Föreningen Gotländsk idrott

hade igår middag sammanträde å hypoteksföreningens lokal härstädes och beslöt därvid att i enlighas med styrelsens förslag anordna täflingar i gotländska idrottslekar instundande sommar. De slag af gotländsk idrott, hvari därvid komraa att täflas, blifva fram- och bakpärk, varpkastning, stångstörtning samt femkamp, omfattande kappspringning, längdkast på varpa, böjdstrikel, hankdragning och ryggkast. Senare beslöts att äfven täflan i s. k. våg skulle förekomma.
Ett förslag af hr G. Ahlberg, att äfven ett skämtnummer skulle anordnas vid sommarens täfllingar, öfverlämnades till styrelsens godtfinnande.
På förslag af hr G. Ahlberg uppdrog föreningen åt löjtnant E. Nyberg att söka tillvarataga alla s. k. vågbref som kunna anträffas för att bevaras för framtiden.
Till föreningen meddelades, att den gamla komitén för anordnande af allmänna gotländska täflingar beslutit nedlägga sin verksamhet semt att kom till föreningen öfverlämnat dels sin kontanta kassa, uppgående till c:a, 180 kr., dels ock Oskar II:s, Visby bollklubs och Knut Östergrens vandringspokaler.
öreningen Gotlamds idrott bildades, som bekant, i december förra året och räknar nu 185 ständiga medleramar och 152 årligen betalande. Föreningen, som förtjänar att omfattas med intresse af hvarje gotländing, har till ordförande löjtnant E. Nyberg, till v. ordförande stadskassör A. Dahlbäck, till sekreterare löjtnant B. Lindwall och till skattmästare bankkamrer H. Ihre.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *