Kyrkoherde Husander fick nej.

Länsstyrelsen har till k. m:t — enligt vad G. A :s stockholsredaktion erfarit avgivit yttrande övar en av kyrkoherde Carl Husander gjord framställning om sådan ändring i k. resolutionen den 29 augusti 1919 angående lönereglering för prästerskapet i Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Valls, Hogräns och Atlingbo församlingars pastorat, att kyrkoherdens och komministerns bostäder förlades, den förres till Vall och den senares till Stenkumla.
Länsstyrelsen hemställer, att framställningen ej måtte föranleda någon åtgärd, då för biffall till densamma ej synas vara anförda tillräckliga skäl ej heller något förslag, huru med komministerns
tjänstgöring skall ordnas, om denne skall vara boende i Stenkumla.
Domkapitlet har tidigare avstyrkt framställningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

De båda prästerna få avgå från förslaget.

Visby domkapitel tillstyrker — enligt vad G. A:s. Stockholmsredaktion, erfarit k. m:ts bifall till de av vice pastorn Josef Gadd i Kräklingbo och t. f. kyrkoherden J. F. Johansson i Follingbo gjorda ansökningar att få avgå från förslaget till nyinrättade komministraturen i Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Valls, Hogräns och Atlingbo församlingars pastorat, emedan församlingarna förklarat sig icke vara nöjda med det ofullständiga förslaget till besättande av nämnda komministerstjänst.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Broomläggningar.

I dag kommer en större bro å s. k. Libbenarfve qvior emellan Sigters i Hafdhem och By i Habblingbo att omläggas då i stället kan begagnas vestra landsvägen föbi Qvinnegårda och Hejslunds i Hafdhem;
I dag och i morgon en större och flera mindre broar å allmänna vägen emellan Ingvards i Träkumla och Mickelsgård i Vall socken, då i stället för nämnde väg, som derunder blir ofarbar, kan begagnas södra landsvägen och kungsvägen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Oktober 1874
N:r 83

Enligt hos Konungens Bafallningshafvande

gjord anmälan, har tillfälle blifvit heredt för några dugliga arbetare att vid en uti s. k. Handskmyr i Träkumla socken nu påbörjad tillverkning af bränntorf, medelst biträdes lemnande vid torftillverkningen emot dagspenning af 1 50 öre, inhenta kännedom om beredning at s. k. tramptorf, efter anmälan hos den antagne förman nen vid detta arbete Anders Torkelsson från Skåne, boende hos hemmansegaren O. Cedergren Ingvards i nämnde socken; och då medelst användande af denna arbetsmetod, utan behof af machin eller annan kostsam redskap. åstadkommes en för hvarjehanda behof särdeles användbar och god bränntorf, har Konungens Befallningshafvande som anser af framstående vigt för orten att ifrågavarande arbetssätt blir allmän, nare bekant å landsbygden, velat fästa länets innevånares särskilda uppmarksamhet på det här erbjudna tillfället att få inlära en nyttig näring.
Visby Landskansli d. 21 maj 1874.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Maj 1874
N:r 41

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Östergans kompani.: Ardre socken lördagen den 7 kl. f. m.; Gammalgarns socken e. m. kl 11 f. m.; Östergarns socken s. d. kl. 3 e. m.

Eskelhems kompani: Eskelsems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Tofta socken s. d. kl. 12 midd.

Stenkumla kompani: Westerhejde socken söndagen den 8 kl. 8. f. m.; Stenkumla socken s. d. kl 2 e. m.; Träkumla socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.

Dede kompani: Follingbo socken s. d. kl. 3 e. m.; Akebäck socken s. d. kl. 1 i f. m.; Roma socken s. d. kl. 8 f. m.; Björke socken onsdagen den 11 kl. 8 f. Hogrän socken s. d. kl. 11 f. m.; Wall socken s. d. kl. 2 e. m.

Wisby infanteri komp.: 1:a afdelningen söndagen den 8 kl 7 f. m.; 2:a aldelningen den 8 kl. 8 f. m.

Endre kompani: Barlingbo socken torsdagen den 10 kl, 8 f. m.; Ekeby socken s. d. kl. 10 f. Endre socken s. d. kl. 12 middagen; Hejdeby socken s. d. kl. 2 e. m.

Bro kompani: Weskinde socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.: Bro socken s. d. kl. 11 f. m.; Fole socken s. d. kl. 2 e. m.; Lokrumme socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Halla kompani: Ganthem socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Halla socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Dahlhem socken s. d. kl. 3 e. m.

Lina kompani: Wallstena socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.; Gothem socken söndagen den 8 kl. 12 midd.; Hörsne med Bara socken måndagen den kl. 5 e. m.; Norrlanda socken s. d. kl. 1/2 2 e. m.; Källunge socken tisdagen den 10 kl. 11 f. m.

Bäls kompani: Bäls socken söndagen den 8 kl. 9 f. m.; Hejnum socken s. d. kl. 6 f. m,; Othem socken måndagen den 9 kl. 7 f. m.; Boge socken s. d. kl. 9 f. m.

Lummelunds kompani: Lummelunds socken söndagen den 8 kl. 2 e. m.; Stenkyrka socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Martebo socken s. d. kl. 2 e. m.

Tingstäde kompani: Hangvar socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Hall socken s. d. kl. 2 e. m.; Tingstäde socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Forssa kompani: Lärbro socken söndagen den 8 kl. 7 f. m.; Hellvig socken s. d. kl. 2 e. m.

Rute kompani; Fleringe socken s. d. kl. 9 f. m.; Rute socken s. d. kl. 2 e. m.; Bunge socken söndagen den 15 kl. 8 f. m.

Fårö; kompani: Fårö socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Blott de beväringsskyldige, som utehafva gevär, skola vid vapensynerna inställa och derstitdes uppvisa alla sina kronopersedlar.
Till inställelse vid de sålunda utsatta vapensynerna varda vederbörande beväringsskyldige härigenom kallade, med erinran om stadgandet uti Kungl. Brefvet den 19 Januari 1964, att beväringsskyldig, som utan laga förfall uteblifver från behörigen kungjord vapensyn, mönstring eller vapenöfving, skall vara underkastad vite för förste gången af 5 Rdr, andra gången af 10 Rdr-samt tredje och följande gånger till de belopp, som Konungens Befallningshafvande kan finna skäligt att i sådant afseende bestämma.
Wisby Landskansli den 11 Februari 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Lösen för fynd,

att lyftas å landskansliet:
af Olof Engström Suderbys i Bro, 10 kronor för en söndrig brakteat af silfver; af Oscar Cedergren Ingvards i Träknmla 75 kronor, för 71 hela kufiska mynt och några bitar af dito; af Albert Dahlström vid Bönders i Klinte 2 kr., för ett ofullständigt bronsspänne; af Petter Wigren i Westerhejde 6 kr., för 2 kufiska och 2 tyska mynt femte några bitar; af Emma Hultgren vid Nystugu i Sanda 5 kr., för en rund spännbuckla af brons; af Båtsmannen Kruslock 4 kr., för en vid Anningsåkra i Hafdhem funnen djurshufvudformad spännbuckla af brom; af Gardrud Elisabeth Pettersson å Lilla Norrgårda i Sproge 2 kr., för en dylik spännbuckla utan botten, samt af Jonas Petter Sjöstedt och Oscar Wilhelm Fredriksson 12 kr., för en rund fibula och diverse fragmenter af bronsprydnader samt perlor, funna å Hallfreda i Follingbo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.

Till Ordförande

i Träkumla sockens kommunalnämnd är hemmansegaren Lars Eriksson Kue utsedd; till Ordförande i samma sockens fattigvårdsstyrelse är hemmansegaren Axel Virgin utsedd.
Till Ordförande i Ange sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse husbonden Nils Petter Cedergren Bendes uteedd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8