Från Fårösund

skrifver vår korrespondent den 12 dennes: Fårösund är fortfarande till en del isbelagdt och samfärdseln mellan Fårön och ”storlandet” sålunda betydligt försvårad, emedan isen icke hvarken ”bär eller brister” och dessutom stora vakar deruti finnas, hvilka af gårdagens blåst än vidare förstorades.
Engelska ångaren ”Maud”, som bär, efter i Oskarshamn undergången reparation, åter intagit sin last, utgick i söndags, den 10:de dennes, med lätthet genomskärande den ännu svaga isen, till destinationsorten London. Som passagerare medföljde engelske v. konsuln i Wisby, hr Carl Falk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Förordnande.

Herr länsveterinären Schoug bar erhållit förordnande att ånyo utresa till Helvi, der hästsjukdomen katarrhalfeber ännu grasserar i oroväckande grad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Dödsfall. Petter Mårten Gotthard Ihre

Att Herren behagat hädankalla Hemmansegaren herr Petter Mårten Gotthard Ihre vid Stenstu i Stenkyrka, som efter långvarigt lidande afled, i en ålder af 41 år 7 mån. 19 dagar, djupt sörjd och saknad af en åldrig moder, många slägtingar och vänner, varder härigenom tillkännagifvet.
Sv. Ps. 491.

Dödsfall.
Petter Mårten Gotthard Ihre

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Angående vinterpostföringen

skrifver tidningen ”Kalmar” för den 2 dennes följande i anledning af beslutet om Oskarshamn till angöringspunkt för ”Sofia:
”Utom det att denna anordning bör medföra de största fördelar för Gotland och särskildt Wisby, är den tillika af vigt för hela landets samfärdsel med ön midt i Östersjön, då både person- och postbefordringen till följd af jernvägen från Oskarshamn numera bör kunna ske på mycket kortare tid än förut öfver Westervik. Besynnerligt nog synas ett par af Gotlandstidningarne ej belåtna med förändringen; deremot är det helt naturligt att Westerviks Veckoblad, som dervid torde föra sin stads talan, icke skall vara det.”
Då ”Kalmar” talar om att ett par af Gotlandstidningarna ”besynnerligt nog” ej äro belåtna med förändringen, taga vi oss friheten erinra att, såvidt vi bemärkt, vår kollega Wisbyposten ännu icke tagit till orda i denna fråga; vi ega dock grundad anledning tro, att W. P. i allo gillar förändringen, helst densamma blifvit tillstyrkt af konungens befallningshafvande, stadsfullmäktige och handelsföreningen, och om hvilkas förmåga att bedöma hvad som för staden och orten är nyttigast väl icke någon tvist bör kunna uppstå.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Vid stadsfullmäktiges

sammanträde å rådhuset, den 12 d:s förekom:

1) protokollsjustering ifrån föregående sammanträde, dervid ingenting väsendtligt anmärktes, utom det att vid det föregående sammanträdet det varit ett, för besluts fattande, mindre antal ledamöter än vederbörlig stadga föreskref, närvarande, hvarföre vaktmästaren blifit afsänd för att kalla särskildt uppgifna ledamöter till sammanträdet, hvilka dock urskuldade sig att de voro, dels på ”fadderskap”, dels hade egna, enskilda angelägenheter att sköta, oaktadt anträffade med kallelser, icke infunno sig. Stadsfullmäktige ville nu icke fästa något vidare afseende på deras försummelse i detta fall.

2) Till ordförande i stadsfullmäktige utsågs grosshandlanden L. J. Jacobsson

3) Till ordförande i fattigvården utsågs hr kapten Carl Ringbom.

4) Till ledamot i fattigvården utsågs handl. Axel Sjöström.

5) En hel mängd andra ärenden, livarom särskilda skrifvelser upplästes, men hvilka icke vore möjliga att för ref. så hastigt fatta, föredrogas, och må innan vidare, endast anmärkas: en skritvelse ifrån hr militärbefälhafvaren
gående invadering under exercis- eller befälsmöte; en stämning af förre gästgifvaren G. M. Lindvall å stadsfullmäktige, angående gästgifverihållningen, hvilken fullmäktige särskildt beslöto skulle blir rådhusrätten, å deras vägnar, besvaras af hr auditör Suno Engström. Slutligen må dock nämnas, att, vid sessionens slut, hr kamrer Bokström framkom med det förslag, att ett bättre ställe skulle beredas för tidningsrefernter, så att de kunde hafva något bord att sitta vid och anteckna hvad som kunde vara af något intresse. Häruti instämde ordföranden, hr konsul R. Cramér, tilläggande: ”Jag tycker, att vi behöfva hafva bättre plats, allesamman.” Vidare härom till nästa gång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.

Till ordförande

i nedannämnda socknars kommunalnämder och fattigvårdstyrelserna äro utsedde: i Lye, Hemmansegaren Petter Lydahl Mannegårds, i Weskinde, Hemmansegaren Johan Olsson Mickelgårds, i Gothem, Husbonden Carl Sedergren Wibby, i Wall, Hemmansegaren Petter Pettersson Kulstäde, i Lau, Husbondon Lars Ahlaqvist Husarfve, i Lojsta, Klockaren Olof Petter Wahlby, i Endre, Landtbrukaren Fredrik Jacobsson Lilla Halta, i Guldrupe, Husbonden Nils Larson Hastings, i Ahlskog, Husbonden Jacob Jacobsson Rommungs, i Mästerby, i fattigvårdstyrelsen Komministern R. Uddin, Fjäle, i kommunalnämden J. F. Sahlsten Sallmunds, i Barlingbo, Hans Nicklas Pettersson Lillåkra.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.

Silfverbröllop

firades den 6 dennes i kretsen af barn, slägtinger och vänner af konsuln L. Cramér med fru i Ronehamn. Festen fick en ökad betydelse derigenom att Rone socknemän genom utsedde deputerade till hr Cramér öfverlemande en prydlig och med lämplig inskription försedd silfverbägare, utgörande församlingens tacksamhetsgärd för hr Cramérs under 13 år utöfvide vidsträkta och oegennyttiga skötande af dess angelägenheter i egenskap af ordförande i kommunens nämnd och stämma.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.