Uppå därom af statsgeologen,

fil. d:r H. Munthe i Stockholm gjord framställning har Konungens befallningshafvande, efter inhämtande af kungl. vetenskapsakademiens yttrande, enligt beslut denna dag, jämlikt lagen angående naturminnesmärkens fredande den 25 juni 1909, aktat skäligt förklara det vid Domerarfve i Rone socken befintliga flyttblocket, s. k. Bastustainen, för fridlyst naturminnesmärke med stadgande tillika af förbud för en hvar att rubba eller skada detsamma. Vid flyttblocket, hvilket är beläget å den landtbrukaren Aug. Larsson tillhöriga fastigheten 1/24 mantal Domerarfve, är uppsatt en järntafla hvarå i upphöjd skrift läses:
”Naturminnesmärke, fridlyst enligt lag.”
Visby å landskansliet den 5 februari 1913.
Landshöfdingeämbetet
Oscar Melin.
K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *