Gotlands läns egnahemsförening

u. p. a. kallas härigenom till onrdinarie föreningsstämma i Beredningsutskottets lokal i Gotlands Hypotveksförenings hus härstädes torsdagen den 29 innevarande maj kl. 12 på dagen, därvid till behandling förekomma följande ärenden: 1) föredragning af styrelseberättelsen och balansräkningen för år 1912 äfvensom af revisorernas <berättelse samt beslutande om ansvarsfrihet; 2) disponerandet af vinstmedlen; 3) val af ledamöter och suppleanter istyrelsen; 4) val af tre revisorer och två revisorssuppleanter och 5) styrelsens förslag om den sg. k. Näktergalslundens i Öja öfverlämnande såsom gåfva till Svenska Naturskyddsföreningen.
Visby den 9 maj 1913.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.