En minnesvård

af huggen sten, skrifves till oss från Toffta, restes sistlidne pingstafton å klockaren och skolläraren Lars Enderbergs graf. Socknens sångförening afsjöng vid detta tillfälle «Stilla skuggor» m. fl. sånger, hvarefter i ett kort tal tolkades församlingens erkänsla öfver det nit och den plikttrohet, hvarmed den aflidne skött sitt kall. Församlingen hade under sista året af Enderbergs lifstid beslutit att föreslå honom till erhållande af något yttre utmärkelsetecken, men han afböjde detta. TI stället insamlades en summa penningar för att derför inköpa. någon lämplig gåfva åt honom.
Under tiden dog Enderberg, och man ansåg då, att lämpligaste sättet att visa sin aktning för den aflidne vore att på hans graf uppresa nämde minnesvård, hvilken har följande inskrift:
Skolläraren Lars Enderberg. Född 1794 — Död 1875.
Församlingen reste vården.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Juni 1878
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *