Mot nervfebern.

En nyuppfunnen vaccin.
Vid senaste sammanträdet med Veteliskapsakademien i Paris framlade dess ledamot d:r Roux, som är föreståndare för Pasteur-institutet, märkliga siffror över resultaten af professor Ghantemesses kamp mot tyfoidfebern.
I tjugufem års tid har man nu i Frankrike sökt strida mot tyfoidfebern (nervfebern) genom förbättring af dricksvattnet. Naturligtvis har någon nytta gjorts härigenom; men ännu bortryckas i landet tusentals människor af den svåra sjukdomen, och det sorgliga ökas däraf att de befinna sig i den bästa åldern, mellan femton och trettio år.
År 1887 hade professor Chantemesse tillsammans med doktor Widal lyckats framställa en vaccin mot tyfoidinfektion; men först under de senare åren har man kunnat skrida till vaccinering i större massa, då nämligen krigsministern år 1911 gaf tillstånd till vaccinering af trupperna vid marockanska gränsen. Oaktadt farsoten därnere rasade våldsamt, blef ingen af de vaccinerade soldaterna angripen.
För i fjol har man ännu kraftigare bevis på medlets förebyggande kraft. I början på april gaf hr Delcassé, som då var sjöminister, tillåtelse till att använda vaccinen för dem af de franska flottornas besättningar och arbetarne vid statens varf som så kunde önska; sålunda fullt frivilligt. Generalläkaren för marinen har efter åtta månader infordrat redogörelser, dels från Cherbourg, Brest och Toulon, där varfsarbetare och de olika skolornas elever fingo vaccineras om de så ville, dels från de tre stora eskadrarne och de två lätta, som varit ute på expedition. Största delen af folket, till ett antal af 67,845 man, ville icke underkasta sig någon vaccinbehandling. Ifrån den 5 april till slutet på december hade man hos detta antal iakttagit 542 fall af tyfoidfeber och 118 fall af gastriska lidanden.
Däremot läto 3,107 man vaccinera sig. Dessa, som lefva fullkomligt samma lif som de icke vaccinerade, ha undsluppit tyfoidfebern. Bland de 3,107 vaccinerade sjömännen har man icke observerat ett enda fall af tyfoidfeber. En karl, endast, blef angripen af »enbarras gastrique febrile», men tillfrisknade snart.
De slutsatser, hvartill detta experiment inom franska marinen ha ledt, tyda på, att man bör kunna hoppas på tyfoidfeberns så godt som fullkomligt utrotande. Den bör efterhand försvinna från de civiliserade länderna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *