Vid stadsfullmäktiges

sammanträde förliden vecka förekommo följande ärenden:
1) Till ordförande återvaldes hr R. Cramér med alla de afgifna rösterna utom en samt till vice ordförande hr L. Jakobsson.
2) Hr Cramérs år 1873 väckta motion angående öfverflyttning af hamninkomsterna från tolagskassan till stadspenningfonden gaf anledning till utväljandet af en nämd, bestående af ordt., hrr S. Engström och A. Bokström, hvilken erhöll i uppdrag att uppsätta en till k. m:t, ställd skrifvelse, med anhållan, att denna förändring måtte beviljas.
3) Antogs, efter smärre ändringar, från komiterade inkommet slutligt förslag till byggnadsording för Visby stad.
4) Från militärbefälhafvaren inkommet förslag om tidens för vapensynerna flyttning från Mars till April, bifölls.
5) Till ledamöter i bevillningsberodningen utsågos hrr Hellgren, Hederstedt och Falck; till suppleanter brr Klingvall och Molander.
6) Till revisors-suppleant i spritbolaget utsågs löjtnant Hedenblad.
7) I följd af en skrifvelse från 1:e brandehefen om beskaffenheten af stadgade tjenstgöringstecken och standar, beslöts, att anmoda honom inkomma med förslag härtill.
8) Frågan om inredning af en rektorsvåning i gamla skolhuset förföll, hvaremot fullmäktige beslöto att för en tid af 3 år till rektor utbetala 600 kr. i årlig hyresersättning.
9) Anmäldes, att hr Bokström blifvit vald till ordförande och hr Klingvall
till vice dito i drätselkammaren, samt att hrr Arweson och Westherg blifvit återvalda till nämnda befattningar i hamndirektionen.
10) Bifölls kamndirektionens förslag till löner och arvoden åt tjenstemännen för år 1875.
11) Drätselkammaren hade begärt bemyndigande, att för hamnreparationerna upptaga ett lån eller kreditiv å 40,000 kronor, hvilket bifölls.
12) De af Magistraten föreslagna 4 ploglagsföreståndarne antogos, hvarjämte förslaget till aflöning (50 kr. i arvode för hvardera och 2 kr. dagtraktamente) emitterades till drätselkammaren.
13) Hr Ekman väckte motioner om arvode till 1:e Brandehfen samt om ny taxa för hyra af stadens flott och pråmar, och hr Amweson om upplåtande af mark söder om staden under och på berget (i st. f. norr om staden) till en föreslagen cemeutfabriks anläggning — hvilka motioner äfvenledes remitterades till drätselkammaren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1876
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *