Läkarna.

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har till underläkare vid pediatriska kliniken under ett år fr. o. m. 1 juli förordnats med. lic. Gillis Herlitz, gotl.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Hushållningssällskapets årsmöte

i Visby i går gynnades af det herrligaste väder. Utställningarna, rikhaltigare och mera omvexlande än vid något föregående möte, voro också talrikt besökta. Kreatursexpositionen hölls å södra byrummet, utställningen af industri- och slöjdalster uti artilleriets exercisbyggnad, som för tillfället var festligt dekorerad med flaggor och vimplar. Midtelpartiet af högra långväggen pryddes af konungens och drottningens porträtt.
Prisbelöningen försiggick å södra byrummet. Priserna utdelades vexelvis af de båda småprinsarne, hertigarne af Vestergötland och Nerike.
Bristande utrymme hindrar oss att i detta nummer ingå på en utförligare redogörelse såväl för mötet i dess helhet som för hushållningssällskapets sammanträde och den upplysande samt af öfvertygelsens falla värme gefromandade diskussion angående jernvägsfrågan, som der fördes. Vi återkomma härtill i följande nummer. För dagen meddela vi emellertid de belöningar som utdelades på utdelningen för
Industri- och Slöjdalster:
Silfvermedalj.
Wisby tändsticksfabriksaktiebolag, fru Ulla Herlitz, maskinstickade arbeten, hrr J. W. Klintberg &. C:o, marmorarbeten, fröken Mari. Svebilius, träsnideriarbeten, samt Graham Brothers, landtbruksmaskiner.
Bronsmedalj:
Gelbgj. P. A. Hellgren, div, gelbgjuteriarbeten samt elektriska ringledningar, snickare Wien, möblei af ek, snickare J. N. Osterman, div. möbler i valnöt, spegelfabr. C. Hellman, div. arbeten, Barnhemmet, Fridhent, vätnader, spånader, m. m. Slöjdskolan i Wisby, d:o d:o, hustru Sofia Rundberg, vadmal, konsul L. N. Enequist, bränntorf, jernhandl. Fahlström, div. jernarbeten, smeden Grönberg, en vagn.
Under middagen, som började kl. 4 e. m., föreslogos skålar för konungen (efter hvilken skål folksången af sjöngs), för Gotland, hushållningssällskapet, utställarne etc. Sinnesstämningen var animerad.
Bland mera framstående främlingar, som besökte mötet, märktes den om slöjdundervisningens befrämjande i Upsala län så högt förtjente landshöldingen i samma län grelve A. Hamilten, hvilken äfven var närvarande vid sällskapets sammanträde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Dödsfall.

På fredagen avled å Sundsvalls lasarett fru Malin Söderberg, änka efter framlidne överstelöjtnantaten härstädes J. N. Söderberg. Den bortgångna har under senare tiden dragits med svårartad sjuklighet samt under vintern vårdats å sjukhus i Stockholm. För någon månad sedan avreste hon till sin dotters hem vid Sundsvall, men måste söka vård på lasarettet därstädes, där hon nu avlidit.
Den bortgångna var född år 1866 i Sanda och dotter till kontraktsprosten C. F. Th. Herlitz därstädes ,och dennes maka, född Cramér. År 1888 ingick hon äktenskap med dåvarande löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring J. N. Söderberg, med vilken hon sedan var förenad i ett långt och lyckligt äktenskap till hennes makes frånfälle år 1925. Vid sidan av sin verksamhet i hemmet har hon i att varm intresse för ideella ch filantropiska syften nedlagt arbete inom åtskilliga sammanslutningar av dylik art. Särskilt har hon under senare år varit livligt verksam inom Röda korset, såväl inom visbykretsens som ock inom gotlandsdistriktet organisation.
I sitt personliga umgänge vann hon sympati och vänskap med sitt älskvärda, okonstlade väsen, och många skola med sorg mottaga budskapet om hennes bortgång.
Närmast sörjande vid båren stå trenne söner, kaptenen Nils Söderberg, kyrkoherden Carl Söderberg och kand. Bengt Söderberg, samt tvänne döttrar, Ingrid, gift med ingenjören Rolf de Jounge, Skönsberg, och Gertrud, gift med aktuarien i pensionsstyrelsen Karl J. Höjer, Stockholm. En broder till den bortgångna är vice häradshövdingen K. G. Herlitz i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Dödsfall. Malin Söderberg

Vår älskade moder Överstelöjtnant J. N. Söderbergs efterlämnade maka, Malin Söderberg, född Herlitz, avled stilla i dag å Sundsvalls lasarett, 66 år gammal, djupt saknad av oss barn, barnbarn, syskon, övrig släkt och vänner.
Othem den 3 juni 1932.
Ebba och Nils Söderberg.
Ingrid och Rolf de Jounge.
Ester och Carl Söderberg.
Gertrud och Karl J. Höjer.
Miriam o. Bengt Söderberg.
Ps. 667: 7.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 5 febr.
Vägome tjurförening höll den 4 febr. sitt ordinarie årssammanträde hos lantbr. Svante Ahnqvist. Till ordf. att leda. dagens förhandlingar valdes: kontrollassistent J. W. Anderson, Lärbro. Styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna året föredrogos och beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Tack vare, att medlemmarna varit solidariska mot sin förening, visade kassan överskott.
Till styrelse valdes lantbr. Arvid Pettersson, Bjers, Carl Nilsson, Vägome, och Svante Ahnqvist, Vägome. Styrelsesuppleanter blevo lantbr. Otto Kellgren, Norrbys, och Johannes Nilsson, Hammars. Revisorer blevo lantbr. Konrad Ahlberg och Etnrik Söderström. och deras suppleant hr A. Herlitz, Vägome.
Därefter bestämdes betäckningsavgifter, för kor tillhörande föreningsmedtemmar till kronor 3,50 och kronor 4 för icke medlemmar. Foderlegan för tjuren beslöts skall utgå som förut med kronor 1 pr. dag, och om brist uppstår, skall ersättning tagas av reserverade medel.
Efter förhandlingarnas slut bjöd värdfolket samtliga de närvarande att slå sig hett vid ett rikligt försett kaffebord, vars gåvor var och en lät sig väl smaka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1932
N:r 31

Utslag från Kongl. Svea Hofrätt

att lösas å Landskansliet af Båtel Nyman Pejnarfve, arbetaren Ludv. Melin f. bonden N. P. Hansson i Ahlskog, bonden L. Johansson Hesselby m. fl., bonden Mårten Mårtensson Rofinds, bonden Joh. Eklund Stenhuse m. fl., kyrkoherden Carl Herlitz, enkan Carolina Pettersson Suderbys, Husbonden Gustaf Johnsson vid Bryor, häradshöfdingen A. L. von Strussenfelt och kyrkoherden Mårten Lyth.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Till den sista hvilan

invigdes i lördags kl. 3 e. m. i härvarande domkyrka stoftet efter aflidne magistratssekreteraren Gabriel Herlitz. Kyrkan var alldeles fyld af folk. I sorgehuset hade för att hedra den aflidne infunnit sig representanter för åtskilliga af stadens korporationer och stater, såsom magistraten, Sällskapet D. B. V., skepparegillet och militärstaten.
Under tonerna af en sorgmarsch bars den rikt blomsterhöljda kistan af slägtingar till den aflidne upp på katafalken i koret. Från orgelläktaren tonade nu från en manskör Josephssons allvarligt högstämda Reqviem, hvarpå jordfästningen förrättades af biskop von Schéele.
Till ämne för griftetalet hade biskopen valt början af Uppenbarelsebokene 14:e kapitel:
Och jag såg och si ett lam stod på Siona berg och med det bundradefyra och fyratiotusen ; de hade dess faders namn beskrifvet på sitt anlete. Och jag hörde en röst af himmelen såsom at ett stort vatten och såsom en röst af ett stort tordön, och rösten som jag hörde var såsom harpolakares, de der lekte på sina harpor. Och de sjöngo en ny sång för stolen och de fyra djuren och för de äldsta; och ingen kunde lära den sången, utan de hundrade fyra och fyratio tusen. som köpte äro af jorden.
Efter en kort betraktelse öfver innebörden af dessa symboliska ord, afelöte griftetalet med några ord om den eflidne såsom en sångens utötvare och vän. De sista orden biskopen yttrade besvarades med sång från läktaren.
Etsar jordfästningens slut sjöngs från läktaren af en blandad kör Neukomms oratorium »Påskmorgonen»,
Bland de till öfver ett trettiotal uppgående kransar, som täckte kistan, märktes, utom från slägtingar, närmare och fjärmare, sådana från rådetnrätten och magistraten med Inskriften: »Hjertlig tack för långvarig och trogen tjenst samt ett godt och vänfast kamratskaps» från sällskapet D. B. V.; från skepparegillet: »Ett sista farväl till mångårige ordföranden»; från Musikaliska sällskapet »Vid din graf klagar sången»; »från f. d. kamrater vid Gotlands infanteriregemente och artillerikår», »Från vännerna i Marientad»; från Visby bollklabb; från C. J. B. med inskriften: »Tack för vänskap, tack för sköna minnen från sången fester», samt en krans från L. K. med följande vers:

Konstlöst virad han är, den krans, som sörjande vänner,
Fuktad af saknadens tår, lägga här ned på ditt stoft.
Hädan ifrån oss du gått, men dock i minnet du lefver,
Lafver så länge som sång älskas och aktas bland oss.
Hjertat klappade varmt för likar i sorg och i glädje.
Glädjen förädlade du — sorgen gjorde du lätt.
Tack tör all glädje du gaf! De sorgens tårar du torkat
Vattna som himmelens dagg minnets blommande ros.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Mars 1889
N:r 33

Gabriel Herlitz.

Till hvad vi i måndags yttrade om den samma dag aflidne må sägas något om hans betydelse i musikaliskt afseende. Herlitz har sedan mer än femtio år tagit en mycket verksam del i vår stads musikaliska lif och var som tonkonstens utövare mycket mångsidig. Begåfvad med en präktig tenor af stort omfång och betydlig styrka förstod han att väl använda denna. Han var dessutom en bland de skickligaste amatörer att sjunga från bladet. På de af musikaliska sällskapet anordnade societetsspektaklen var han en förträfflig skådespelare och sångare i de franska operettorna. Max parti i Friskytten utförde han ypperligt såväl i vokalt som dramatiskt hänseende.
Men ej blott på det vokala området var Herlitz, som nämdt, hemma. Haft spelade med stor färdighet kontrabas, altfiol samt fiol och hans förmåga att från falans strängar locka gotlandspolskan i en mängd olika variationer var känd äfven utom Gotlands gränser. Hvad som ej torde vara så allmänt bekant är, att Herlitz äfven var en ganska skicklig gitarrspelare.
Hans musikaliska minne var rent af förvånande. Det misstog sig nästan aldrig. Ända in i de sista stunderna, då han ej längre kunde tala, skulle han sjunga, och vid ett tillfälle, då han fått veta, att musikaliska sällskapet på sin soaré utfört en viss symfoni af Haydn började han genast gnola den; han mindes den från början till slut.
Herlitz har också förtjensten af att ha upptecknat åtskillig folkmusik från sin faderneö deribland den bekanta gotlandsvisan »Allt under himmelens fäste».

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Mars 1889
N:r 31

Dödsfall. Gabriel Herlitz

Att min innerligt älskade make f. d. Auditören, Magistratssekreteraren och Riddaren af kongl. Vasa-Orden, Gabriel Herlitz född den 9 Juni 1812 stilla afled i Visby måndagen den 11 Mars 1889 varder härmed tillkännagifvet.
Hermanna Herlitz, född Cramér.
Jordfästningen äger rum i Domkyrkan Lördagen den 16 Mars kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Mars 1889
N:r 31

Gabriel Herlitz, magistratssekreterare

i Visby sedan 1849, har i dag efter några veckors aftynande slutat sin lefnad i en ålder af närmare 77 år. Med Herlitz bortgick en vänsäll personlighet, en plikttrogen arbetare och en lika varmt musikaliskt intresserad som i tonkonstens, både den vokala och instrumentala, utöfning förfaren man. Magistratens ledamöter sakna i den aflidne en värderad embetsbroder, som ännu, då plågan minskade hans krafter, icke svek, musikaliska sällskapet förlorar en af sina stödjepelare sedan 50 år tillbaka och samhället en god medborgare.
Den aflidne efterlemnar maka, född Cramér, och tre barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Mars 1889
N:r 30