Ett hotande olyckstillbud

inträffade på onsdagskvällen under pågående plöjning med traktor vid Medebys i Lye. Jordbruksarbetaren Karl Gustav Hansson, Rotarve, skulle vid ett tillfälle backa traktorn, men råkade därvid snava och fick högra benet under traktorhjulet. Lyckligtvis stannade traktorn då den stötte emot den bakom stående plogen, så att Hansson kunde komma loss eljest hade säkert en svårare olycka inträffat. Nu stannade skadan vid några blödande sår, vilka hopsyddes och förbundos av tillkallad läkare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Landsbygden. Lye.

LYE, 11 april.
Blåbandsbrödernas afton hade Lye blåbandsförening anordnat hos hr Mattias Pettersson, Mannegårda, lördagen den 10. De närvarande hälsades välkomna med några för kvällen diktade verser samt bibelliisning. En stunds mötesförhandlingar vidtog varefter kaffe serverades. Härefter höll hr Mattias Pettersson ett intressant anförande om det ideella arbetets syften och mål. Programmet upptog dessutom uppläsning, deklamation samt sång och musik. En ny medlem hälsades välkommen till föreningen. Ett tack uttalades å systrarnas vägnar och sist sjöngs en unison sång.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82

Daglig postbefordran på en rad landsbygdslinjer.

Stockholm, 18 febr. (TT.) Generalpoststyrelsen har beslutat, att på följande linjer på Gotland skall lantbrevbäringen från den 1 mars fullgöras med en tur varje söckendag: Hemse-Fardhem, Roma Kloster—Katthammarsvik, Martebo—Stenkyrka, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö Butlex—Sudersand, Klintehamn—Robsarve, När—Lau, Slite—Boge, Hemse—Alva, Källunge—Lilla Fole, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Katthammarsvik—Herrvik, Bäl—Hejnum, Kräklingbo—Botvatte, samt Ljugarn—Ardre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Ladugårdskontrollen under år 1936.

En högst betydande stegring i såväl tillslutning som avkastning kan konstateras under det sistlidna kontrollåret 1/10 1935-30/9 1936 vad beträffar Gotland. Även i ett stort antal andra län har detsamma varit fallet, särskilt vad beträffar tillslutningen. Detta måste anses utgöra ett belägg för att, jordbrukets män alltmera fått blicken öppen för de fördelar, som kunna vinnas genom en rätt utnyttjad ladugårdskontroll. Hösten 1935 tillkommo 40 nya medlemmar varför en ny lokalavdelning, Rone—Burs måste startas, hösten 1936 startade ytterligare 2 föreningar, Väte och Linaorten, medlemsantalet steg med 55 st. till 743 med tillsammans c:a 7,050 kor. Detta koantal utgör 26 proc. av totala antalet i länet. För hela riket föreligger uppgift om att c:a 17 proc. äro under kontroll med växlingar från 37 proc. i Malmöhus och Södermanlands län ned till 2 proc. i Västerbottens län.
Utbredningen på Gotland är dock mycket ojämn. Således äro i Linde, Björke och Halls socknar över 70 proc. av korna i kontroll, 13 socknar, däribland Gotlands kreatursrikaste socken, När, sakna ännu någon kontrollerad besättning. Stor utbredning har verksamheten även i Akebäck, Bro, Havdhem, Roma och Hogrän, socknar, vilka ha över halva koantalet med i kontrollförening. Hejnum, Stenkyrka, Martebo, Källunge, Endre och Lye ha 45 proc. eller däröver.
Avkastningsstegringen sedan föregående år uppgår till 48 kg. mjölk, 0,03 proc. fett och 3,5 kg. smörfett. Årets medelavkastning på 6,267 kontrollerade kor uppgår till 3,370 kg. mjölk med 3,95 proc fett, utgörande 134 kg. smörfett och är den högsta, som hittills redovisats. I och med denna avkastningsstegring har länet för första gången kommit att ligga över riksmedeltalet.
Medelkoantalet per kontrollerad besättning är lågt, 9,11 st., motsvarande siffra för riksmedeltalet är 16,6.
Enligt foderredovisningen har foderförbrukningen uppgått till 2,502 fe per ko, varav 334 fe kraftfoder. Av detta senare utgjordes 130 fe av oljekakor o. d. inköpta saker, således c:a 125 kg. per ko och år.
Den procentuella fördelningen av fodret har varit:

kraftfoder 13,5 proc.
därav oljekakor, o. d. 5,2 proc.
rotfrukter, blast och betmassa 21,2 proc.
ensilage och grönfoder 0,2 proc.
bete 39,9 proc.
hö 16,1 proc.
halm och agnar 9,1 proc.

Sedan föregående år har höförbrukning och bete ökat med vardera c:a 1 proc., medan användningen av kraftfoder och halm minskat lika mycket.
Jämföres avkastning och foderförbrukning under år 1936 med medeltalssiffrorna åren 1910-14 kommer man till det intressanta resultatet att avkastningen ökat med över 1,000 kg. mjölk, 0,20 proc. fett och 46 kg. smörfett eller c:a 50 proc., detta medan foderförbrukningen ökat med c:a 500 fe. Ökningen i foder utgöres uteslutande av grovfoder, kraftfoderanvändningen, såväl av inköpt som av hemmaproducerat sådant har minskat med c :a 75 kg. per ko.
Under året utrangerade kor uppgå till c :a 1,300 st. eller 20 proc. av hela antalet. Detta ger en medellivslängd på c :a 5 år efter första kalvningen. Emellertid torde ett avsevärt antal av de utrangerade korna försålts till liv, varför säkerligen den verkliga medel-1 livslängden blir något större.
I kontrollavgift har i likhet med de närmast föregående åren av medlemmarna erlagts 2 kr. per helårsko och 1 kr. per halvårsko. Stat och hushållningssällskapet ha för verksamhetens upprätthållande tillskjutit 9,930 kr. Den verkliga kontrollkostnaden per medelko uppgår till 3,78 kr. varav 1,58 kr. av allmänna medel.
Roma lokala kontrollförening har tidigare under ett par år legat främst vad beträffar avkastningens storlek men har i år distanserats av 4 st. föreningar, nämligeå. Stånga, Fardhem, Martebo och Havdhem, vilka nått 150, 149, 147 och 146 kg. smörfett medan Roma stannat vid 140 kg. 10 föreningar ha nått 130-140 kg., 8 st. 120-130 och en 110-120 kg. smörfett. Samtliga föreningar ha hunnit över 3,000 kg. mjölk.
Antalet besättningar, som uppnått en avkastning av mer än 150 kg. smörfett har ökats till 152 eller 22 procent av samtliga mot 19 proc. föregående år. Antalet besättningar med lägre avkastning än 100 kg. har nedgått från 7 till 5 proc. Variationerna i avkastning mellan de skilda besättningarna äro givetvis mycket stora, vad beträffar mjölkmängden har den bästa besättningen 5,295 kg. medan den sämsta endast uppnått 1,842 kg. Fetthalten varierar från 3,44 proc. ypp till 4,88 proc. per besättning, således med mer än 1,5 proc. Denna skillnad bör åstadkomma över tre öres merbetalning för mjölken per kg.
De högst avkastande besättningarna under året hava varit:

Hj. Svensson, Björlunds, Källunge, kor: 5295 X 4,20 = 222
K. Fardstedt, Stenstu, Fardhem, kor: 5195 X 4,14 = 215
A. Gahne, Kams, Halla, kor: 4806 X 4,24 = 204
H. Löf gren, Busarve, Roma, kor: 4480 X 4,45=199
S. Björkegren, Bjers, Endre, kor: 4771 X 4,00 = 191

Uträknas medelresultatet senaste åren komma följande 10 besättningar främst:

K Fardstedt, Stenstu, Fardhem: 13,14 kor: 4877 X 4,02 = 196
A. Gahne, Kams, Halla, 15,38 kor: 4619 X 4,11= 192
A. Larsson, Suderbys, Källunge, 10,66 kor: 4206 X 4,39 = 185
Th. Lithberg, Busarve, Roma, 7,95 kor: 4582 X 4,04 = 185
O. Wiman, Karby, Roma, 4,69 kor: 4201 X 4,34= 185
O. Ekström, Myra, Martebo, 5,67 kor: 4404 X 4,14 = 182
E. Hägg, Mickelgårds, Västkinde, 2,70 kor: 4696 X 3,82 = 180
E. Larsson, Tomta, Rone, 5,41 kor: 4192 X 4,26 = 179
H. Hedergren, Girorings, Havdhem, 11,69 kor: 4044 X 4,32 = 175
C. Carlsson, Stenstu, Stenkyrka, 10,86 kor: 4560 X 3,81 = 174

SRB-rasen dominerar i länet och ej mindre än 631 besättningar ha av vederbörande ägare uppgivits tillhöra denna avelsriktning. Antalet låglandsbesättningar är 7, medan de med oordnad avelsriktning uppgå till 46 st. Tuberkulosen bekämpas i 640 av de 688 besättningarna.
De stamboksförda, renrasiga korna uppgå till 327 st., 323 av SRBras och 4 av låglandsras. Medelavkastningen för dessa uppgår till 3798 X 4,03 = 153 för SRB- och 5064 X 3,67 = 186 för låglandsdjuren. Största antalet sådana djur finnas i Martebo, Fardhems, Bro, Dalhems och Havdhems kontrollområden.
Den högstavkastande kon beträffande mjölkmängd och smörfett är 15 Molly SRB 47032 II, tillhörig E. Lindgren, Odvalls i Stånga. Kon har under kontrollåret lämnat en avkastning av 7481 X 4,07 = 304. Högproducerande kor äro även:
16 Lea, tillh. S. Fredriksson, Halor, Rone med 5656 X 5,06 = 286.
29 Majros Gt 3580 I, tillh. A. Larsson, Dalbo, Halla, med 6167 X 4,54 = 280.
56 Lova SRB 60413 R, tillh. A Gahne, Kams, Halla, med 6664 X 4,21 = 272.
Av dessa senare uppnådde 16 Lea och 56 Lova även föregående år synnerligen hög avkastning.
En allmänt utbredd uppfattning är att år 1936 varit ett ”tjurkalvsår”. Enligt kontrollassistenternas lämnade uppgifter synes även denna uppfattning vara riktig, i det att inom de kontrollerade besättningarna ej mindre än 62 proc. av de födda kalvarna varit tjurkalvar.
—gg—.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Landsbygden. Lye.

LYE, 12 febr.
50 år fyllde den 11 dennes lantbr. Karl Pettersson, Sigulds, som uppvaktades redan tidigt på morgonen med presenter och blommor av grannar och vänner. Senare på dagen hade inbjudits släktingar och vänner från när och fjärran till det gästvänliga hemmet, till ett trevligt samkväm. Jubilaren fick även då förutom lyckönskningar mottaga många värdefulla presenter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36

Andelaslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls i går i kommunalrummet i Stånga under ordförandeskap av lantbr. Josef Jacobsson, Bosarve. Såsom representanter för andelsslakteriets styrelse närvoro direktör Edv. Wahlgren och lantbr. Nils Pettersson, Bomunds i När.
Till ortsombud valdes följande: för Burs J. Hansson, Sixarve, med Hugo i Andersson, Gläves, som suppleant, i för När Edvin Häglund, Hallbjänne, suppl. Joh. Häglund, Hallbjänne, för Lau Gunnar Larsson, Hemmor, suppleant Hugo Rudin, Hemmor, för Garda Hj. Larsson, Sutarve, suppl. H. Larsson, Smiss, för Etelhem Arvid Melin, Levide, suppl. Axel Krusell, Sigbalde, för Alskog J. N. Jacobsson, Sixarve, suppl. Charles Henriksson, Sixarve, för Lye Uno Hansson, Dals, suppl. Gunnar Hederstedt, Mannegårda, för Stånga Kr. Kristiansson, Maldes, suppl. Emil Lindgren, Odvalls.
Därefter diskuterades frågan angående åtgärder mot försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel. Sedan dir. Wahlgren redogjort för kommittéförslaget, enligt vilket ingen stadgeändring skulle vidtagas utan i stället varje medlem, som sålde livdjur till andra än föreningsmedlemmar, skulle på blankett, som skulle finnas hos ortsombuden, anmäla försålda livdjur, beslöt mötet uttala sig för att rekommendera det, ta tillvägagångssätt vid blivande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35

Landsbygden. Lye.

LYE, 12 febr.
Hyllad femtioåring. På sin femtioårsdag i går blev hemmansägaren Karl Pettersson, Siguls, föremål för hjärtliga hyllningar. Sålunda väcktes han redan tidigt på morgonen med dynamitskott, och under dagens lopp uppvaktades han med blommor, presenter och telegrafiska lyckönskningar. Senare på aftonen hade jubilaren inbjudit ett antal vänner i sitt hem, varvid han ytterligare hyllades med tal och sång.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35

Landsbygden. Lye.

LYE, 5 febr.
Femtio år fyller torsdagen den il febr. hemmansägaren Karl Pettersson, Sigulds.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Landsbygden. Lye.

LYE, 31 jan.
Söndagskol- och janlorledarekursen fortsatte på lördagen och började då med ett bibelstudium av Em. Olsson med ämnet: ”Jesu vänner”. Kl. 6 besvarade pred. Lindberg de frågor som blivit nedlagda i den uppsatta frågelådan. Stunden blev mycket lärorik och tilltalande. Vid det offentliga mötet på kvällen höllos goda anföranden av pred. Vestin och Lindberg. Mycken sång till strängmusik förekom.
Söndagen den sista dagen i högtiden, började med högmässa i kyrkan, då pastor loci kyrkoherde Johansson predikade. I missionshuset fortsattes sedan med möte kl. ett, då kortare anföranden höllos av pred. Olsson och Lindberg. Anföranden höllos också av kursdeltagare från Väte, Rone, Grötlingbo och Fröjel. Efter en kaffepaus vidtog den sista delen av mötet, själva avslutningen. Då talade pred. Vestin och Hedman. Avslutningsanförande hölls av ledaren pred. Lindberg.
Veckan i sin helhet har varit mycket givande på alla sätt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Landsbygden. Lye.

Lye, 29 jan.
Söndagsskol- och junlorledarekursen fortsatte på torsdagen. Pred. J. G. Vestin talade om ”Själen och vården av den”. Kandidat Roland Thomsson gav några vinkar och råd vad det beträffar ”Bibelstudier för juniorer”. Ett utkast till ett bibelstudium framfördes av talaren. På kvällen anordnades offentliga möten både i Lye Lutherska missionshus och 1 Stånga. På sistnämda platsen medverkade ungdomarna med sång och musik och kortare givande anföranden höllos av predikanterna Vestin och Lindberg. Fredagens program började med ett bibelstudium av pred. Knut Hedman varpå dagens praktiska arbete vidtog. På eftermiddagen hade söndagsskolbarnen inbjudits och de infunno sig mycket mangrant. Kandidat Thomsson talade till barnen, vilka också bjödos på kaffe. Vid kvällsmötet talade kyrkoherden i pastoratet, Johansson samt pred. Lindberg. Sångarna medverkade.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25