Elektrifieringen av landsbygden.

Gotlands Kraftverk planerar nyanläggningar.
Länsstyrelsen har icke något att erinra mot bifall till en av A.-B. Gotlands Kraftverk gjord ansökan om tillstånd att framdraga hög- och lågspänningsledningar inom vissa socknar på Gotland.
Ansökan gäller framdragandet av en högspänningsledning för 33,000 volt från St. Valla i Rute till Hultungs i Bunge samt en 6,600 volts högspänningsledning i anslutning till den vid Bolarve i Hejdeby, vilken skall dras fram till Hägelsarve i Ekeby med avgreningar till Suderbys i Hejdeby, Fjells i Endre och St. Höstäde i Ekeby.
Vidare skall i anslutning till en högspänningsledning vid Västerväte i Väte en 6,600 volts ledning dragas till Haga i Mästerby med avgrening till Sallmunds i Mästerby. Lågspänningsledningar skola vidare framdragas över fastigheterna Endre prästgård och Mästerby Annex.
I ansökan begäres också tillstånd att få framdraga lågspänningsledningar inom områden för allmän väg och järnväg. Vidare anhålles om rätt till expropriation av mark, som fordras för ledningarnas anläggande och slutligen att anläggningarna få åtnjuta samma skydd som statens elektriska anläggningar.
Från de kommuner och fastighetsägare, som beröras av ledningarnas framdragande ha ej några besvär eller yttranden anförts.
K. b. har dessutom inhämtat yttranden från vägstyrelserna, landsfiskalerna i Slite, Visby och Klintehamns distrikt samt från stiftsnämnden i Visby, och för egen del har länsstyrelsen, som förut nämnts intet att anföra mot bifall till ansökningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *