Lyckad skyttedag i När.

Tävlingen om Kronprinsens pokal.
Gotlands nationalbeväringsförbund och Gotlands skytteförbund hade i går gemensamma tävlingar på Närslandet.
Patrulltävlingen om H. K. H. Kronprinsens pokal hade samlat 17 patruller. Samlingen skedde i vägskälet öster om Linde kyrka, varifrån cykelpatrullerna förflyttade sig till Närsån, 3 km. öster om Lau kyrka. Avståndet var 24 km. och ganska besvärlig vind hindrade. Samtliga patruller inkommo inom maximitid 120 min.
Vid framkomsten sideletcles patrullerna in i terrängen mot Lausvik. Det gällde att hindra fiendens landstigning, varvid egen huvuddel (fingerad) gick emot fiendens flank, under det denna lilla grupp band fienden frontalt. Gruppchefen hade till uppgift att rekognoscera, ingå i eldställning och avgiva 10 skott per man inom 5 min. Förutsättningen upplästes två gånger, varefter gruppen hade handlingsfrihet. Framkommen i ett litet skogsbryn upptäckte man fienden, som just då var i färd med att taga sig i land vid Närrsåns utlopp i Laus vik. Somliga vadade i ån och visade halva kropparna, andra hade redan nått land och avgåvo eld. Det gällde för vår grupp att hastigt komma till en plats, som medgav verksam beskjutning. Såväl befälhavare som trupp visade god uppfattning om lägets krav, varför bedömandet gav mycket gott resultat. Angående träffresultatet var detta även ganska tillfredsställande. Vad som emellertid blev utslagsgivande var eldfördelningen, där resultaten växlade mellan 21 poäng (12 tr. fig.) och 4 p. (5 tr. fig.) och sålunda åter åstadkom avgörandet.
Skytteförbundets fältskjutningar omfattade tre olika mål, nämligen 1) stor 1/3-fig. 330 m., 2) kg.-skytt 260 m. och 3) spejare 1/8-figur 120 m. Sex skott lossades mot varje mål under en skjuttid av 1 minut.
Utom vanliga insatspris tävlades om en del pokaler, varvid resultatet blev:
Södra Kretspokalen erövrades av Hablingbo skyttegilles grupp med 63 tr. (representanter A. Rohnander, J. Smitterberg, Iv. Hallgren, 0. Larsson och H. Thomsson). Major Carrells vandringspris, statyetten: av Fårö Östra gille med 71 tr. (repr. B. Larsson, O. Karlström, V. Ekström, M. Ekman och A. Ekman). Pokalen erövrades av Ekeby gille med 61 tr. (repr. J. Angelöf, H. Bergström, E. Glifberg, J. Ekedahl och Otto Claesson). Hemse R. O. vandringspokal erövrades av Fide skyttegilles grupp med 36 tr. (repr. R. Holmberg, E. Olsson och G. Nilsson). Havdhemskannan erövrades för alltid av Hablingbo I grupp med 63 tr. (repr. A. Rohnander, J. Smitterberg, Ivar Hallgren, O. Larsson och H. Thomsson).
I tävlingen deltogo 268 skyttar från 33 gillen. (Fårö—Hoburgs). Medelpoäng för medalj = 10. Prislista senare.
Bästa resultaten blevo: Havdhem II —67 p. (61 i fjol), Hoburgs — 62 (53 i fjol), Hablingbo II — 61 p. (51 i fjol) och Visby — 57 p. (49 i fjol). Särskilt glädjande var att visbyborna i år fingo vara med på prislistan.
Prisutdelningen ägde rum hos vårt vänliga värdfolk lantbrukare Arvid Pettersson, Bomunds i Hammaren, dit mycket folk samlats och regementsmusiken medverkade.
Prisutdelningen förrättades av överste Linde, därvid blott hederspriser medhunnos.
Förplägnaden sköttes på ett förnämligt sätt av Hemse-lottorna, till vilka också förbundet står i tacksamhetsskuld för ett vackert pris.
Tävlingarna bevistades av bl. a. militärbefälhavaren med fru samt stabspersonal.
Ett varmt erkännande bringas kompaniet Möller för utmärkta anordningar och ett trevligt uppträdande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *