Passagerarelista.

Med POLHEM från Nynäshamn 28 mars: Major Alexanderson, kaptener Stålhandske, Wijkmark, direktör Hanson, agronom Broander, kandidat Blomström (2 st,), hrr Burcrant, Lysholm, Backström, Bolin, Pettersson, Mattsson, Lindström, Lundberg, Åkerbäck, Pettersson, Nilsson, Jacobsson (2 st.), Håkansson (2 st.), Johansson, Müller, Eneström, Larsson, Frisk; fru Jacobsson; fröknar Eklund, Lundqvist (2 st.), Myrström, Svanström, Siltberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Mars 1920
N:r 73

Gotlands fornsal

har under år 1919 såsom gåvor mottagit följande föremål, som härmed tacksamt erkännes:
av fröken Anna Ridelius: häckla, besman och sybåge;
av f. kanslivaktmästaren A. W. nngqvist: fotografiporträtt av badläkaren doktor Helander, fickalmanack för 1882, som tillhört denne och fotografi av gamla badinrättningen;
av bagaremästaren C. O. Andersson: »Gotländsk fiolmusik» 1 häftet;
av majoren A. Zetterling: medeltidskrus samt kniv och gaffel i läderfodral;
av fiskaren K. Bohm: krok (fiskredskap);
av f. lektorn X. Klintberg: nål av brons (fragment) och diverse knappar;
av studeraden Gunnar Carlsson: pilspets (medeltid);
av rustmästaren C. G. C. Lund: fingerring av brons med inskription (medeltid);
av grosshandlaren C. I. Kolmdin: rymdmått av trä;
av lantbrukaren G. P. Hansen, Dalhem: jaktgevär med slaglås och fickur av silver;
av fröken Lovisa Gyllenram, Stockholm: Klingvalls karta över Visby 1829;
av fru Karolina Larsson, Norrbys i Hörsne: Schal (komfirmationsgåva 1848);
av intendenten A. Roland, Stockholm: glasbitar, funna i S:t Karins. och S:t Nikolai kyrkoruiner;
av byggmästaren A. A. Nordberg: 10 stycken äldre taktegel;
av vaktmästaren Axel Berg: rymdmått av trä;
av fru Vendela Regnéll: munktakgel;
av fru Anette Larsson: spetsnäsduk (konfirmationsgåva 1873);
av fru Laura Eneqvists, f. Ehinger, sterbhus; tvättbäcken av koppar, brandspruta, lanterna och tekanna;
av stationsinspektoren C. Sandberg, Roma: fragment av stenyxa;
av folkskolläraren W. H. Kupper, Fole: del av bildsten;
av arkivdepåföreståndaren O. V. Wennersten: hänglås;
av Gotlands Allehandas redaktion: Gotlands Allehanda 1873 n:en 3, 7, 8, och 9;
av fiskaren Albin Siltberg: dragg (kräkla) av trä, funnen å Visby redd;
av smedmästaren F. L. Hallgren: senapskvarn;
av överstelöjtnanten Ernst Hellgren: pilspets (medeltid),
av konstnären Carl P:n Deelsbo: oljemålning, tre etsningar och två litografier med gotländska motiv;
av arkitekten Carl R. Lindström, Stockholm: 4 st. blyertsteckningar av Kattlunds i Grötlingbo;
av frih. Ulf Sparre: porträtt av guvernören på Gotland 1650-54 Axel Sparre;
av Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, Nationalmuseum, Nordiska museet, Göteborgs museum, Norra Smålands fornminnesförening, Jämtlands fornminnesförening och Hälsingborgs museum: diverse tryck.
Ernst Hellgren,
Museets intendent.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 10 mars 1920.
N:r 58.

Skeppargillet

hade i går e. m. sitt årssammanträde å Stadshotellet under konsul Carl E. Ekmans ordförandeskap.
Efter inval av två nya ledamöter föredrogs revisionsberättelsen, av vilken inhämtades, att gillets kassa under fjolåret ökats från kr. 77,559:16 till kr. 79,251:75. Ansvarsfrihet beviljades.
den under gillets förvaltning stående Dubbeska fonden, som utgör kr. 16,666:67, hade uppstått ett överskott av kr. 75: 74, vilket nu fördelades med 50 kr. till en gammal behövande Skeppare och 25 kr. till en skeppareänka.
Antalet ledamöter i gillet uppgick vid fjolårets slut till 71, av vilka 30 äro pensionstagare, varjämte 26 änkor och 23 döttrar efter avlidne skeppare erhålla pension ur gillets kassa.
Till direktionsmedlemmar för tre år återvaldes kaptenerna R. Ljungholm och B. Sandström Samt nyvaldes för två år efter framlidne hamnkaptenen J. E. Lyberg kapten M. Smitterberg. Till suppleanter återvaldes kaptenerna C. O. Sellir och J. Siltberg samt nyvaldes kapten G. Myrsten. Till revisorer omvaldes kaptenerna G. Tigerhielm och H. Enström samt styrman A. Sandqvist. Till deras suppleanter återvaldes hamnkapten N. Friberg och styrman K. Sundahl samt nyvaldes kapten R. Nyström.
Vid behandlingen av ärendena rörande Dubbeska fonden fungerade borgmästare Hj. Torpadie för första gången som ordförande.
Efter sammanträdets slut vidtog ett animerat skepparlag: Därvid serverades en splendid supé, vars läckra anrättningar lände hotellets värd, dir. K. Jernberg, till all heder. Enär de ordinarie värdarna och ungskepparna voro förhindrade att härvara, utövades värdskapet för dagen av kapten E. Smitterberg och styrman Ture Johansson. Som ungskeppara fungerade styrman Erik Strand och lotsen E. Pettersson.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 2 mars 1920.
N:r 51.

Föreningsregister.

I här förda föreningsregister har denna dag intagits följande anmälanden ang.
1:o Roma kooperativa handelsförening u. p. a.
Helge Edvard Eugen Fredriksson i Roma har avgått ur styrelsen. Såsom styrelseledamot i hans ställe har invalts sirapskokaren Karl Gustaf Pettersson i Björke.
Till suppleanter i styrelsen i stället för Johan Fridolf Nordin i Björke och banvakten Anton Jansson i Roma hava utsetts Lars Fridolf Samuel Lyander och John Elias Hansson, båda i Roma.
2:o Hemse goodtemplares byggnadsförening u. p. a.:
Skomakaren Frans Enock Netz, snickaren Olof Vilhelm Nicklas Lind och målaren Karl Lutteman, alla i Hemse, hava avgått ur styrelsen. Såsom styrelseledamöter i deras ställe hava invalts mekanikern Frans Hilding Torsten Siltberg, arbetaren Olof Pettersson och mekanikern Josef Willy Laurentius Siltberg, alla i Hemse.
Till suppleanter i styrelsen stället för handlanden Carl Edlund och Hulda Siltberg hava utsetts fru Charlotta Grönvall och mejerskan Svea Lindbäck, bägge i Hemse.
Visby i landskansliet den 26 april 1920.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Automobilspekulanter!

Köp ej någon bil förrän Ni sett den tyska bil undertecknade hitvänta i början av nästa månad. Priset blir omkring 4,000 kr.
Närmare upplysningar lämnas av
G. Pettersson, Barlingbo
Tel. Barlingbo 9.
J. Erik Siltberg, Visby
Tel 544.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1920
N:r 94

Passagerarelista.

Med POLHEM från Stockh. o. Nynäshanm 22 april: Pastor Andersson, hrr Sandberg, Sandelin, Siltberg, Broander, Lindman, fru Lindström, fröken Berglund.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92

Venia

har av domkapitlet utfärdats för missionspredikanten E. Siltberg att under ytterligare 6 månader biträda med gudstjänsternas uppehållande i Klinte pastorat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1920
N:r 77

Skepparegillet i Visby

firade igår, 1:ste Mars sin sedvanliga årshögtidsdag i f. d. Börsens lokal vid Strandgatan, som var smyckad med flaggor och de gillet tillhöriga porträtten af assessor Dubbe och konsul Reder. De besökandes antal var i år större än det under många föregående år varit, nämligen närmare ett sextiotal personer, deribland några inbjudne gäster.
Till ordförande för 3 år valdes ånyo konsul Ekman och till sekreterare för samma tid utsågs åter bokhållaren Reinhold Pettersson. Till direktörer omvaldes herrar K. J. Karlström och K. Nyström och till direktörssuppelanter kaptenerna Lyberg, Gardell och Falk samt till kassa förvaltare kapten G. Thomson. Revisorer blefvo kaptenerna Söderdahl, Schultz och Snöbohm samt suppleanter kaptenerna Pedersen, Nyström och Wahlström. Till hedersledamöter invaldes magistratssekreteraren Herlitz och handlanden F. Nyström, Slite. Nya ledamöter blefvo kaptenerna D. Herlitz och R. Nyström.
Af den upplästs revisionsberättelsen framgick att gillets egen fond under det gångna året ökats med kr. 1,358:74 och vid dens slut uppgick till kr. 32,048:86; att Dubbeska donatinsfonden under samma tid ökats med kr. 16:04 och vid årets slut uppgick till kr. 16,678:24 samt att ledamotsantalet vid årsskiftet var 70. Under året hade trenne ledamöter aflidit, nämligen kaptenerna C. L. Lutteman i Ljugarn, A. P. Nyman i Vestergarn samt J. N Eskelund i Visby. Ur Dubbeska donationsfonden, der tvänne pensionsrum under året visserligen blifvit lediga kunde ej heller nu några nya pensioner utdelas på grund af den rådande låga räntefoten.
Till ledamöter af gillet invaldes kaptenerna David Herlitz och Rudolf Nyström. Sedan förhandlingarna voro slutade framsatts vid nutiden bålarne och tillbragtes det återstående af aftonen under sång och skåltal, deribland för gillet, dem ordförande, assesser Dubbe, borgmästare Een och hedersledannoten major Törnqvist m. fl. och föret vid midnatt efter inmundigad supé skedde uppbrott.
Värdar för dagen vore kaptenerna Karl Hultman och Rudolf Walström med kaptenerna Hjalmar Bolin och Gustaf Nyman som ungskeppare, hvilka senare således äro värdar nästa år med kaptenerna Lind och Siltberg till ungskeppare.
Utmönstringen af sjömän för seglationsåret var ovanligt litet liflig — ungefär 12 stycken — och utgjorde des mönstrande till största delen af ynglingar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Passagerare-Lista.

Med Ångf. Gotland från Stockholm d. 15 d:s. Herrar Wahlberg, Wöhler, Lindström, Gerle, Siltberg, Marelins, Koltberg, Collander, Johansson, Jacobsson. Fruarne Gisslén, Ek; prostinnan Lyth. Fröknarna Eneqvist, Cedergren, Herlitz, Björkström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 Maj 1875
N:r 39.

Ett Tellurium

har i dessa dagar af hr urfabrikören Siltberg härstädes blifvit skänkt till Hemse församlings folkskola.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96