Grävningar i S:t Pers ruin.

Som väl åtskilliga lagt märke till pågå sedan en vecka tillbaka grävningar i S:t Pers ruin, igångsatta som till hälften kommunala till hälften statliga nödhjälpsarbeten. Avsikten med dessa grävningar, som ledas av amanuensen Floderus vid Riksantikvarieämbetet, är att göra de förberedande undersökningar, som erfordras, innan området kan slutgiltigt planeras, något som ju länge varit ett önskemål, då platsen hittills befunnit sig i ett föga tilltalande skick. Sålunda kommer man att blotta murarna till den troligen i slutet av 1100-talet uppförda romanska kyrkan, som delvis framgrävdes år 1925. Därefter är det meningen att gå ytterligare på djupet. Enligt Gutasagan skall nämligen den äldsta kyrkan i Wi. den träkyrka, som byggdes av Botajr i Akebäck, ha legat på denna plats. Även om man kanske icke vågar hoppas att finna rester av denna kyrka, är sdet dock av stort intresse att få konstaterat, om här kunna finnas kulturlager från vikingatiden, den tid då detta »vi», d. v. s. offerställe låg någonstädes nedanför klinten.
Hittills har koret med sin absid i den romanska kyrkan blottats. Samtidigt har en stor mängd gravar anträffats, vilka dock om möjligt fått kvarligga orubbade. Flera av dessa utgöras av stenkistor, några av dessa ha inneslutit barnlik. Åtskilliga lösa fynd ha redan anträffats, däribland målad kalkputs, mynt, huvudsakligen gotlandsbrakteater, men även två östgötamynt från 1100-talet, några bronsbeslag, som möjligen suttit på bokband m. m. Grävningarna äro avsedda att pågå en månad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *