Andelsmejeriet håller stämma.

Mellersta Gotlands andelsmejeriförening har i dag hållit årsstämma å stadshotellet. Mötet öppnades av godsägare Gunnar Nilsson, Halner i Bro, som hälsade stämmodeltagarna välkomna och erinrade om underhandlingarna om mejerifusion. Även om planerna icke nu kunnat realiseras, måste man dock vara tacksam för det intresserade arbete, som nedlagts. Tal. påminde även om den ökade tillverkningen av runmärkt smör. Mjölktillförseln .har också varit större än tidigare.
Att leda förhandlingarna utsågs landstingsman August Jacobsson, Allmungs i Havdhem, med hr Gunnar Nilsson som vice ordförande och dir. Nils Broander som sekreterare.
Vid stämman voro 7,478 röster representerade.
Styrelse och revisionsberättelserna för vilka vi tidigare redogjort, förelågo i tryck. Båda godkändes och ansvarsfrihet beviljades för det senast förflutna årets räkenskaper och förvaltning.
På förslag av styrelsen beslöts, att till stämmans förfogande stående kr. 3,776: 97 balanserades på vinst- och förlustkontot.
Styrelsens och revisorernas dagtraktamenten och reseersättning fastställdes till samma belopp som tidigare eller 10 kr. i dagtraktamente samt resa i III klass eller buss å 30 öre per km. Revisorerna ha dessutom vardera 100 kr. om året.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes hrr August Jacobsson, Havdhem, och Arvid Eriksson, Ekeby, samt nyvaldes hrr Torsten Wiman, Vesterhejde, och Johan Ahlsten, Alvan efter hrr A. von Corswant, Hästnäs, och Herman Smedberg, Hemse. Suppleanter blevo hrr Anton Jacobsson, Eke, omvald och Thure Lönngren, Lummelunda, nyvald. Till revisorer omvaldes hrr Herman Collberg, Follingbo, och John Malmros, Martebo, samt ?????, hr Sven Johansson, Endre, H. Danielsson, Fole, och
Hj. Engström, Roma, som suppleanter. Till fackrevisor utsågs kontorschef Th. Berneck, Stockholm.
Styrelsen erhöll vidare i uppdrag att bestämma priset på den skummjölk som återtages av leverantören, dock till högst 1 öre pr kg. Tilläggsavgiften vid inträde i föreningen bestämdes till 10 öre pr har eller lika med nuvarande avgift.
Hr Gunnar Nilsson lämnade därefter en redogörelse för styrelsens åtgärder beträffande driftsanalys och fettbalanser. Driften har befunnits vara för dyr, i synnerhet vid skumstationerna, i vissa fall lika dyr som vid smörmejerierna. En avdelning för produktkontroll har även inrättats vid kontoret i Visby, och en viss förbättring i förhållandena har därefter redan börjat förmärkas.
I anslutning till detta ärende hade hr Anders Hermansson, Havdhem, ordet och förordade driftsanalys vid samtliga mejerier och skumstationer.
Hr Ahlsten meddelade att fett-balanskontroll redan är i gång med balanser uppgjorda vid varje mejeri. Kontrollen är så god som den över huvud taget kan bli. Driftsanalys är däremot mycket svårt att uppgöra. Sådan torde här på Gotland endast finnas på äggcentralen. För mejeriet finnas inga möjligheter till jämförelser, då Gotland är alldeles speciellt organiserat med skumstationer o. d. Tal. hoppades att denna ordning snart var dödsdömd, så att även effektiv driftsanalys kan bedrivas.
Hr H. Danielsson poängterade det olämpliga med skumstationer.
Hr Hermansson tackade för upplysningarna, men ansåg driftsanalysen ha stort värde vid jämförelse mellan de olika mejerierna inom föreningen.
Hr Gunnar Nilsson bestred värdet av en dylik jämförelse. Styrelsen kommer i alla händelser att göra allt för att avhjälpa eventuella brister.
Hr Bendelin, Västkinde, trodde skumstationerna voro bra.
Ytterligare inlägg gjordes vidare av hrr Ahlsten, Broander, Nyland e r, Lummelunda, Bendelin, Hermansson, Ahlsten, Nilsson, Bendelin, Nylander. E. V. Norman m. fl.
Stämman beslöt därefter uttala sig för att fettbalansen för 1938 skall offentliggöras vid nästa års stämma.
Styrelsen hade vidare begärt bemyndigande att vidtaga åtgärder för nedläggande av en del skumstationer, samt att ordna med mjölkens transport inom vissa områden samt därmed förenade kostnader.
Hr E. V. Norman frågade om styrelsen tänker nedlägga dessa stationer med tanke på andelsmejeriföreningens bästa eller med tanke på att Gotlands bönder skola få högsta möjliga betalning samt om saken diskuterats inom mejeriförbundet.
Hr Bendelin, Västkinder fann frågan för litet utredd.
Hr Nilsson poängterade att utredningen icke ännu hunnit så långt.
Hr Melin, Levide, ansåg bäst utreda frågan och att styrelsen redan föreslagit detsamma för en föreningsstämma.
Hr Bendelin replikerade hr Nilsson och
hr Ahlsten fann, att styrelsen borde göra upp ordentligt förslag, som sedan skall föredragas på distriktsmöten ute i bygderna.
Sammanträdet pågår vid tidningens pressläggning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *