Gotlands folkskollärareförbund

hade på lördagen höstmöte på Pensionat Sjövik i Västergarn. Ett 90-tal personer, inklusive damer, häde infunnit sig och mötet hade närmast formen av ett samkvälm.
Folkskollärare S. G. Tingström i Visby, som representerat förbundet vid rikskongressen i Uppsala, gav först en framställning rörande: förhandlingarna vid denna kongress. Sedermera blev det idrott och bad; varefter man samlades till supé. Under denna förekom flitigt med allsång, varjämte folkskollärare Simeon Jakobson i Viklau medverkade med solosång. Folkskollärare Joel Sundahl gav en del glimtar från sin amerikaresa och en del anföranden förekommo. Anordningskommittén avtackades, vice ordföranden hr R. Dahlgren, Stånga, talade för förbundets ordförande och denne återigen, hr Per Björk i Othem, svarade med ett tal för förbundet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Tam grågås i Viklau.

På en veteåker vid Stenstugårds i Viklau infångades i morse en ringmärkt grågås. Ringen bar beteckningen R. 406 Returning Riksmuseet, Stockholm. Fågeln uppges inte ha den minsta rädsla för människor och den lät sig också villigt fångas, ehuru den på intet sätt föreföll sjuk eller skadad. Ännu i middags spatserade den f. ö. omkring i hönsgården på stället, fast den har möjligheter att ge sig av när den vill.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1938
N:r 183

Kreatursauktion i Viklau.

ONSDAGEN DEN 1 JUNI kl. 2 e. m. låter TEODOR PETTERSSON, SIGSARVE, genom offentlig auktion försälja 10 st. reaktionsfria kor, högdräktiga eller nykalvade, 1 sto, 3 år, sjätte gen., 2 vallacker, 2 år, 1 d:o 1 år, 14 st. grisar 3—5 mån.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 december 1938 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Lönerna vid torrläggningarna.

Till svar å en förfrågan från lantbruksstyrelsen huru timlönerna f. n. ställa sig vid torrläggningsarbeten inom Gotlands län meddelar statens lantbruksingenjör G. Wadman, att timlönerna på sista tiden varierat mellan 65 öre och 1 kr. I Garda har tillämpats en timpenning av 80 öre för såväl schaktnings- som stenarbeten. I Viklau betalas för schaktning 70, för bergssprängning 80 samt för bro- och betongarbeten 90 öre pr tim., i Dalhem resp. 75, 90 och 90 öre. Från Bäls socken uppges schaktningsarbete betalas med 65 öre samt stenoch betongarbeten med 1 kr. Vid Uggårds dikningsföretag i Eksta socken har i genomsnitt sista halvåret betalats 72 öre pr tim. för schaktning och 98 öre för bergsprängning, medan 78 öre gällt som genomsnittlig timpenning för både jordschaktning och bergssprängning i Klintehamnsorten. Slutligen upp: ges timpenningen vid schaktning i Burs till 75 öre. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Skattekraften växer

betydligt i rikets landskommuner. I sin i dagarna framlagda berättelse över kommunernas finanser år 1934 omtalar statistiska centralbyrån, att det finns ett 20-tal landskommuner som kunna redovisa ett skattekrontal av över 50,000, den mest välsituerade — Solna i Stockholms län ej mindre än 221,492 skattekronor. Å andra sidan finns det jämnt 100 kommuner i landet, som ej förfoga över mera än 100-500 skattekronor. Av dessa ekonomiskt sett mindre bärkraftiga kommuner förekomma ej mindre än 24, alltså nära fjärdedelen, på Gotland. Dessa äro: Hall, Bäl, Vallstena, Hejdeby, Akebäck, Viklau, Guldrupe, Buttle, Ganthem, Norrlanda, Anga, Ala, Gammelgarn, Träkumla, Västergarn, Sproge, Silte, Gerum, Lojsta, Eke, Näs, Fide, Hamra och Sundre. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Mera gotländsk idrott i folkskolorna!

Folkskollärareförbundet väljer kretsledare för hela ön.
Föreningen Gotländsk Idrott har sedan många år utfört ett målmedvetet arbete för att bland barnen i de gotländska skolorna bevara och återuppliva de gamla gotländska idrotterna. Föreningen har sålunda år efter år utdelat pärkbollar i skolorna, den har vädjat till lärarne att på allt sätt gynna dessa idrotters övande, och lag av unga pärkspelare ha också samlats till tävlingar såväl i Gumbaldeäng i Stånga som på andra håll. Men mera behöver göras för att kunna på en bredare front popularisera denna gamla gotländska idrott redan bland skolungdomen.
Vid Folkskollärareförbundets möte härstädes på torsdagen riktade folkskollärare R. Dahlgren i Stånga, som bekant ordförande i Föreningen Gotländsk Idrott, ånyo en vädjan till sina kolleger bland de gotländska lärarne att ännu mera allmänt taga sig an denna sak. Han kunde därvid meddela att från enskilt håll ställts i utsikt, att ett belopp av c:a 600 kr. skulle kunna få disponeras för främjande av den gotländska idrotten i länets folkskolor. Lärarne skulle då närmast ha hand om saken, medan föreningen Gotländsk idrott skulle stå bakom och stödja densamma.
I anslutning därtill lämnade sekreteraren i Föreningen Gotländsk Idrott, hr Rud. Carlson i Gothem, en redogörelse för en kretsindelning, som man tänkt sig skulle införas. Kretsarna skulle omfatta 4, 5 eller 6 socknar, och varje krets skulle stå under ledning av en folkskollärare. Skolorna inom kretsarna skulle först tävla, därefter skulle kretsarna möta varandra o. s. v. Hr Carlson framlade även ett utarbetat förslag till kretsindelning samt förslag till ledare för kretsarna.
Mötet beslöt för sin del att understryka denna vädjan till lärarne, att dessa var och en i sin stad främja förverkligandet av de framställda önskemålen, samt beslöt att godkänna det av hr Carlson framlagda förslaget till kretsindelning och kretsledare.
Följande tjugo lärare valdes till kretsledare: Birger Larsson, Fårö, H. Dahlqvist, Kappelshamn, P. Björk, Othem, V. Lövgren, Vallstena, E. Österman, Lummelunda, Gust. Gullin, Endre, Sam. Tingström, Visby, Evert Nilsson, Follingbo, S. Jacobsson, Viklau, I. Stenkvist, Dalhem, Birger Stenkvist, Anga, G. Riggert, Vall, K. G. Karlsson, Sanda, Thure Holma, Silte, I. Larsson, Levide, K. Lindström, Etelhem, Erik Cederlund, När, W. Kupper, Hemse, V. Karlsson, Havdhem, och E. Eskelund, Vamlingbo.
De utsedda kretsledarna komma senare troligen i samband med Föreningen Gotländsk idrotts möte den 8 maj, att sammanträda för att dryfta de närmare riktlinjerna för arbetet.
samband därmed torde vi få till fälle att återkomma med en redogörelse för de olika kretsarnas sammansättning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87

Skriftliga förseglade anbud

å reparationer av Viklau kyrkas torn jämte diverse målningsarbeten i sakristia infordras härmed till kyrkorådets ordförande adr. Sjonhem, Romakloster, före kl. 12 den 30 innevarande april.
Arbetsbeskrivning och ritningar finnas tillgängliga hos kyrkvärden Ad. Jakobsson, Sbearve, Viklau.
Arbetet bör vara slutfört för avsyning den 1 september detta år.
Kyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Auktion å kreatur och virke i Viklau.

LÖRDAGEN DEN 2 APRIL kl. 11 f. m. kommer genom offentlig auktion vid f. d. Thimgrens, Orleifs, att försäljas: Kreatur: 5 st. arbetshästar i olika åldrar, 10 st. FASER mjölkkor, reaktionsfria, Redskap: arbetsvagn, bilvagn, kärra gummiringar, lastdragare, kälkrack, såningsmaskin, självavläggare, stormangel. Virke: c:a 800 tolfter bräder i olika dimensioner, vrakbräder, plank, fyrkantvirke, flo-, tvet- och spånved, grenved, kantribb m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 oktober 1938 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel Roma 57.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Torrläggningstöretagen.

K. m:t har anvisat Stenstugårds dikningsföretag i Viklau socken statsbidrag med 4,650 kr. och lån med 5,420 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Mars 1938
N:r 59

Folkmängden på Gotland.

Stenkumla socken: Födda 5 (3 m. 2 k), döda 8 (3 m. 3 k.), inflyttade 38 (16 m. 22 k.), utflyttade 44 (24 m. 20 k), vigde 3 par. Folkm. 31 dec. 436. Minskn. 7.

Träkuma socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 15 (9 m. 6 k.), utflyttade 34 (19 m. 15 k.), vigde 3 par. Folkm. 31 dec.: 243. Minskn. 19.

Västerhejde socken: Födda 12 (6 m. 6 k.), döda 4 k., inflyttads 47 (19 m. 28 k.), utflyttade 58 (24 m. 34 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec.: 644. Minskn. 3.

Rone socken: Födda 18 (10 m. 8 k.), döda 22 (10 m. 12 k.), inflyttade 50 (27 m. 28 k.), utfyttade 45 (23 m. 22 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 900. Ökning 1.

Eke socken: Födda 8 (3 m. 5 k.), döda 2 m., inflyttade 19 (8 m. 11 k.), utflyttade 20 (11 m. 9 k.), vigde 8 par. Folkm. 31 dec.: 222. Ökning 5.

Sjonhem socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 6 m. inflyttade 42 (16 m. 26 k.), utfttade 54 (30 m. 24 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec.: 314. Minskn. 10.

Viklau socken: Födda 4 k., döda 2 m., inflyttade 27 (16 m. 11 k.), utflyttade 25 (11 m. 14 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec.: 238. Ökning 4.

Fardhem socken: Födda 5 (2 m. 3 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 22 (8 m. 14 k.), utflyttade 23 (12 m. 11 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec.: 362. Minskning 5.

Lojsta socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 3 k., inflyttade 23 (14 m. 9 k.), utflyttade 28 (16 m. 12 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec.: 283. ökning 1.

Linde socken: Födda 8 (5 m. 8 k.), döda (2 m. 4 k.), inflyttade 52 (28 m. 24 k.) utflyttade 50 (28 m. 24 k.), vigde 8 par. Folkm. 31 dec.: 390. Ökning 4.

Othem socken: Födda 35 (16 m. 19 k.), döda 16 (7 m. 9 k.), inflyttade 142 (61 m. 81 k.), utflyttade 107 (45 m. 62 k.), vigde 12 par. Folkm. 31 dec.: 1,938. Ökning 54.

Boge socken: Födda 8 (2 m. 8 k.), döda 9 (8 m. 3 k.), inflyttade 35 (10 m. 25 k.), utflyttade 18 (7 m. 11 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 480. ökning 16.

Fårö socken: Födda 15 (8 m. 7 k.), döda 16 (9 m. 7 k.), inflyttad 47 (20 m. 27 k.), utflyttade 48 (16 m. 32 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec.: 1,045. Minskn. 1.

Follingbo socken: Födda 14 (10 m. 4 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 90 (46 m. 44 k.), utflyttade 84 (42 m. 42 k.), vigde 3 par. Folkm. 31 dec.: 551. ökning 11.

Akebäck socken: Födda 5 (2 m. 3 k.), döda 2 m., inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 23 (14 m. 9 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec.: 157. ökning 1.

Vamlingbo socken: Födda 10 (3 m. 7 k.), döda 9 (4 m. 5 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 27 (12 m. 15 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec.: 572. Minskm. 15.

Sundre socken: ingen född, döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 3 (2 m. 1 k.), utflyttade 9 (4 m. 5 k.), Folkm. 31 dec.: 129. Minskn. 13.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3