Senaste nyheterna från kriget.

Första blockadagen har icke åstadkommit några förändringar, säga engelsmännen.
London, 19 febr. Företa tyska blockaddagen har icke åsradkommit några förändringar i brittiska handels- och postångarnas resor. Trafiken på Kanalen har endast undergått sådana förändringar, som äro förorsakade af att holländska liniefartygen inställt trafiken för några dagar.

Hollands sjöfart lider.
Rotterdam, 19 febr. Sedan kl. 7 igår afton Bar intet fartyg ankommit hit, ovisst om beroende på det dåliga vädret eller på tyskarnas afspärrningsåtgärder mot England.

Fransmännen ”häfda sina ställningar”.
Paris, 19 febr. Genom gårdagens eftermiddagskommuniké har bekräftelse erhållits, att fienden gjort allvarliga förluster under fransmännens lyckade öfverrumpling norr om Arras och nordväst om Ruclincourt, hvarigenom dubbla tyska skyttegrafvar tagits. I trakten af Perthes har besittningen af den i gårdagens kommuniké omnämda terrängen häfdats, liksom den eröfrade terrängen i La Grurieskogen och söder om Fontaineau-Charmes. En del områden ha afven eröfrats söder om Chépy, norr om Malancourt samt söder om Forges.

Franska framgångar.
Paris, 19 febr. I närheten af Roclincourt samt i Champagne ha tyskarna tillbakaslagits med svåra förluster vid försök att återvinna förlorade skyttegrafvar. På den senare platsen togo vi tre kul sprutor och flera hundra fångar. I Lothrinngen ha vi återtagit byn Norroy och besatt hela den förlorade ställningen, där den af oss eröfrade höjden vid Sudelle i Elsass utgjorde en mycket stark armerad reservförskansning. Vi togo här en bombkastare, fem kulsprutor samt en myckenhet annan krigsmateriel.

Reims ånyo bombarderade.
Paris, 29 febr. Tyskarna ha ånyo bombarderat Reims. En granat har slagit ned i katedralens norra torn.

Från stridsfältet i öster.
Fortsatta häftiga strider i Polen.

Petrograd, 19 febr. Striderna på fronten mellan Njemen och Weichsel fortsattes i förgår med särskild häftighet i trakten af Augustow och på vägarna till Serpetz och Plonsk.

Häftiga österrikiska anfall i Karpaterna.
Ryssarna stå på sig.

Petrograd, 19 febr. I Karpaterna ha pågått en rad häftiga österrikiska angrepp å fronten Zwidnik—öfre San, hvilka alla tillbakakastats. I trakterna af Kozuka, Tuchla, Senetsjow och Wyschkow ha flera af våra angrepp krönts med framgång.

Bukovinas rensning fortgår.
Petrograd, 19 febr. I Bukovina ha de ryska afdelningarna dragits tillbaka på andra sidan Pruth.

Senaste Wienrapporten.
Wien, 19 febr. Officielt meddelas: På Karpaterfronten ha en mängd häftiga angrepp mot de förbundna arméerna tillbakaslagits med stora förluster. 320 man ha tillfångatagits. I Bukovina är fienden tillbakadrifven öfver Pruth. Czernovitz har besatta af oss.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *