Rättegångs- och Polissaker

Vid sistlidne onsdag, d. 22 dennes, å härvarande rådhus hållne polisundersökning angående den natten till den 21:sta timade eldsvådan å vid ”gamla hamn” och tätt intill tändsticksfabriken derstädes belägna Lundqvistska gjuteriet, hvilket, trots alla ansträngningar från släckningsmanskapets sida nästan totalt nedbrann, hvilken undersökning hölls i närvaro af brandförsäkrings bolaget Scandias ombud, handlanden Molander, kunde man icke få upplysning om eldens uppkomst.
Egendomen uppgafs af gjutaren hr P. G. Lundqvist, vara honom tillhörig och, efter att förut hafva varit brandförsäkrad till 16,000 rdr, hafva, sedan åtskilliga förbättringar och tillägg dervid blifvit gjorda, i sistl. april månad, blifvit brandförsäkrad för 1 år till 24,000 rdr, och förklarade hr Lundqvist derjente, på tillfrågan om möjliga anledningen till eldens uppkomst, att inga bristfälligheter i inrättningen eller eljest någon vårdslöshet af dervid anstälda arbetare, efter hans åsigt, dertill kunnat vara vållande.
Med pumpning vid det nya kajbyggnadsarbetet vid hamnen sysselsatte arbetarne Peter Norby och Carl Johansson uppgåfvo sammanstämmande att de, vid 2-tiden på natten, varseblifvit elden och då skyndat efter släckningsmanskap.
I trakten af ”Tivoli”, nära intill brandstället patrullerande nattpolis, nattvakterna J. E. Sandelius och Johan Alfred Wessman uppgåfvo, att de kl. 2,15 på natten först varseblefvo elden, samt att de då genast skyndat till vaktkontoret för att tillsäga om klämtning och öfriga brandsignaler.
Smeden E. Söderqvist och svarfvaren G. Pettersson, hvilka varit sysselsatta med arbete i gjuteriet om aftonen före branden, uppgåfvo att de kl. 1/2 8 slutat detta och derefter sorgfälligt, såsom vanligt släckt elden i dervarande ässja samt gått ”hem till sitt”; förklarade, på ytterligare tillfrågan, att inga bristfälligheter, eller eljest någon vårdslöshet, enligt deras tanke, kunnat vålla eldsvåda synnerligast som elden i ässjan blitvit sorgfälligt släckt och någon gjutning i gjuteriet icke förehafts trenne veckor förut.
Förmodan framstäldes derom, att ifrån stenkolsstyhb i ässjan utvecklad gas möjligtvis genom någon eldgnista kunnat antändas och vålla explosion samt antändning, men detta ansågs af alla de hörda icke rimligtvis kunna vara fallet.
Ordföranden vid untlersökningen, t. f. borgmästaren, magistratssekreteraren Hr G. Herlitz, framhöll, att allmänheten tyckt det visa sig någon vårdslöshet med elden vid gjuteriet, hvareftet ingenting vidare förekom, och undersökningen afslutades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Juli 1874
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.