Två flygplan över Gotland.

Det ena ett 4-motorigt Dornierplan.
Gotland överflögs på lördagen av främmande flygmaskiner. Kl. 9,40 till kl. 11,21 passerades Ronehamn—Stångudden—Gammelgarn—Östergarns holme—Holmudden av två flygplan, som först flögo vart för sig med nordostlig kurs. Sydväst Östergarns holme flögo de emellertid tillsammans på lägsta höjd innanför gränsen på 2 distansminuters avstånd. Flygplanen satte nordlig kurs upp mot Holmuddens fyr, där de passerade öster om fyren. De svängde sedan mot söder långt ut till havs och försvunno på låg höjd. Det ena planet var fyrmotorigt av typen Dornier.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Augusti 1940
N:r 190

Givande razzia i Ronehamns trakten.

Beslag av ”hembränt” gjordes på tre ställen.
Polisen har under senare tid varit uppmärksammad på, att personer uppträtt onyktra i Ronehamnstrakten och att detta sakernas tillstånd snarare till- än avtog. Då misstanke förelåg, att onykterheten icke var föranledd av ”laglig vara” utan att det här kunde vara fråga om någon slags rusdryck, egenhändigt tillverkad, beslöts att göra en undersökning i trakten för att utröna, hur det med saken förhöll sig. Razzia företogs, och resultatet blev positivt.
Tidigt i lördags morse anlände tjf. landsfiskalen i Hemse E. Jonsson, kriminalkonstapel H. Strage, kustöveruppsyningsman Reinholtz samt en polisman och tre tullmän till ort och ställe, och satte omedelbart i gång med en razzia. Man lyckades därvid på tre ställen finna vad man sökte, nämligen hemgjort rusgivande fludium, vilket bestod av en brygd på jäst och socker. Drycken ifråga var ännu ej destillerad eller i övrigt preparerad till sådant, som går under den sedvanliga benämningen hembränt, utan det var en soppa av synnerligen primitivt slag men dock tillräckligt stark och alkoholrik för att kunna kallas ett gott surrogat för brännvin. Tillredning av rusgivande dryck är överhuvud taget naturligtvis förbjudet, och polismännen hade ej annat att göra än att lägga beslag på varan, som huvudsakligen förvarades i ekkaggar. Då vid beslaget allt icke kunde medföras förseglades en kagge med sigill tills vidare och vederbörande tillverkare av drycken, 4-5 personer, ha nu att vänta stämning till södra häradsrätten.
Som exempel på hur begärlig drycken var för en av tillverkarna kan nämnas, att denne vid beslaget bevekande bad om att få behålla ”bara en liten kanna”. Men polismännen voro obevekliga.
Det lär även ha förekommit försäljning av ”kaffehalvor”, varvid man betingat sig ett pris av kr. 1: 40 per ”halva”. För ett par år sedan blev en person fast just för sådan handel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276

Småbåtshamn för 261,000 i Fårösund.

Bättre hamnar — om det blir krig.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har företagit ett urval bland föreliggande hamn- och farledsföretag, vilka styrelsen anser böra av regeringen beslutas till genomförande vid en ev. inträffande ekonomisk depression. Urvalet har skett med hänsyn till företagens lämplighet såsom arbetsobjekt för lindrande av arbetslöshet. Totalkostnaden för företagen beräknas till nära 19 milj. kr., varav staten skulle ha att svara för drygt. 15 milj. Under det närmaste budgetåret böra med hänsyn till kapaciteten hos styrelsens arbetsorgan ej komma ifråga arbeten till högrekostnad än 9,7 milj. kr.
Bl. a. har medtagits följande hamnföretag: anläggning av fiskehamn i Brissund (för 39,000 kr.), i Kapellet (115,000), Ronehamn (99,000 och å Skälsö (45,000) samt anläggning av fiskehamn och småbåtshamn i Fårösund (för en kostnad av 261,400 kr.). (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Sextio år

fyller i dag bergsingenjör Svante Wennberg, Stockholm.
Han är född i Ronehamn, studerade vid handelshögskolan i Köln 1905 —1906 och var 1908-1915 specialelev vid bergshögskolan i Stockholm, omväxlande med studie- och expertisresor inom och utom landet ; han var bi. a. krigskorrespondent i Konstantinopel 1909. Har drivit egen verksamhet sedan 1902, bl. a. parti-och agenturaffär i Visby 1902-1905, affärsverksamhet i Stockholm sedan 1908 jämte konsulterande och praktisk bergsingenjörsverksamhet. Han har startat och varit chef för flera industriföretag. Har startat, utgiver och redigerar Svensk bergs- och brukstidning sedan 1922. Wennberg är pioniär för radion; 1924 utgav han en skrift, ”Radio-Rundradio” efter att ha hållit hundratals före. drag i ämnet — han är även en upp. skattad föreläsare i diverse populärvetenskapliga ämnen. Han har rest över hela Europa och Asien.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 November 1938
N:r 270

Dödsfall Hanna Krokstedt.

Vår goda, uppoffrande moder Hanna Krokstedt född Munthe lämnade oss lugnt och stilla i dag kl. 1,15 f. m., 82 år gammal.
Ronehamn den 29 sept. 1938.
Emelie och Lars Broander. född Krokstedt.
Gurli Krokstedt, född Bille.
Annie Beutelrock, född Krokstedt.

Barnbarn.
Barnbarnsbarn.

Jordfästningen äger rum i Rone kyrka söndagen den 2 oktober kl. 4 e. m.
För dem, som önska följa vår mor till graven, sker samling i sorgehuset kl. 2 e. m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Kassör Fredrik Runander död.

I en ålder av 51 år avled i sitt hem i morse kassören vid järnvägsbyrån härstädes Fredrik Runander. Han har en längre tid lidit av en hjärtåkomma och under ett par månaders tid varit tjänstledig på grund av sjukdom. Han återkom för en månad sedan från Nybro badanstalt där han undergått en hälsokur. Alltsedan återkomsten har han emellertid varit sängliggande och i dag ändade som nämnts sjukdomen med döden.
Fredrik Runander var född den 1 juli 1887. Han kom i Gotlands järnvägs tjänst 1902, då han inträdde som elev vid stationen i Visby. År 1904 blev han kontorsbiträde i Hem-se och förflyttades 1911 till Visby där han blev kassör vid järnvägsbyrån 1917.
Den bortgångne efterlämnar minnet av en duglig och samvetsgrann person, som förskaffat sig stora sympatier hos såväl befäl och kamrater som underlydande. Han ägnade sig uteslutande åt sin tjänst, men som intresserad amatörbotanist ägnade han sig på lediga stunder bl. a. åt trädgårdsskötsel och botaniska studier, genom vilka han förskaffat sig en betydande växtkännedom. Han sörjes närmast av maka i andra giftet, född Olsson, samt två söner i skolåldern.
— Efter mångårig sjukdom avled i dag änkefru Hanna Krokstedt, Ronehamn, i en ålder av 82 år. Hon var född i När och dotter till handlanden Johan Magnus Munthe därstädes. År 1882 ingick hon äktenskap med handlanden Emil Krokstedt i När, och 1918 flyttade hon med sin make till Ronehamn, där hon sedan dess varit bosatt — efter mannens död för ett par år sedan hos en dotter.
Som närmast sörjande vid bären stå barn, barnbarn, barnbarnsbarn samt syskon.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

I här fört föreningsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
år 1938 den 31 juli antogos stadgar för Västergarns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Västergarn, utgöres av Nils Helmer Johannes Larsson, Runne i Sanda, Henrik Bogström, Klintehamn, och Gustav Nilsson, Lekarve i Sanda, ordinarie ledamöter, med Adolf Petter Herman Norrby, Klintehamn, Martin Richard Nyström, Varbos i Sanda, och Karl Petter Nyström, Lekarve i Sanda, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Nils Helmer Johannes Larsson ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna Henrik Bogström och Gustav Nilsson i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 30 juli antogos stadgar för Gothems fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen som har sitt säte i Gothem utgöres av Bengt Emil Mattias Arweson ,Johannes Erik Mattias Arweson och Wilhelm Alfred Emanuel Nyström, alla i Gothem, ordinarie ledamöter, med Lars Oskar Mattias Arweson, Bror Oskar Smedberg och Gunnar Jakob Valter Olofsson, alla i Gothem, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Bengt Emil Mattias Arweson ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser, som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 6 augusti antogos stadgar för Östergarns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Östergarn, utgöres av Carl Albert Östergren, Herrevik, Bror Axel Martin Stenberg, Falhammars, och Fredrik Vilhelm Vedin, Sysne, alla i Östergarn, ordinarie ledamöter, med Herman Viktor Klingvall, Herrevik, Karl Oskar Klintström, Thomase, båda i Östergarn, och Gunnar Albert Johannes Höggren, Davide i Gammelgarn, såsom suppleanter.
Firman tecknas av styrelsens ordförande Carl Albert Östergren ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser, som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 1 augusti antogos stadgar för Ronehamns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Ronehamn, utgöres av Einar Olof Hilton Gardell, Karl Svante Vallentin Lindkvist och Karl Gustav Kristian Pettersson, alla i Ronehamn, ordinarie ledamöter, med Axel Martin Hellström, Karl Albin Fridolf Fredriksson och Gustaf Jakob Ulmstedt, alla i Ronehamn, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Karl Svante Vallentin Lindkvist ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet.
Visby i landskansliet den 10 augusti 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Försöksutflykt

för demonstration av försöksodlingar m. m. företages nästa måndag den 8 augusti. Deltagarna, gärna med damer, samlas kl. 9 precis vid Varplösa, varifrån resan går söderut. Bad och matrast i Ronehamn.
Lunch kan erhållas i Hemse. — Anmälan bör ske senast lördag till ringassistenterna, konsulent A. Eklund eller agronom A. Lorensson (tel. Roma 16), varvid meddelas om ev. lediga platser i bil, om önskad plats i buss eller lunch.
Hushållningssällskapet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Landsbygden. Ronehamn.

RONEHAMN.
Rone simklubb hade anordnat simuppvisning i hamnen på söndagen, då samtidigt promotion av magistrar och kandidater ägde rum.
Uppvisningen började med några hopp från trampolinen, varpå några av nybörjarna från sommarens simkurs fingo visa, att de kunde simma. Så följde bröst- och ryggsim för damer och herrar, vidare längddykning, livräddning och avklädning i vattnet, varefter promotionen vidtog.
Promotor var herr Rudolf Bolin från Alva, som höll. ett för tillfället lämpat tal. Promovendi hade tagit plats på ”magistern” och ”kandidaten”, varifrån de allteftersom de ropades upp gjorde ett hopp och simmade fram för att mottaga sin eklövs- eller pillöyskrans.
Prov för magistern hade fullgjorts av Gösta Ronström och Iris Claesson, Ronehamn, Elna Pettersson, Fardhem, och Alvhild Thomsson, Alva. Kandidatmärket erövrades av Carl Olov Larsson, Nyköping, Linnea Sävstrand, Vera Vahlby och Stig Fredriksson, Ronehamn, samt Rune Jakobsson, Hemse. Dessutom ha tre stycken avlagt prov för ungdomens simmärke i silver, sex för brons och sjutton för järn.
Efter promotionen fortsatte uppvisningen, först med lagkappsimning och sedan med mera muntrande saker, såsom tallricksplockning, herre på vågrät stång, figurflytning och hoppa bock. Det hela avslutades med olika hopp från svikt och trampolin.
En ganska talrik publik hade infunnit sig, trots att så många andra tillställningar lockade.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Gotlandsbarnens simkurser.

I lördags avslutades simkursen i Ronehamn, vilken pågått sedan tre veckor tillbaka. I kursen ha deltagit 53 skolbarn från Hemse, Rone och Alva socknar och ledare för kursen har varit folkskollärare Eric Cederlund, När. 17 barn ha klarat proven för järnmärket och 6 ha erövrat bronsmärket. På kvällarna ha dessutom provtagningar varit anordnade för äldre simmare. Nästa söndag skall simuppvisning i Ronehamn anordnas av blivande kandidater och magistrar. Vädret under kursen har inte varit det bästa och deltagandet hade säkert blivit större om det varit en smula varmare i luften.
Simkursen i Ljugarn, som letts av folkskollärare Gauffin i Östergarn, avslutades också i lördags. I denna kurs ha över 30 barn deltagit, därav ha dock en del varit fastlandsbarn. 5 av barnen ha avlagt proven för bronsmärket och 2 ha tagit järnmärket.
I Kappelshamn, Burgsvik och på Fårö började kurserna något senare och där fortgår undervisningen alltjämt. . Kursen på Fårö är delad i två hälfter, en undervisas vid Mölner och en vid Sudersand. Antalet barn uppgår här till 35, varav 20 komma på kursen vid Mölner och 15 på Sudersand. Vädret på Fårö har varit vackert och varmt under hela kursen i motsats till övriga platser på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169