Genom exekutiv auktion,

vilken förrättas här å landskansliet torsdagen den 28 januari 1915 klockan 1 e. m. komma att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till den högstbjudande ovillkorligen försäljas den av Lars Viktor Eriksson senast lagfarna fastigheten 9/16 mantal Ousters i Hangvars socken.
Å egendomen, som är belägen vid bygdevägen från Tingstäde socken till Hangvars socken och 5 kilometer från sistnämnda sockens kyrka samt 1 nymil från Tingstäde järnvägsstation, finnas följande åbyggnader uppförda:
1:o) boningshus i två våningar av sten under tegeltak, inrymmande i nedre våningen 4 rum och kök jämte förstuga samt i övre våningen 2 rum och kök jämte vind; källare finnes under hela huset;
2:o) flygelbyggnad av sten under tegeltak, inredd till 2 rum med förstuga, källare och vind;
3:o) flygelbyggnad av sten under tegeltak, inredd till tvättstuga m. m.;
4:o) magasinsbyggnad av stockvirke under spåntak, innehållande 3 våningar;
5:o) hus av sten under spåntak, inrett till snickarebod och smedja;
6:o) hemlighus av sten under spåntak;
7:o) ladugårdshus av delvis sten och delvis trä under spåntak, inrett till häst- och kostall, svinhus och lada jämte ett tillbyggt redskapshus under spåntak; samt
8:o) hönshus av trä under brädtak.
Samtliga åbyggnader äro i dåligt skick.
Till fastigheten, som för närvarande undergår laga skifte, hör en areal av omkring 800 tunnland jord, bestående av omkring 650 tunnland skogsmark, 150 tunnland öppen jord, 12 tunnland äng och 2 tunnland gårdstomt och trädgård. Den öppna jorden utgöres av omkring 50 tunnland fastmarksåker och 100 tunnland myrmark.
Skog finnes knappast till husbehov.
Fastigheten är i allmänhet illa hävdad och gärdesgårdarna befinna sig i dåligt skick.
Angående denna fastighet, som av vederbörande utmätningsman saluvärderats till 14,000 kronor, kunna närmare upplysningar här erhållas; och äga de, vilka hava fordran, som bör ur egendomen gäldas eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, att vid densamma sin rätt bevaka, varförutom de, vilka på gruud av skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen eller rätt till servitut eller till avkomst eller annan förmån av egendomen böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oansett försäljningen äga bestånd, före auktionen hit ingiva i huvudskrift eller bestyrkt avskrift den handling, därå rättigheten grundas.
Visby i landskansliet den 17 december 1914.
Gustaf W. Roos.
K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Fältskjutning om vandringsprisen

anordnar Tingstäde skyttegille söndagen den 10 dennes. Samling vid skyttepaviljongen kl. 10 f. m. Skjutningen försiggår i terrängen långe östra sidan af Tingstade träsk, skottriktning mot söder och sydost. Allmänheten varnas att beträda området mellan kl. 10-2.
Prisutdelning i paviljongen senare. Fest för skyttar med damer. Entré.
Skjutchefen!

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Sanda: Födda 21 (7m 14k), död 15 (7m 8k); inflyttade 29 (13m 16k), utflyttade 32 (14m 18k); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 855; ökning 3.

Västergarn: Födda 6 (4m 2k), döda 9 (6m 3k.); inflyttade 8 (5m 3k), utflyttade 26 (15m 11k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 282; minskning 21.

Mästerby: Födda 10 (8m 2k), döda 9 (4m 5k); inflyttade 45 (22m 23k). utflyttade 22 (9m 13k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 455; ökning 24.
Hela pastoratets folkmängd 1,592 personer; ökning 6.

Stenkumla: Födda 8 (3m 5k), döda 10 (6m 4k); inflyttade 41 (18m 23k), utflyttade 31 (13m 18k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 468; ökning 8 personer.

Västerhejde: Födda 14 (8m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 57 (29m 28k), utflyttade 38 (15m 23k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; ökning 23.

Träkumla: Födda 6 (4m 2k), döda 8 (6m 2k); inflyttade 10 (7m 3k), utflyttade 31 (17m 14k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 238; minskning 23.
Hela pastoratets folkmängd 1,219; ökning 8.

Stenkyrka: Födda 6 (4m 2k), döda 17 (6m 11k); inflyttade 47 (17m 30k), utflyttade 42 (17m 25k); vigde 3par; folkmängd 31 dec. 694; minskning 6 personer.

Tingstäde: Födda 7 (5m 2k), döda 6 (3m 3k); inflyttade 38 (19m 19k), utflyttade 33 (16m 17k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 474; ökning 6 personer.
Pastoratets folkmängd 1,168; hvarken ökning eller minskning.

Vall: Födda 7 (4m 3k), döda 7 (3m 4k); inflyttade 29 (10m 19k), utflyttade 17 (9m 8k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 328; ökning 12.

Hogrän: Födda 9 (3m 6k), döda 2 (1m 1k); inflyttade 20 (9m 11k), utflyttade 28 (15m 13k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 337; minskning 1.
Pastoratets folkmängd 665; ökning 11.

Vamlingbo: Födda 18 (8m 10k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 21 (12m 9k), utflyttade 40 (18m 22k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 643; minskning 11.

Sundre: Födda 5 (4m 1k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 9 (4m 5k), utflyttade 4 (2m 2k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 199; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 842; minskning 6.

Vänge: Födda 6 (2m 4k), döda 13 (9m 4k); inflyttade 30 (18m 12k), utflyttade 29 (13m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 649; minskning 6.

Buttle: Födda 6 (3m 3k), döda 5 (4m 1k); inflyttade 14 (9m 5k), utflyttade 19 (7m 12k); vigde 2 par; folkmängd 331; minskning 4.

Guldrupe: Födda 4 (3m 1k), döda 6 (2m 4k); inflyttade 6 (2m 4k), utflyttade 6 (3m 3k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 249; minskning 2.

Tidningen söderklippt saknar en socken…. (Gutar Förr)

Östergarn: Födda 10 (6m 4k), döda 14 (8m 6k); inflyttade 32 (14m 18k), utflyttade 10 (2m 8k); vigde 3 par, 1 borg.; folkmängd 31 dec. 626; ökning 18.

Ardre: Födda 11 (5m 6k), döda 5 (2m 3k); inflyttade 28 (12m 16k), utflyttade 27 (11m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 534; ökning 7.

Gammelgarn: Födda 9 (4m 5k), döda 10 (8m 2k); inflyttade 19 (7m 12k), utflyttade 23 (8m 15k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 1,569; ökning 20.

Alfva: Födda 12 (6m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 31 (11m 20k), utflyttade 29 (17m 12k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 487; ökning 4; äldste församlingsmedlemmen 82 år.

Hemse: Födda 19 (8m 11k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 53 (19m 34k), utflyttade 65 (30m 35k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 845; minskning 3; den äldste 92 år.
Pastoratets folkmängd 1,332; ökning 1 person.

Follingbo: Födda 17 (9m 8k), döda 2 (2k); inflyttade 64 (35m 29k), utflyttade 45 (19m 25k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 531; ökning 34.

Akebäck: Födda 5 (3m 2k), döda 6 (1m 5k); inflyttade 6 (4m 2k), utflyttade 17 (12m 5k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 125; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 716; ökning 22.

Hejde: Födda 10 (1m 9k), döda 6 (4m 2k); inflyttade 21 (11m 10k), utflyttade 32 (7m 25k); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 583; minskning 7.

Väte: Födda 12 (6m 6k), döda 8 (3m 5k); inflyttade 39 (19m 20k), utflyttade 27 (12m 15k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 16.
Pastoratets folkmängd 1,186; ökning 9 personer.

Maretbo: Födda 7 (2m 5k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 35 (13m 22k), utflyttade 43 (24m 19k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 368; minskning 6.

Lummelunda: Födda 9 (5m 4k), döda 7 (5m 2k); inflyttade 25 (17m 8k), utflyttade 28 (14m 14k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 747; minskning 5 pers.

Väskinde: Födda 28 (17m 11k), döda 13 (3m 10k); inflyttade 70 (35m 35k), utflyttade 62 (32m 30k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 798; ökning 23; äldste medlemmen 89 år.

Bro: Födda 7 (3m 4k), döda 7 (4m 3k); inflyttade 16 (8m 8k), utflyttade 31 (14m 17k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 302; minskning 15; den äldsta 88 år.
Pastoratets folkmängd 1,100; ökning 8.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Till arvode för väbeltjänstgöring

inom befästningarna i Tingstäde hade k. m:t af riksdagen äskat ett anslag för nästa år af 200 kr.
Framställningen härom afstyrkes af statsutskottet i dess nu afgifna utlåtande angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjärde hufvudtitel, innefattande anslagen till landtförsvarsdepartementet.
Förhållandet är nämligen det, att sedan befästningarna vid Tingstäde numera blifvit fullbordade, så har k. m:t föreslagit, att en fort. maskinist, uppförd å staten för artilleriets tygstater, skulle anställas för skötseln af de maskinella anordningarna därstädes.
Med anledning häraf har statsutskottet tillstyrkt riksdagen att medgifva, att den, som vid ikraftträdandet af den nya staten för artilleriets tygstater innehar beställningen såsom fortmaskinist vid Tingstäde, må för åtnjutande af i staten uppförda ålderstillägg vara berättigad att tillgodoräkna sig den tid, han dessförinnan tjänstgjort i beställningen.
Under förutsättning att detta vinner riksdagens bifall anser nu statsutskottet, att fortmaskinisten, som ständigt befinner sig på platsen, jämväl bör kunna ombesörja en väbels göromål utan att därför den för denna maskinist beräknade aflöningen, i ett för allt 1,910 kronor för år, skulle behöfva höjas. Och med hänsyn härtill är det som utskottet strukit det af k. m:t äskade anslaget.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 februari 1913
N:r 48

Konkursauktion i Tingstäde.

Lördagen den 15 inst. mars fr. kl. 10,11. m. försäljes genom offentlig auktion för handl. Emrik Kallgrens konkursbos räkning all yttre lösegendom, hvaribland 8 st. hästar, 3 st. kor, 2 st. grisar, 17 st. höns, 4 par selar, 1 droska, 2 lastvagnar, 3 arbetsvagnar, ved- och foderhäckar, 1 kärra, 2 slädar, 1 slädrack, slädfällar, 3 par arbetskälkar, 1 automobil, 1 slåttermaskin, hälften i radsåningsmaskin, 1 hästräfsa, kultivator, vändplogfr, sladd, dragkättingar, 1 decimalvåg, 1 spannmåls- kärra, 2 skjuthackor, 1 parti löfvirke och bräder m m.
Betalningsanstånd för vederhäftiga inropare till 1 sept.
Slite den 24 febr. 1913.
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Till befälhafvare

för Tingstäde rulllöringsområde har för ytterligare ett år förordnats major E. Westöö.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Dödsfall. Johan August Nils Råberg

Att vår käre make och fader hemmansägaren Johan August Nils Råberg, född den 7 jan. 1836, stilla och fridfullt afled vid Smiss i Tingstäde den 23 febr. 1913, varder härmed släkt och vänner delgifvet.
MARIA RÅBERG, f. Nyqvist.
AUGUST. MARIA. ANNA.

Dödsannond

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Borgenärerna

uti handlanden Emrik Hallgrens i Tingstäde konkurs kallas härmed till sammanträde i gäldenärens bostad i Tingstäde onsdagen den 12 instundande mars kl. 12 midd. för att besluta om underhåll åt gäldenären jämte andra boet rörande frågor.
Slite den 24 febr. 1913.
Thure Holmqvist,
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Fältskjutning

om Visborgs skyttegilles vandringspokal ägde rum i går å hällarna 700 m. söder om Kungsladugården, där skjutningen försiggick från två stationer. Samtidigt härmed pågingo insatsskjutningar i fältmässig stil å Visby skyttegilles bana. Det hela leddes af major P. Lundblad och kapten A. Wijkmark och den egentliga fältskjutningen direkt af löjtnant Ouchterlony, som ordnat densamma.
Af 10 vid täflingen representerade skytteföreningar kommo ekebyskyttarne främst med sammanlagdt 25 träffar och hack i häl därefter Visborgs skyttegille, fjolårets pokalinnehaf vare, med lika många träffar. Af dessa träffar hade dock Ekeby flera mot de svårare målen än Visborg. Närmast efter dessa kommo sedan Fole och Visby skyttegillen med hvard era 23 träffar.
Det segrande ekebylaget hade följande sammasättning: V. Smedberg
5 träffar, B. Smedberg 6 d:o, E. Lefvedahl 5 d:o, J. Nilsson 5 d:o, och J. Angelöf 4 d:o.
Visborgs skyttegilles lag var sammansatt sålunda: P. V. Eilertz 4 träffar, J. Norrby 3 d:o, J. Söderberg 7 d:o, B. Finberg 6 d:o och d.-korp. A hlström 5 d:o.
Prisen bestodo af penningar från 6 till en krona.
Prislistan fick i öfrigt följande utseende.
J. Söderberg, Visborgs skg., 7p.;
A. Österberg, Fole skg., 7 p.;
E. Åkerblom, Visby skg., 7 p.;
J. Nilsson, Visby skg., 6 p.;
H. Olsson, Visby skg., 6 p.;
B. Smedberg, Ekeby skg., 6 p.;
S. Nordström, Tingstäde skg., 6 p.;
B. Finberg, Visborgs skg., 6 p.;
R. Pettersson, Endre skg., 5 p.;
A. Olsson, Hogrän skg., 5 p.;
vol. 7/10 Andersson, Visborgs skg., 5 p.;
H. Högberg, Fole skg., 5 p.;
L. Larsson, Barlingbo skg., 5 p.;
V. Persson, Lärbro skg., 5 p.;
H. Pettersson, Hogrän skg., 5 p.;
D. K. Ahlström, Visborgs skg., 5 p.;
V. Göransson, Tofta skg., 5 p.;
J. Olsson, Visby skg., 5 p.;
V. Smedberg, Ekeby skg., 5 p.;
C. K. Gahnberg, Tofta skf., 5 p.;
K. Thomsson, Tingstäde skg., 5 p.;
N. Eklund, Fole skg., 5 p.;
J. Nilsson, Ekeby skg., 5 p.;
J. Hagberg, Tingstäde skg., 5 p.;
E. Stenberg, Barlingbo skg., 5 p.;
B. Pettersson, Lärbro skg., 5 p.;
E. Lefvedahl, Ekeby skg., 5 p.;
H. Johansson, Visby skg., 5 p.;
J. Gardell, Endre skg., 5 p.

Skjutning mot själfmarkerande ½ fig. på obek. afst.
K. Karlsson, Visby skg., 30 p.;
J. Olsson, Visby skg., 30 p.;
W. Larsson, Hogrän skg., 30 p.;
V. Hallenberg, Tingstäde skg., 30 p.;
J. Nilsson, Ekeby skg., 30 p.;
A. Olsson, Hogrän skg., 30 p.;
J. Hagberg, Tingstäde skg., 25 p.;
A. Jacobsson, Hogrän skg., 25 p.;
P. W. Eilertz, Visborg skg., 25 p.;
E. Stenberg, Barlingbo skg., 25 p.;
H. Pettersson, Hogrän skg., 25 p.;
H. Gottberg, Lärbro skg., 25 p.;
J. Ahlström, Visborgs skg., 25 p.;
H. Olsson, Visby skg., 25 p.;
J. Norrby, Visborgs skg., 25 p.;
J. Angelöf, Ekeby skg., 25 p.;
G. Engström, Tingstäde skg., 25 p.;
A. Johansson, Visby skg., 25 p.

Skjutning mot försvinnande 10. ring. 1/4 fig. på 200 m.
W. Persson Lärbro skg., 25,45 p.;
B. Smedberg, Ekeby skg., 25,41 p.;
J. A. Norrby, Visborgs skg., 25,40 p.;
N. Eklund, Fole skg., 25,36 p.;
K. R. Karlsson Visby skg., 25,36 p.;
O. Nilsson, Barlingbo skg., 25,34 p.;
O. Molin, Visby skg., 25,27 p.;
W. Göransson, Tofta Skf., 25,23 p.;
E. Levedahl, Ekeby skg., 25,21 p.;
J. Ahlström, Visborgs skg., 20,31 p.;
J. Angelöw, Ekeby skg., 20,30 p.;
A. Ekvall, Visby skg., 20,24 p.;
B. Pettersson, Lärbro skg., 20,22 p.;
G. Karlström, Visby skg., 20,21 p.;
H. Pettersson, Hogrän skg., 20,19 p.;
B. Finberg, Visborgs skg., 20,13 p.;
V. Smedberg, Ekeby, skg., 20,13 p.;
C. J. Johansson, Visby skg., 20,10 p.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45