Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller i morgon änkefru Emma Engfeldt, Othemarsgatan 14, Visby. Åttioåringen är änka efter målaremästare Oscar Engfeldt.

SJUTTIOFEM ÅR fyller å onsdag fru Anna Wahlbäck, maka till förre lantbrukaren Fredrik Wahlbäck, Haga i Mästerby. Fru W. är född vid Haga. Hon har gjort sig känd som en arbetsam och duktig människa.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag nämndeman Axel Wahlby, Roes i Rone.
Jubilaren, som är född i Rone och genomgått folkhögskolan och lantmannaskolan i Hemse, har praktiserat i Danmark. År 1911 övertog han gården efter sin fader, och skicklig och kunnig har han också drivit upp den till en mönsteranläggning, för vilket han erhållit flera utmärkelser. År 1937 överlät han gården till en son.
Nämndeman Wahlby har varit flitigt anlitad för olika värv inom hemkommunen. Sålunda var han ledamot av valnämnden 1914-33 och ordförande i samma nämnd 1918-28. I Autsarve mejeri AB har han varit räkenskapsförare samt ledamot av styrelsen. Vidare har han beklätts med uppdragen som ordförande i kommunalstämman och kommunalfullmäktige samt pensionsnämnden och därjämte har han varit ordförande i kristidsnämnden. I kommunalnämnden har han varit ledamot samt vidare överförmyndare, ordförande i Rone sparbank m. m. Nämndeman blev han 1934.
Men Axel Wahlby har inte blott ägnat sig åt lantbruket och skötseln av allmänna angelägenheter. Han har också ideella intressen och ända sedan 1902 har han med intresse deltagit i nykterhetsarbetet som medlem av IOGT, där han en följd av år var vice templare i gotlandsdistriktet och ett 20-tal år deputerad i Ronelogen.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag änkefru Helga Martell, Unghanse i Öja. Jubilaren, som är småländska till börden men redan i unga år kom till Gotland, är änka efter stenhuggaren Gustav Martell. Hon har gjort sig känd som en duktig och arbetsam kvinna.

På onsdag fyller lantbrukaren Karl Nyberg, Follingboväg 43, Visby, sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag fru Ellen Blomberg, maka till lantbrukaren Axel Blomberg, Nors i Rute.

På onsdag fyller fru Fredrika Sofia Broberg, maka till snickaremästare Karl Broberg, Ducker i Bunge, sextio år.

Fru Ebba Nordström, Rodarve i Östergarn, fyller på onsdag sextio år. Hon är född i Gammelgarn och maka till hr Edvard Nordström.

SEXTIO ÅR fyller i morgon f. vägarbetaren. Conrad Sandberg, Lännaplan la, Visby. Han är född i Malmö och kom 1919 till Visby där han arbetat hela sitt liv. Först som arbetare inom cementindustrien, men 1929 slöt han och var sedan anställd som kommunalarbetare, där han sysslade mest med vägarbete. För några år sedan slöt han dock arbeta på grund av sjukdom.

FEMTIO ÅR fyller hemmansägaren och kyrkvärden Carl Ahlberg, Bjästavs i Sanda, fredagen den 18 juli.
Femtioåringen, som är född vid Bjästavs och övertog fädernegården för ett tiotal år sedan, åtnjuter ett stort förtroende och har också fått mottaga en hel del kommunala och andra förtroendeuppdrag. Han har praktiskt taget tillhört samtliga nämnder o. styrelser inom hemkommunen. Numera är han bl. a. vice ordf. i storkommunens nykterhetsnämnd. Vidare är han sedan 25 år tillbaka kassör i Sanda hembygdsförening och han tillhör också hemvärnet. Därjämte kan erinras om att femtioåringen i många år varit distriktsstudieledare för JUF:s gotlandsdistrikt. Han är ledamot av styrelsen för Gotlands hembygdsförbund och är även med i Folkbildningsförbundet samt riksantikvarieämbetets ombud i Klinte storkommun. Han är också ledamot av kyrkorådet. Personligen är han en rejäl och präktig människa som tillvunnit sig allmän uppskattning både inom och utom, hemkommunen.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *