I årets studentskrivningar

vid högre allmänna läroverket härstädes ha följande lärjungar i Ring IV blivit godkända:
på latinlinjen Eric Ericson, Sune Fohlin, Robert Herlitz, Rune Jacobsson, Rolf Johansson, Lars-Eric Siltberg, Ivar Wallenberg, Anna-Greta Åhlström, Margareta, Dahlberg, Dagmar Engström, Barbro Gahnström, Ingrid Hawerman, Gunilla Ihre och Elisabeth Melin, på reallinjen Carl Johan, Björkander, Arnold Garnström, Hans Gutenwik, Evert Hejneman, Rikard Kupper, Hans-Bertil Lundgren, Roland Norberg, Anders Olofsson, Bertil Olofsson, Nils Olsson och Eva Lindbergh.
Samtliga abiturienter godkändes.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Inbrottsstöld

har enligt gjord anmälan föröfvats hos arbetskarlen Karl Johansson vid Ösarfve i Bähl socken, hvarvid bortstulits ett cylinderur med kedja och nyckel af silfver, förfärdigadt af Siltberg, för hvilken stöld förre fästningsfången Hans Mattsson från Norrlanda skäligen misstänkes.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 8 Juli 1876
N:r 54

Till avläggande av studentexamen.

vid högre allmänna läroverket härstädes ha anmält sig samtliga elever i Ring IV, nämligen på latinlinjen Eric Ericson, Sune Fohlin, Robert Herlitz, Rune Jacobsson, Rolf Johansson, Lars-Eric Siltberg, Ivar Wallenberg, Anna-Greta Åhlström, Margareta Dahlberg, Dagmar Engström, Barbro Gahnström, Ingrid Hawerman, Gunilla Ihre och Elisabeth Melin och på reallinjen Carl Johan Björkunder, Arnold Garnström, Hans Gutenwik, Evert Hejneman, Rikard Kupper, Hans-Bertil Lundgren, Roland Norberg, Anders Olofsson, Bertil Olofsson, Nils Olsson och Eva Lindbergh.
Till avläggande av realexamen ha anmält sig eleverna i klass 55 Nils Blom, Curt Hansson, Yngve Liljegren, Olle Rondahl, Bo Uhlander och Gertrud Ahlberg samt i klass 44 Bengt Bergström, Martin Höglund, Percy Isenberg, Britt Kupper, Britt Olofsson och Karin Svensson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Västergarnsinsamlingen.

Som redan igår omnämdes har insamlingen till förmån för de efterlevande efter de vid tragedien utanför Västergarn omkomna fiskarna givit ett gott resultat. Då emellertid man ämnar söka åstadkomma en bestående hjälp, genom att klara upp familjernas skulder och sätta dem på fötter, behövs ännu en del medel, som man emellertid har gott hopp om att få in. Kyrkoherde Carlson har utsänt över 100-talet listor runt hela ön, ja, sådana ha rekvirerats kiven från fastlandet.
En hel del vackra insamlingsresultat rapporteras emellertid redan nu. Direkt till kyrkoherden ha ingått omkring 1,000 kr. och St. T. D:s insamling hade till igår resulterat i omkring 2,000 kr. På de av Gotlands Allehanda utlagda listorna ha till idag influtit följande summor: Gotlands banks kontor i Visby 1,300 kr., Roma 201, Hemse 357, Havdhem 138, Klintehamn 419, Lärbro 64 och Fårösund 260, lotsförman Harding 525 och fiskhandlare Olofsson 225, varjämte på den lista, som utlagts på Allehandas kontor tecknats 844 kr. På sistnämda lista märkes bl. a. Frälsningsarmens Visbykår, insamlingen i söndags 440 kr., Gotlands nationella kvinnoförbund 25 kr., Gotl. Allehandas tekniska personal 30, Ungdomens Röda Kors 25, Gotlands Allehanda 50 och Tfn 21 kr. Sammanlagt ha på Allehandas listor insamlats 4,333 kr. Bland större poster i insamlingen i övrigt märkas bidraget fråia Ahsbergska donationen 1,200 kr., Gotlänningens insamling 335 och Kyrkliga ungdomsföreningen 160. Men därjämte ha litet varstädes kollekter och delar av inkomsten vid festligheter anslagits till insamlingen.
Ett överslag idag över vad som är med visshet känt om insamlingen ger vid handen, att för närvarande något över 9,250 kr. äro disponibla förutom bidrag i form av mat och kläder. Man har mellertid räknat med att åtminstone 12,000 kr. behövas om katastrofens följder skola kunna undan-rödjas. Hjälpbehovet blir kanske också större än man först räknat med, Melin ägde t. ex. bara sin båt till hälften, den andra parten tillhör en fiskare Siltberg, som på grund av sjukdom ej kom med på olycksfärden. Men båten var köpt på lånade medel och försäkring saknades. Siltberg står nu utan båt men med skyldighet att betala skulden. Liknande komplikationer kunna tänkas.
Det är många som skola hjälpas, och vi vädja därför än en gång till alla, som så kunna, att ihågkomma änkorna och barnen i Sanda med en slant. Listor finnas litet varstädes, Allehandas listor finnas fortfarande utlagda på Allehandas kontor, i Gotlands banks kontor på ön samt hos fiskhandlare Olofsson, Södertorg, Medel kunna också under angivande av ”Västergarnsinsamlingen” insättas på Gotlands Allehandas postgirokonto 94,160.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 December 1936
Nr 292

Ungdomens Röda kors vid läroverket.

En avdelning av Ungdomens Röda kors har bildats vid Högre allmänna läroverket i Visby. Styrelsen består av Thore Siltberg, ordförande, Marianne Näsholm, vice ordförande. Sven Gerentz, sekreterare, Per Sinne Wallin, kassaförvaltare, och Vera Nilsson, materialförvaltare. Lärarekårens representant är lektor C. A. Nilsson-Cantell.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 December 1936
Nr 289

Dödsfall Karl Anders Olof.

Vår lille älskling Karl Anders Olof lämnade oss idag 1/2 år gammal.
Vestrume, Rute den 10 juni 1936.
ELSA och LUDVIG SILTBERG.
En liten ängel till oss kom,
han hälsade och vände om.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 Juni 1936
Nr 133

Idrott och sport.

Motorföreningens idealfartstävling
igår fick ett idealiskt väder och genomfördes programenligt även om troligen ingen enda lyckades klara sig igenom
fällor och försåt på idealtiden. Den oförsynta tävlingaledningen hade nämligen placerat ut icke undre än 35 kontroller och ehuru ännu icke resultatet är färdigt, då man icke resultatet är färdigt, då man icke hunnit gå igenom hela materialet, är det likväl klart, att prickbelastningen blir stor på sina håll – det torde finnas deltagare med mellan 300 och 400 prickar.
Första man startade kl. 6 igår morse och sista man kom till målet på samma plats, vid Siltbergs bilaffär på Kung Magnus väg, vid 3-tiden på eftermiddagen i beräknad tid. Idealtartan var konstigt nog satt till 47,5 km. och detta vållade en hel del räknande, som bara det säkert åstadkommit bortåkningar, men där vägförbättringar pågingo eller i tätare bebyggelser skulle farten sättas ned till 25 km. Från starten i Visby körde man först norröver genom Lummelanda och Tingstäde, över Fleringe, Rute, Hellvi och Slite samt därifrån genom Hejnum, Lokrume, Bro, och socknarna närmast Visby till staden, där man vänligast fick 5 min. för bensinpåfyllning. Sedan bar det söderut inre vägen till Klintehanm samt kustvägen genom Eksta och Hablingbo till Hemse, tillbaka över Linde och Fardhem till Bönders, därpå utåt östra Gotland över Buttle och Ala till Kräklingbo samt samt hemåt över Anga, Norrlands, Ekeby, Fole, Bra, Vestkinde till Visby. Hela vägsträckan måtte 364 km. och kördes utan avbrott med undantag för de 5 minuterna i Visby. Samtliga 12 anmälda startade och tävlingen genomfördes utan några haverier.
Hur det; gått — ja, det får man se när tävlingsledningen får titta närmare på rapporterna från kontrollerna, och därefter återkomma också vi med prislistan.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130

Auktion i Rute.

Lördagen den 13 juni kl. 12 p. d. låter lantbrukaren Ludvig Siltberg, Vestrume i Rute, på grund av jordbrukets utarrendering genom offentlig auktion därstädes försälja all sin yttre lösegendom, varav nämnes:
2 st. hästar, 8 st. kor (därav 2 unga), 5 st. kvigkalvar, ett 50-tal höns, 8 st. ankor, slåtterraa.skin, hästräfsa, modern arbetsvagn, vänd- och spetsplogar, treskärig skumplog, fjäder- aoh slätharvar, derhäck, sladd, vält, arbetskälkar, 1 par arbetssolar, 1 st. Alfa Laval separator, div. lättare jordbruksredskap, div. fyrkantvirke, ett mindre parti hyvlade och sportade bräder, hö- och foderskörd. på 4½ tnnland samt råg å c:a 8 tunnland.
Av redskapen är en del nästan ny och resten i välvårdat skick. Med vanligt förbehåll om äganderätten lämnas godkända köpare betalningsanstånd till 1 okt. 1936 eller vid anfordran.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130