter upprop, och framlemnade en försvarsskrift, i hvilken han likväl icke tycktes erkänna det af honom mot hustrun föröfvade våldet. Hans hustru, derom tillfrågad, uppgaf, att mannen af sin arbetsförtjenst «aldrig lemnade henne ett öre till hushållet»; att hon likväl 14 Junilyckats få betalning för ett par af m mnen lagade stöflar, och att han blifvit deröfver så uppretad, att han knuffat och slagit henne. Genom teckenspråk tillfrågad vidgick Ågren det emot hustrun föröfvade våldet, men förklarade tillika, att han önskade skiljsmessa i äktenskapat. Hustrun tillfrågad, om hon icke ville afstå från yrkande om ansvar å mannen, förklarade att hon i anseende till mannens våldsamhet vore tvungen att fortsätta sitt yrkande. Som Ågrens prestbetyg icke nu var tillgängligt, uppsköts målet till 8 nästa Juli.

Bedrägeri. Förre hemmansegaren E. P. Hejdenberg från Lärbro hade sökt på falskalånehandlingar erhålla lån i Gotlands enskilda bank, hvarför han idag var instämd. Han infann sig, men nekade. Som åberopade vittnen nn icke voro tillstädes, uppsköts målet.

Oxmålet från Veskinde. Såsom nämts hade slagtaren Olof Ahlstedt 21 sistl. Januari af enkefra Svebilins å Skäggs köpt en oxe för 150 kr. att betalas inom åtta dagar derefter, men uraktlåtit detta, och sedan när fråga blef om betalningen, dels nekat, att han vore skyldig för någon oxe, dels medgifvit detta men under hvarjehanda förevändningar förnekat all betalningsskyldighet, intill dess han affru Svebilius bekommit tvänne oxar, hvarom aftal med henne skulle skett.
I dag hördes ytterligare ett vittne, I.ndtbrukaren August Dassow, hvilken, efter aflagd ed, berättade: att vittnet inne å förra vittnet Klintbergs kontor öfvervarit samtalet med fru Svebilius och Ahlstedt om betalning för den köpta oxen, för hvilken Ahlstedt då erkände sig vara skyldig 150 kr.; att Ahlstedt då velat hafva ytterligare en oxe och först derefter aflemna förbindelse å 300 kr. för bägge; att fru Svebilius dervid sagt, att när Ahlstedt först betalt den förut lemnade oxen han sedan skulle få den andra på kredit mot skuldsedel å 150 kr. — Ahlstedt kunde icke bestrida riktigheten af detta vittnesmål, men bestred likväl sin betalningsskyldighet och yrkade, såsom förra gången, ansvar å fra Svebilius. Målet öfverlemnades härefter till rättens pröfning.
Utslag afkunnas annan dag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Juni 1878
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *