Årsexamen

vid härv, elem: läroverk hölls under onsdagen, då, bland annat, uppvisning äfven i sång, musik och gymnastik egde rum, samt på torsdagen. Kl. 12 midd. hemförlofvades ungdomen af eforus, H. H. biskopen. Beklagligen var läroverkets rektor af sjukdom hindrad att vid examen närvara, hvarför lektor K. Cramér fungerade såsom rektor.
Följande stipendier utdelades: Det Sundbergska å 50 kr. till Joh. Eneqvist i 7:de latinklassens nedra afdelning, samt det Casströmska, äftvenl. å 50 kr., till mil Nycander, tillhörande samma afdelning.
Premier hade at kollegium tilldömts följande lärjungar:
I 1:ste klassen: Gunnar Bachér och Karl Pettersson;
2:dre d:o: Tor Wetterlund, Otto Olsson, Hjalmar Lager och Olof Olofson;
3:dje d:o Ernst Bolin, Löfgren, Ronqvist, Ahlfvegren, Pehrsson och Tycho Pettersson;
4:de klassen: Westerberg, Nordin, Bachér och Cramér;
5:te klassen: Elert, Hansson, Gabriel Lindbom, Weström och Wiberg;
T:de nedre klassen: Appellöf, Jacobsson och Köhler.
Flyttningarna mellan klasserne hade bestämts sålunda:
Från 1:ste klassen: Vietor Andersson, Bachér, Björkegren Bodin, Bolin, Engström Klint, Lindberg, Lindström, Persson, Petterson, Sandelin, Sjöström, Stenström, Edvard Svensson, Österberg:
till fluttning föreslås: Adolf Andersson, Bolling, Bourgström, Calissendorff, Eneman, Eneqvist, Enqvist, Falck, Frendin, Fristedt, Gardell, Hintze, Höglund,
Högstadius, Lindberg, Lindbom, Osterman, Sandberg, Stenberg, Sundin, John Svensson, Gunnar Svensson, Söderberg, Törner, Karl Öfverberg, Tage Öfverberg, Östberg;
Pr, 2:dre klassen: Bergloo, Adolt Bolin, Karl Bolin, Brydolf, Enderberg, Foblin, Hedvall, Hejdenberg, Häglund, Kahblström, Lager, Larsson, Lindbom, Olofsson, Olsson, Petterson, Sillén, Smedberg, Pingström, Walström, Wetterlund;
föreslagne: Eneqvist, Falck, Gustafsson, Hellberg Kahl, Kebbe, Köhler, Thomsson, Walgrén, Wendell, Fritz Westöö.
Pr. 3:dje klassen: Ahltvegren, Jak. Arweson, Ernst Bolin, Jak. Bolin, Dahlqvist, Facht, Hedström, Herlitz, Höök, Kuylenstierna, Lemke, Lundin, Löfgren, Lönnroth, Malmlöf, Nilsson, Pehrsson, Frithiof Petterson, Tycho Petterson,
Ronqvist, Rosenqvist, Sillén, Tjäder, Winberg, Åckander;
föreslagne: Karl Arweson, Bergengren, Bolling, Dahse, Emil Eneqvist, Axel Enqvist, Falk, Fegrseus, Forsberg, Johansson, Kahl, Kryssell, Lindgren, Hjalmar Pettersson, Romin, Gustaf Siggelin, Sundell, Snöbohm, Wallér, Wendell, Wennerström;
Fr. 4:de klassen: Bachér, Cramér, Engström, Gardell, Gardsten, Hedström, Husander, Kahl, Nilsson, Nordin, Olofson, Sandelin, Westerberg;
föreslagne: Broander, Calissendorft, Carlsson, Eneman, Eneqvist, Gyllenhammar, Arvid Jakobsson, Gustaf Jakobsson, Ljungholm, Munthe, Miiblentels, Nyman, Sandqvist, Stenström, Sylvan, Wikström;
Fr. 5:e kl. klassiska linie: Boberg, Ehinger, Ekelund, Elert, Eneqvist, Hansson, Isberg, Kristiansson, Lange, Karl Lindbom, Gabriel Lindbom; Ronqvist, Weström, Wiberg;
föreslagne: Engström, Axel Lindbom, Pettersson;
F. samma klass reala linie: Laurin, Adolf Wallin, Arvid Wallin;
föreslagne: Lindgren, Lönnies, Malmros;
Fr. nedre bite kl. klassiska linie: Bolin, Gardsten, Löfvenberg, Nyman, Snöbohm;
föreslagne: Cedersten, Fr. Lindbom, Rundberg, Wablström.
Fr. samma klass, reala linie: Beer, Cramér, Theodor Gustafson, Petterson, Reijhman, Söderberg, Walgrén;
föreslagne: Bolling, Erik Gustafsson, Hellgren, Liljenqvist, Elias Lindbom, Hj. Sillén, Ernst Sillén;
Fr. öfre Ö:te kl. klassiska linie: Belfrage, Mannerhjerta;
föreslagne: Sjöberg, Sundahl, Svensson;
Fr. samma klass reala hnie: Bergenstjerna, Falck;
föreslagne: Bolin, Herlitz, Svensson, Winter;
Fr. nedre 7:de klassen: Appellöf, Booberg, Eneqvist, Jacobsson, Klingvall, Köhler, Nycander;
föreslagne: Carlsson, Wahlström.
Skriftlig examen i Latin, Svenska och Moderna språk kommer vid nästa termins början, innan flyttningarna inom 6:te och 7:de klasserne slutligen bestämmas, att anställas med från 6:te till 7:de och inom 7:de nu uppflyttade eller till flyttning föreslagne lärjungar.
Höstterminen tager sin början tisdagen 29 Augusti, då upprop sker kl. 11 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juni 1876
N:r 44

Kyrkostämman

i onsdags, hvarvid kontraktsprosten K. Herlitz i Sanda, på uppdrag af H. H. biskopen, ledde förhandlingarna, var ganska talrikt besökt. Frågan gälde, såsom bekant, om anskaffande at rum för pastorsexpeditionen, med afseende hvarpå domkyrkorådet hade föreslagit, att antingen sakristian skulle, under den kallare årstiden uppvärmd, begagnas för detta ändamål, eller ock lämplig lokal hyras, i hvilket senare fall H. H. biskopen förklarat sig villig att med 100 kronor bidraga. Efter en lika sakrik som liflig öfverläggning, vid hvilken endast en talare (lektor Bergman) syntes vara af H. H. biskopens åsigt, eller att stadskomministern vore skyldig att sköta pastorsexpeditionen och sålunda äfven tillhandahålla rum dertill, hvaremot åt skilliga andra talare (lundskamrer Gardell, major Ihre, kamrer Bokström, fält kamrer Ljungholm m. fl.) höllo före, att, då H. H. biskopen tillika vore pastor i Visby stads- och landsförsamlingar samt, såsom sådan, åtnjöte särskild lön och boställe, rättvist och billigt vore, att han äfven sjelf skulle sköta pastors expedition, eller ock att den på för ordnande öfverlätes till annan person, men att i alla händelser åtminstone lokal för expeditionen skulle upplåtas i pastors boställe, — så stannade stämman vid det beslut, att den, med förkastande af domkyrkorådets båda förslag, uttalade såsom sin åsigt, att pastorsexpeditionen måtte i pastorsbostället inrymmas.
Mycket kunde vara att i öfrigt säga om den ötverläggning, som föregick detta beslut, såsom om en talares måhända ”mindre granlaga” yttrandeu om kärandeparten i detta mål, om vi så få kalla det, om det besynnerliga bevisföringssätt, som af samme talare användes m. m., men vi tro, att församlivgsmedlemmarne äro, liksom vi, nöjde med att slippa ett vidlyftigare omordande af detta pinsamma ämne samt hoppas, att det nu fattade beslutet måtte återställa det goda förhållande, som hittills egt rum mellan församlingarna och deras själasörjare, samt mellan desse inbördes — detta senare isynnerhet vigtigt, emedan församlingsmedlemmarnes förtroende och tillit till sina själasörjare, något som i första rummet är at nöden för möjliheten af prestkallets rätta utöfning, möjligen kunde gevom fortsatta slitningar till någon del lida afbräck.

Gotlands Allehanda
Lördagen 13 Maj 1876
N:r 38

Tjenstledighet

är beviljad borgmästaren S. J. Matthiesen från 15 Juni till och med 15 September, och har magistratssekreteraren G. Herlitz förordnats att under tiden bestrida borgmästaretjensten här i staden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juni 1876
N:r 50

Dödsfall Otto Gabriel Herlitz

Tillkännagifves, att Skeppsfourneraren Herr Otto Gabriel Herlitz stilla afled i Sundsvall Onsdagen 3 Januari 1877 i en ålder af 43 år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 Februari 1877
N:r 3

Rättegångs- och polissaker.

Rådhusrätten, 7 Febr, 1876.
Kopparslagar O. Hallgren hade in stämt ”sjömannen R. Berg under yrkande om åläggande för Berg att bortflytta ett svinhus beläget nära intill Hallgrens lägenhet, hvaraf den sistnämnde lede skada i flera fall. Målet har flera gånger förevarit, men måst uppskjutas till följd af Bergs uteblifvande. Berg infann sig nu och uppgaf, att han icke förut kunnat inställa sig, emedan han varit stadd på sjöresor, erkände för öfrigt befogenheten af stämningen samt uppgaf slutligen, att svinhuset blifvit bortflyttadt. Sedan käranden medgifvit detta och icke yrkat något vidare än ersättning för rättegångskostnaderna, dömdes Berg att härför till Hallgren utgifva 24 kronor.

Till gode män i källarm, J. A. Borgs konkurs utsågos handlandena L. Arweson och C. H Wallér, till rättens ombudsman magistratssekreteraren G. Herlitz.

För fylleri dömdes arb. Johan Östergren att böta 5 kronor.

För slagsmål den 6 sistlidne November dömdes de tre deri uppträdande hjeltarne: ynglingen Ahlstedt samt bönderna O. Larsson Hartviks och J. M. Svensson Thule i Ganthem till böter. Ahlstedt fick böta 10, Larsson 15, hvaremot Svensson undslapp med 5 kronors böter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Brandkårens i Visby

befäl utgöres af följande personer, dertill utsedde dels af herrar stadsfullmäktige dels af brandeheferna i förening med 1:ste cheferna för afdelningarne:
Förste brandehet: kapt. och ridd. W. Belfrage; Andre d:o löjtnant E. A. Gardell; Standarförare: handlanden L. Bachér; Adjutanter hos brandehefen : handl. G. Klintberg och kontoristen H. Smedberg.

Släckningsafdelningen:
1:ste chef: bryggmästare L. Vedin;
2:dre d:o löjtnant Osk. Eriesson;

Sprutan nr 1:
(nya stadssprutan).
1:ste sprutchef: bryggmästare Janke;
2:dre d:o bandl. Carl Molander;
1:ste strålförare: bagaren Ose. Möller;
2:dre d:o läderhandlaren Andersson;
3:dje d:o muraren Eriezén;
4:de d:o arbetaren Johan Gardell.
1:ste ordningsman: källarmäst. F. Smedman;
2:dre d:o handl. A. N. Sandström;
3:dje d:o d:o F. Wiberg;
4:de d:o d:o G. T. Hägg;
5:te d:o källårmästaren J. A Borg.

Sprutan nr 2:
(f. d. Herlitzska sprutan)
1:ste sprutchef: garfvaren Johan Stenström;
2:dre d:o fanjunkaren O. N, Hallin.
1:ste strålförare: smeden J. Grönberg;
2:dre d:o arbetaren Joh. Stenström;
3:dje d:o muraren Kastlund;
4:de d:o arbetaren Mårten Hansson.
1:ste ordningsman: handl. C. Strömbeck;
2:dre d:o fabrikör Hellman;
3:dje d:o handl. J. Ihre;
4:de d:o d:o L. N. Åckander.

Sprutan nr 3:
(f. d. Klingvallska sprutan).
1:ste, sprutchef: garfvaren Chr. Stenström;
2:dre d:o handl. Julius Lindabl.
1:ste.strålförare: smeden Grönberg, d. yngre;
2:dre d:o handl. Axel Sjöström;
3:dje d:o d:0: RH. Sadel;
4:de d:o bryggeriarb. Aug. Sjösten.
1:ste ordningsman: trädgårdsmästare May ;
2:dre d:o hr L. J. Olsson;
3:dje d:0 hr A. L. Köhler;
4:de d:o hr Alfred Palm.

Sprutan nr 4:
(artilleri sprutan).
1:ste sprutehef: löjt. IH. Hedenblad
2:dre d:o serg. Alfvegren.
1:ste strälförare: serg. Wikander,
2:dre d:o fanjnnkare Ahlyhr;
3:dje d:o tändsticksarb, G. kydström;
4:do d:o konstapel J. O. Johansson;
1:ste ordningsman: dector O. Klintberg;
2:dre d:o d:o Hallenberg;
3:dje d:o häradsskrifv. E. Molander.
4:de d:o

Sprutan nr 5:
(Stenbergska).
1:ste sprutchef: bandl. T. Falck;
2:dre d:o bokhandl. J. Sahlberg.
1:ste strålförare: glasmästar Sundell;
2:dre d:o bokhbållar Pettersson;
1:ste ordnivgsman: bokhällar Löfving;
2:dre d;o d:o Högström,

Pytssprutorna.
1:sta sprutan:
sprutchefer: styckj. Hallgren o.bokb. Dahlberg.
2:dra sprutan:
sprutchefer: skräddaren Vallin och glasmäst.
C. J. Sundberg.
3:dje sprutan:
sprutchefer: mältar Johansson ock bryggeriarb. Klintberg.
4:de sprutan: G
sprutchefer: bokh. R. Pettersson och provisor Olsson.
Hrr Graham Brothers hafva utlofvat att, i händelse at eldsvåda, ställa den till deras mekaniska verkstad hörande sprutan till stadens förfogande, och kommer manskap att densamma tilldelas, så snart den för i år upprättade mantalslängden blifver tillgänglig.

Brandsegels-afdelningen:
1:ste ordningsman: kapten J. Herlitz;
2:dre d:o d:o Bäckman;
3:dje d:o lotsen Carl Vinberg.
Vid denna afdelning påräknas alla i staden varande sjömän, hvilka ej äro på andra afdelningar indelade, samt sjömansskolans elever. Samlingen, i håndelse af eldsvåda eller mönstring, sker vid sprutans nr 1 spruthus i rådhuset, bredvid uppgången till telegrafbyrån.

Vattenhemtnings-afdelningen:
1:ste vattenchef, handl. Ludvig Herlitz;
2:dre d:o d:o N. Nilsson;
1:ste stråltörare, d:e J. W. Klintberg;
3:dre d:o d:o Joh. Hallberg.

Ordningsmän vid uppfordringsverken:
1:ste hr J. B. de Brun;
2:dre hr Carl Ferm;
3:djo hr Carl Franzén.

För verkens sättande i gång och slangarnes sammanskrufning:
hr gördelm. P. A, Hellgren jemte sina egna biträden;
hr maskinist N. Holmquist.

För vattenhemtning med hästar:
repslag. J. C. Kryssell;
bokhb. J. A. Dahlström;
bagaren Fr. Vallin;
arbetaren O. N. Dahlin;
hr J. F. Klint.

För broutläggning:
bokh. Herm. Viekman:
målaren Engelund;
stadsmätaren Nilsson.

Vid slangliniens omvårdnad:
handl. H. Lindström;
magazinskarlen N. Engström.
skräddaren J. Levin.

För vattenhemtning med ämbar och ledningsliniernas ordnande:
fabrikör Aug. Johansson;
d:o Gustaf Cedergren;
skolläraren J. Enderberg;
d:o O. Olin;
d:o A. Rundqvist;
handl. C. A. Måhrbeck;
d:o C. J. Måhrbeck;
skomakaren Österberg ;
d:o Wetter.

Rifnings- och bergningsafdelningen:
1:ste rifnings- och bergningschef consul C. J. Westberg;
2:dre d:o d:o byggmästar Pettersson.
Ordningsmän: handl. L. J. Kahlqvist;
konsul Carl Ekman;
byggmästar Lindgren.

Vakt- och reservafdelningen:
1:ste vakt- och reservchef: lijtn. K. Regnell;
2:dre d:o d:o handl. Hederstedt.
Ordningsmän: konsul Romdahl;
d:o — Boström;
doktor Kahl;
viktualiebandl. Nyström;
qvarneg. Nilsson, Bingersqvarn;
byggmästaren Stenbom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Till ordförande

i Rone sockens kommunvalnämnd är vald handl. C. J. Broander, till ordförande i Lau sockens fattigvårdsstyrelse hemmansegaren Johan Pehrsson Koparfve, i Stenkumla sockens fattigvårdsstyrelse A. Eriksson Homa; till ordförande i Visby norra landsförsamlings kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse kaptenen J. W. Herlitz.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1876
N:r 6

Stadsfullmäktiges sammankomst

14 dennes. Först förrättades följande val:
i Drätselkammaren: hr J. W. Klintberg, Aug. Bokström, J. L. Kahlquist, V. O. Lindsström och Axel Ekman;
i Hamndirektionen: smedsmästaren J. P. Dalbeck, skeppsklareraren C. L. Ekman och sjökapt. Joh, Herlitz;
i Fattigvårdsstyrelsen: hrr C. Ringbom, H. Pettersson, T. Falck och O. Ericsson samt nyinvaldes folkskolelär. Olin och handl. C. J. Björkander; — till suppleanter. hrr J. F. Smedman, bryggmäst. A. Palm och handl. Carl Molander, hvarefter till styrelsens ordförande valdes kapt. C. Ringbom och till v. ordförande kamrer H. Pettersson;
i Helsovårdsnämnden: kapt. N. Törnquist samt vet.-läk. E. Schoug;
i Inqvarteringskomitén garlvaren Joh. Stenström, bryggmäst. A. Palm och handl. Emil Gerle.
Till Revisorer af stadens räkenskaper för innev. år valdes: konsul L. N. Boström, skräddaremäst. J. M. Sandström, handl:ne Carl Molander, Carl Strömbeck och F. Viberg samt adj. C. J. Berglund;
till Revisorer af spritbolagets räkenskaper: kapt. V. Walström och löjtn. Altr. Gardell.
Uppgörandet at inkomst. och utgiftsförslag för år 1876 uppsköts till extra sammanträde 28 dennes.
Den förut omnämnda besvärsskriften upplästes, hvarefter fullmäktige uppdrogo åt Visby stads delegerade, hrr Leijer, Arweson och Ljungbolm, att upprätta och till fullmäktige inkomma med förslag till svaromål å denna skrift. På ett extra sammanträde skulle sedermera denna fråga behandlas.
Drätselkammaren bemyndigades, att, på det sätt som kammaren pröfvade lämpligast, bortauktionera entreprenaden för underhållandet af stadens vägar. Innan kontrakt upprättas, skola dock de gjorda anbuden fullmäktiges pröfning underställas.
Frågan om anskaftandet af tvenne nya brunnar inom Klinterotan uppsköts till Juni månad 1876.
Dokter Leijer hade i motion föreslagit, att, då staden tecknat sig för aktier i jernvägen till belopp af 500,000 kr., och då staden för åtskilliga andra förestående utgifter dessutom beböfde upptaga lån, skäl vore, att sammanslå dessa lån till ett, och söka anskaffa ett lån till belopp af 800,000 kr. eller 1 million. I denna fråga fattades nu intet beslut, atan beslöts, att den skulle till förnyad behandling företagas.
Hamnstyrelsen underrättade, att kontraktet mellan Visby stad och Styrelsen för väg- och vattenbyggnadskåren nu blifvit af den senare antaget med den af fullmäktige föreslagna förändringen.
Helsovårdsnämdens skrifvelse, rörande vattenaflopp inom staden, hvaraf isynerhet den del af Klinterotan, som ligger vester om Adelsgatan, vore i behof, remitterades till drätselkammaren.
Magistraten anmodade fullmäktige att inkomma med upplysning om de åtgärder, som för den nya byggnadsordningens åstadkommande vidtagits. Man beslöt anstå med svaret till extra sammanträdet.
Löjtnant Gardell hade i skrifvelse klagat öfver att han i egenskap at 2:dra brandehef hos vederbörande sökt men icke lyckats erhålla utdrag ur mantalslängden, hvilket varit nödvändigt i och för stadens brandkårs indelning. 1:sta brandehefen, kapten Belfrage, upplyste emellertid nu, att man först då i dagarne ändtligen lyckats erhålla de beböfliga uppgifterna, och att fördelningen påginge.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 22 December 1875.
N:r 101.

Vid stadsfullmäktiges

sammanträde, 14 Sept., förekom bland andra frågor:
1) Fråga om en opinionsyttring af stadsfullmäktige till det blifvande landstingets sammanträde angående en jernvägsanläggning på Gotland. Flertalet af stadsfullmäktige tycktes vara för en sådan anläggning, och ville en stor mängd, derivland hrr Procopée, Klingvall, Westberg, Wedin, Hederstedt,
Falck, Romdahl, Kablqvist, S. Engström, Leijer, C. Ekman, P. F. Ihre hafva sin mening om fördelen af en jernvägsanläggning på Gotland i protokollet intagen.
2) Ifrågasatt årsarvode till sekreteraren vid hälsovårdsnämnden härstädes med 300 kr. föranledde en temligen liflig diskussion och derefter följande omröstning mellan 200 kr. och 300 kr., som slutades så, att årsarvodet till den
nämnde sekreteraren bestämdes till 200 kr.; skolande dock, efter omständigheterna, en särskild gratifikation vid årets slut kunna sekreteraren tilldelas.
3) Af hälsovårdsnämnden framstäldt förslag om anställande af en särskild polisbetjent — till helsovårdsnämndens disposition, till magistraten framlemnadt och derifrån till drätselkammaren remitteradt med förord till förslaget, men, med förmälan derjemte, att af de endast fyra polisbetjenter, som nu voro att tillgå, ingen kunde för detta särskilda ändamål undvaras, hvarföre särskildt anslag af stadsmedel till aflöning åt en ytterligare polisbetjent vore behöfligt, af drätselkammaren afstyrkt, atslogs.
4) Till förste brandchet valdes kapten W. Belfrage; till andre brandchef löjtnant
A. Gardell; till chef för släckningafdelningen herr L. Wedin; till chef för vattenhemtningsafdelningen herr L. Herlitz; till chef för rifnings- och bergningsafdelningen löjtnant H. Hejdenblad och till chef för vakt- och reservafdelningen löjtnanten C. Aspegren.
5) Ar ploglagstöreståndarne inlemnad ansökning om förhöjd aflöning ifrån nuvarande 10 kr. ärligen samt 1 kr. 50 öre dagtraktemente, till 50 kr. årligen samt 2 kr. 50 öre dagtraktemente för hvarje förrättningsdag, af drätseln afstyrkt, afslogs.
6) Af läroverkets rektor ingifven skrftlig anhållan om hushyresmedel i anseende till bristande boställsvåning åt rektor, remitterades till drätselkammaren.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Herlitz, Erik Lennart, Fiskare.

Östergarns skytteförening.
Herrvik, Katthammarsvik. Född den 3 juni 1915 i Herrvik, Katthammarsvik. Medlem i föreningen sedan 1930. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.