Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Kronohäktet.
Rannsakning

har i dag nå med den för en del växelförfalskningar häktade småbrukaren Per Adolf Karlsson, Lilla Velinge i Buttle. Som biträde åt den häktade anmälde sig advokat Sven Hultman.
Först föredrogs polisrapporten, för vars viktigare delar vi tidigare redogjort, varefter de förfalskade papperen genomgingos. Som målsägare hade infunnit sig den häktades svärfader, lantbr. J. N. Johansson, Myrsjö i Stenkumla samt lantbr. Olof Fröström, Smiss i Sanda, vilken sistnämdes namn även förekom på ett par växlar.
Som bekant var det fråga om ett dussintal falska växlar, på vika svaranden utbekommit pengar i olika banker. Dessutom skulle Karlsson å en revers på 2,000 kronor ha skrivit svärfaderns namn som borgen, men detta har av K. bestämt förnekats. Svar. beräknade, att han genom manipulationerna tillskyndat svärfadern en förlust på omkr. 1,500 kr.
Angående den omtalade reversen hade densamma förstörts, varför åkl. sade sig icke kunna föra ansvarstalan i detta fall.
Beträffande den andre målsägaren, O. Fröström, gjorde svar. bl. a. gällande, att Fröström skrivit sitt namn på en växel för att hjälpa Karlsson, och skulle denna transaktion skett på ett mjölkbord utanför Fröströms gård. Detta kände emellertid ej Fröström till.
Några ersättningsyrkanden mot Karlsson framställdes icke från målsägarnas sida.
Svar. medgav förfalskning av fem växlar, men beträffande tre andra överlämnades åt rätten att avgöra, huruvida förfalskning förelåg.
Vidare påtalade svarandebiträdet, att synnerligen förmildrande omständigheter förelågo. Förhållandet mellan svar. och svärfadern hade dessutom varit mindre gott.
Genom åkl. yrkade en av bankerna ersättning med sammanlagt 325 kr.
Efter enskild överläggning dömde rätten Karlsson för åtta förfalskningsbrott till två års straffarbete samt matt utgiva viss ersättning.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *