Löneregleringen för Visby och Stenkumla pastorat.

Kammarkollegiet avstyrker en andra komministratur i Visby.
Stockholm, 17 aug. (Press.) Kammarkollegiet har nu till regeringen för fastställelse överlämnat förslag till nya löneregleringar för prästerskapet i Visby stads och landsförsamlingars pastorat samt i Stenkumla m. fl. församlingars pastorat att gälla åren 1941-1960. I det preliminära förslaget för Visby pastorat har som bekant föreslagits inrättandet av ytterligare en
komministratur i pastorat. För sin del finner kollegiet tillräckliga skäl för närvarande ej föreligga för utökning av den kyrkliga organisationen inom pastoratet utan föreslår oförändrad organisation inom detsamma. Något hinder att sedermera under kommande lönereglerings-period inrätta en kyrkoadjunkts-tjänst i pastoratet om förhållandena skulle så påkalla, finnes icke.
Enligt förslaget skall kyrkoherden erhålla kontant årslön av 8,000 kr. och komministern 4,750 kr., varjämte de skulle erhålla fast reseanslag av resp. 300 och 200 kr. samt bränsleersättning med resp. 200 .och 160 kr. pr år. Minimiantalet särskilda gudstjänster inom pastoratet föreslås till 42.
Kyrkoherden i Stenkumla pastorat skall enligt förslaget åtnjuta en kontant lön av 5,140 kr. pr år och komministern 3,300 kr., samt reseanslag med resp. 500 och 400 kr. och bränsleersättning med resp. 200 och 160 kr.
Kollegiet föreslår, att k. m:t lämnar utan vidare åtgärd den av Reinhold Pettersson i Vall m. fl. gjorda framställningen om ändring av pastoratsindelningen. Kollegiet biträder vad som i det preliminära förslaget anförts som skäl för bibehållande av nuvarande pastoratsindelning. Det torde visserligen ej kunna bestridas, att sammanförande av sex församlingar till ett pastorat medför vissa olägenheter, men
dessa synas ej kollegiet böra undanröjas genom bildande av ett pastorat som i anseende till den ringa folkmängden blir allt för obetydligt för att lämpligen utgöra ’ett tjänstgöringsområde för en kyrkoherde, snarare borde de minsta församlingarna i pastoratet sammanslås till större församlingsenheter. Sådan indelningsändring — vilken givetvis borde avse såväl den kyrkliga som den borgerliga kommunen — torde medföra flera betydande fördelar i förvaltningshänseende.
Enligt förslaget skall särskild pastorsexpedition en gång i veckan hållas öppen i Västerhejde församling av kyrkoherden och i Atlingbo församling av komministern varjämte särskild konfirmationsundervisning skall anordnas i Västerhejde av kyrkoherden och i Atlingbo av komministern.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Augusti 1940
N:r 189

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *