Nyförvärv till Gotlands fornsal.

I Gotlands Fornsal är anordnad en liten utställning av nyförvärv från förhistorisk tid och medeltid, vilka under årets lopp kommit museet till handa.
Äldst bland de utlagda fynden äro fyra bronsåldersföremål från bronsålderns första, andra och femte perioder. Särskild uppmärksamhet förtjäna här en präktig och väl bevarad avsatsyxa från Klintegårda i Västkinde, vilken Fornsalen lyckats förvärva tack vare ekonomiskt bistånd av enskild person i Visby, samt en dräktnål av speciell gotländsk lokalform från Södbro i Othem.
Till dessa fyra bronsåldersföremål — de båda återstående utgöras av ett dolkblad från Krokstäde i Tofta och en liten holkyxa från Endregårda i Endre — vilka på ett förträffligt sätt komplettera Fornsalens samlingar från denna på Gotland rikt utvecklade period, ansluter gig ett större antal järnåldersföremål, bland vilka de ståtligaste utgöras av ett par lerkärl från 100- respektive 200 talet e. Kr. Det äldsta av dessa är funnet vid Rosarve i Tingstäde och representerar en på Gotland helt allmän typ med kraftigt utsvängd buk och bränt, fast gods, men det värdefulla med föremålet är att det är fullkomligt helt och dessutom är ett av de största i sitt slag, som överhuvud taget blivit funnet på ön.
Ett synnerligen värdefullt tillskott till samlingarna utgör vidare en brakteat av guld, funnen vid Larsarve i Källunge, vilken med Riksantikvarieämbetets medgivande blivit införlivad med Fornsalens samlingar. Till samma tid som detta dyrbara smycke — 600-talet e. Kr. — höra även ett par ryggknappspännen av brons med infattade granater, funna i respektive Väte och Lau.
Den förhistoriska tidens slutskede, vikingatiden, är representerad av ett antal utsökta smyckeförmål, däribland ett djurhuvudformat spänne med rik ornering i 800-talets karakteristiska stil.
Ett särdeles intressant förvärv är slutligen en liten panna av brons, som blivit funnen i Eksta socken. Den lär av senmedeltida form och äger i relief på skålen dels ett bomärke och dels ett dubbelt W. Detta sistnämda tyder på Visby som ursprungsorten. och möjligen anger det karakteristiska bomärket att den blivit gjord av en här i Visby vid 1400-talets slut verksam, men till namnat tysk klockgjutare, från vars verkstad ett flertal gotländska kyrkklockor utgått.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1934
N:r 182.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *