Kriget.

Nya fredsförhandlingar.
Till »B. Z. am Mitttag» tolegraferas från Konstantinopel: Storvisiren Mahmud Sjefket Pascha, som i går afton återkom hit från högkvarteret vid Tsjataldsja, har enligt uppgift haft ett samtal med de bulgariska fredsunderhandlarne — och i officiella turkiska kretsar tror man, att fredsunderhandlingarna komma att endera dagen återupptagas.
De turkiska underhandlarne komme då att eventuelt bege sig till Sofia.

I elden.
Det framgår af meddelanden från olika håll, att de förbundna Balkan-staterna samtidigt öppnat, angreppet på de turkiska linjerna både vid Adrianopel och på Gallipolihalfön. På båda ställena ha emellertid de bulgariska infanteriangreppen,
bakaslagits, delvis med betydliga förluster. Angående verkan af de anfallandes artillerield äro meningarna delade. Medan bulgariska källor påstå, att de turkiska ställningarna både vid Adrianopel och på Gallipolihalfön lidit betydligt genom det intensiva bombardemanget, förklara korrespondenerna i Konstantinopel, att verkan varit så godt som ingen.
Agence Bulgare meddelar: Turkiska armen vid Gallipsoli blef igår slagen af bulgariska trupper, syd-Väst om floden Javak. Turkarne flydde i oordning och förföljdes af bulgarerna till Bulair Plejari).
Till B. L.A. telegraferas från Konstantinopel:
Enligt hvad generalstaben meddelar, ha bulgarerna besatt hamnen Myrifito vid Marmarasjön och ryckt fram till Hamilo. Storvisiren har lämnat Tsjataldsja. Truppernas tillstånd där är utmärkt. Bulgarerna ha här dragit sig tillbaka efter att ha bränt ner byn Seeddin.

Turkiets penningnöd.
Emissionen af första serien skattkammarbevis äger rum i dag. Regeringen hoppas få omkring en million pund placerade hos muhammedanerna i Indien och beräknar älven kunna afyttra betydlliga belopp i asiatiska Turkiet.
Pålitliga, korrespondenter skildra i telegram öfver Konstanza, läget i Purkiteit med de börkaste färger. Allting synes drifva landet mot sin ruin. Ett fullständigt kaos råder. Folket är apatiskt. Massor af flyktingar från Tracien, hvilka sökt en fristad i Mindre Asien, ha återkommit till Konstantinopel, emedan de äro ur stånd att finna sitt lifsuppehälle under det ständigt tilltagande eländet. Statskassan är tom. Alla utvägar att låna penningar äro stängda. Man försöker sälja kronjuvelerna. I måndags infunno sig deputationer från arméns läkarekår och soldater hos regeringen och begärde sina löner, hvilka icke utbetalats på flera månader.

Stormakterna känna sig ångerköpta.
politiska kretsar ha de afskedsörklaringar, som de turkiska delegeradena sändt tidningarna i London, gjort ett starkt intryck. Man medger, att stormakterna gjort sig skyldiga till inkonsekvens gentemot Turkiet, i det de i början uttryckligen garanterade det dess territoriella besittningar.
Bulgarernas återupptagande af kriget förstärker i Rom denna känsla af missnöje och man vill understödja. Tyskland i hvarje försök som går ut på att få bulgarerna att pruta på sina fordringar.

En hotelse af Talaat bej.
Från Konstantinopel meddelas till Daily Express att Talaat baj till ett af de främmande sändebuden uttalat att hellre skulle Konstantinopel få, utplånas från jorden än bli ett segerbyte åt de övemodiga bulgarerna. Såge turkarna att de ej kunde försvara staden mot en bulgarisk inmarsch, så skulle de bränna ned den till grunden, liksom ryssarna för 100 år sedan gjorde med Moskva.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *