Af Gotlands skytteförbunds

rapport för verksamhetsåret 1912 framgår, att inom förbundet finnas 55 föreningar (däraf 2 nybildade under året) med 3,132 aktiva medlemmar, fördelade i klasser sålunda: rekrytklassen 497, första klassen 1,168, andra 876 och tredje klassen 600. Dessutom ägder förbundet 148 passiva medlemmar, d. v. s. sådana, som ej deltaga i skjutning, men ekonomiskt understödja verksamheten. De anslagsberättigade, eller sådana som skjutit minst 50 skarpa skott, utgöra 86,3 % af hela medlemsantalet. Antalet har ökats under 1912 med 145. Af de aktiva medlemmarna ha 94 % eller 2,962 deltagit i skol- eller fältskjutning. I förhållande till öns invånareantal uppgå de frivilliga skyttarna till 6 %. 52 föreningar hafva under året anordnat fältskjutningar. Under 1912 lossades inom förbundet sammanlagdt 246,592 protokollförda skott, däraf 32,161 vid fältskjutning, undantagandes vid skjutning inom fältskyttekretsarna då 4,380 skarpa skott lossats. Följande statens utmärkelsetecken hafva eröfrats under 1912: riksmedalj af 1, årtalsmärken af 27, skyttemärken af guld af 11, af silfver af 66 och af brons af 139 personer.
Förbundets verksamhet under 1912 betecknas af de ledande såsom i allo framgångsrik för att den rangplats förbundet hittills intagit såsom n:r 1 af rikets 26 skytteförbund fortfarande skall få bibehållas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *