Fastighetsauktion.

Enl. Gotlands norra Häradsrätts förordnande den 9 maj 1932 försäljer undertecknad efter offentlig auktion på platen den 2 juli (lördag) kl. 4 e. m C. A. Häggs sterbhusdelägare tillhöriga fastigheten Sixarve 113 om 37/1024 mantal i Wiklau socken bestående av skog och hagmark. Å fastigheten beläget mindre boningshus och stall tillhör icke fastighetsägarne.
Försäljningen sker enligt samäganderättslagen, och fastigheten får icke bortsäljas för köpeskilling, understigande 2,500 kronor.
Känd inropare kan erhålla anstånd med köpeskillingens erläggande. Så ock annan som ställer godkänd borgen.
Sven Hultman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139

Auktion i Viklau.

Måndagen den 20 juni kl. 1 e. m. låter fru Maria Stenberg, Stenstugårds, till följe upphörande med jordbruket genom offentlig auktion försälja 2 st. arbetsvagnar därav en ny, lastvagn, fjädervagn, sättare, betskrov, vrång- och foderhäckar (en ny), 2 vändplogar, 2 tvältar, 2 harvar, sladd, rovskärningsmaskin, enbetskälkar, långstegar, enbetsele, tornister, fäll, bjällror, hästklockor, höst- och vårsädes halm, 12 kbmtr vinterhuggen furuved, en 5 mån. gris, höns.
Inre, sängar, bord, glas, porslin, koppar, mansgångkläder och skodon, väggur, 2 st. cyklar.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 okt. 1932 eller vid anfordran.
Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma är till fullo betald.
Roma i juni 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Kungörelse.

Härmed kungöras till ansökan, lediga:
1:o) distriktsbarnmorsketj änsten i Väte distrikt, bestående av Atlingbo, Hejde, Väte och Mästerby kommuner med station i närheten av Väte kyrka. Lön 1,000 kronor jämte naturaförmåner enligt lag.
2:o) distriktsbarnmorske- tjänsten i Vänge distrikt, omfattande Vänge, Guldrupe, Buttle, Sjonhems och Viklau socknar med star tion för barnmorskan i Vänge. Lön 1,000 kr. jämte naturaförmåner enligt lag.
3:o) en reservbarnmorsketjänst med station i Visby: Lön 600 kr. om året samt 5 kr. om dagen vid tjänstgöring.
Ansökningar skola vala barnmorskestyrelsen tillhanda senast den 1 juli 1932 och åtföljas av åldersbetyg, läkareintyg, bestyrkt avskrift av barnmorskebrev samt av intyg om genomgången repetitionskurs och föregående tjänstgöring.
Barnmorskestyrelsen, Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126

Torrläggningsarbetena på Gotland.

Lantbruksstyrelsen har fastställt resplan för statens lantbruksingeniör G. Wadman för år 1932. I planen äro upptagna förrättningar för torrläggning av mark i Hemse socken, av Vesters och Vikars myrar i Hejnums m. fl. socknar, av Store myr i samma socken, av Lunds myr i Guldrupe socken, i Kyrkobinge fl. ställen i Gothems m. fl. socknar, i Stora och Lilla Ihre m. fl. platser i Stenkyrka m. fl. socknar, i Bofrede och Leves i Levede socken, i Enbjänne i Hogräns socken, i Roes i Grötlingbo socken, vid Burgsviks folkskola i Öja socken. i Myrende i Viklau, i Kyrkebys platsen i Hangvars socken samt i Gannarve. i Gammelgarns socken. Planen upptågar dessutom invallningsförrättning i Rings i Hejnums socken samt fördelning av statslån för Thule myr i Ganthem, i Gardese i samma socken, i Halner och Tor i Bro socken, för Bossarve myr i Fröjels socken, i Hallute i Närs socken, i Rosendals-Snovalds i Follingbo m. fl. socknar samt för Binge dikningsföretag i Martebo m. fl. socknar samt slutligen förslag till täckdikning å Lokrume kyrkogård. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1932
N:r 48

Hushållningssällskapet anordnar jordbrukskurser.

Kulturingeniör Bauman från Svenska Mosskul turföreningen håller med början den 1 mars föredrag i ett flertal socknar om växtodling och betesdrift på myrmarker. I Viklau, Guldrupe och Björke hållas föredragen i anslutning till hushållningssällskapets 3-dagars jordbrukskurser, en nyhet i så måtto, att en av de tre lantmannaveckorna utbytts mot dessa 3-dagars jordbrukskurser, vilka bli fyra till antalet. Kurserna äro givetvis en motsvarighet till lantmannaveckorna, men deras program är avsett att läggas så, att man mera tar hänsyn till aktuella ordbruksfrågor, företrädesvis då de ekonomiska. Två lantmannaveckor ha som bekant hållits i Lärbro och Lye, och det är nu den tredje lantmannaveckan, som utbytts hot de ovannämda kurserna. Vid de senare komma föredrag att hållas omväxlande av ingenjör Bauman, länsjägmästaren, jordbrukskonsulenten och husdjurskonsulenten. I Björke kommer dessutom trädgårdskonsulenten att föreläsa.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1932
N:r 44

Auktion å bräder,

alla slag, spån, troder, kantribb och ved, förrättas för vederbörandes räkning onsdagen den 24 dennes kl. 2 e. m. vid sågplatsen i Nickarve Tjaukleha ge emellan Guldrupe och Viklau socknar.
Betalningsanstånd för vederhäftige inropare till den 1 nästk. oktober.
Guldrupe i februari 1932.
G. P. Jakobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 februari 1932
N:r 41

TIDTABELL

för Gotlands Järnvägsaktiebol:s Järnvägar för bantågen från och med den 24 November 1899.

OBS! Tågen n:r 5 och 6 inställas fr. o. m. 1 Januari 1900.
Tiden från och med kl. 6 eftermiddagen till och med kl. 5,59 förmiddagen angifves genom understrukna minutsiffror.
Tecknet + betyder, att tåg gör uppehåll endast om resande finnes att upptaga eller aflämna.
Visby i November 1899.
Trafikchefen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Mönstring med nr 182

Roma kompaniområdes beväringsmän kommer att försiggå på följande tider och ställen, nämligen:
Fredagen den 14 innevarande Deceruher kl. 10 f. m. i Roma sockenstuga med beväringsmän från Roma, Björke, Follingbo, Akebäck, Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem och Viklau socknar;
Lördagen den 15 i samma månad kl. 8 f. m. i Vall sockenstuga med beväringsmän från Vall, Hogrän och Atlingho socknar samt samma dag kl. 11 f. m. i Stenkumla sockenstuga med beväringsmän från Stenkumla, Träkumla, Vesterhejda, Eskelhem, Tofta och Visby södra landsförsamling.
Visby den 6 December 1888.
E. A. Arnelius,
Befälhafvare för Roma kompaniområde.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98

Skatteutjämningsbidrag till ytterligare 10 kommuner.

Långstyrelsen i Visby har till k. m:t överlämnat av Gerums, Halls, Hangvars, Lau, Sanda, Silte, Sproge, Viklau, Sundre och Träkumla kommuner gjorda ansökningar att erhålla bidrag av skatteutjämningsmedel. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 December 1928
N:r 303

Auktion.

Torsdagen den 20 december 1928 kl. f. m. försäljes till högstbjudande skog till rothuggning i ängen under Orleifs i Viklau.
Skogen består av björk och fur.
Samma dag kl. 3 e. m. försäljes uti odlingen vid Viklau, anhalt 200 kbm. stummelved.
Godkände köpare erhålla betalningsanstånd till den 1 juni 1929.
Fride i Lojsta den 14 december 1928.
Jakob Niklasson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 December 1928
N:r 294