Epidemirapporten

för förra hälften av november månad upptar av scharlakansfeber 1 fall i vardera Visby, Vänge, Hangvar och Lärbro, 3 fall i Öja och 4 i Hall samt 1 fall av rödsot i Slite.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

På sin femtioårsdag

i dag har fjärdingsman Gottfrid Sandsjö i Öja blivit livligt uppvaktad. Uppvaktningarna togo sin början tidigt i morse och ha fortsatt hela dagen. Bland de minnesgåvor, som överlämnats till jubilaren, märkes ett skrivbord och en skrivuppsats från grannarna, vidare presentkort från släktingarna samt en stor mängd blommor. Även en del telegrafiska lyckönskningar har under dagens lopp ingått till femtioåringen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264

Femtio år

fyller om söndag den 13 nov. fjärdingsman Gottfrid Sandsjö i Öja.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Landsbyden. Öja.

ÖJA.
I Öja kyrka pågår f. n. ett inre restaureringsarbete, som kommer att ställa denna helgedoms interiör i harmonisk samklang med dess strålande vackra och högresta yttre gestaltning. Det är nämligen meningen att framknacka de gamla målningar som finnas under kalkbestrykningen å väggar och valv. Arbetet utföres av artist Wilh. Pettersson, som med gammal yrkesskicklighet och konstförfarenhet lockar fram ur kalk- och murbruksgömmen de underbaraste medeltidsmålningar. Sålunda har i tornvalvet en underbart vacker Kristusbild med korstecknad gloria framkallats. Denna bild av Kristus torde vara en av de få målningar som finnas i Europa av denna kyrkokonstens framställning av den ungdomlige Kristus, vilken konstart annars blott återfinnes i Roms katakomber.
Kunde Öja församling för sin vackra helgedom även anskaffa andra och kyrkligt stilfullare bänkar med dörrar, som i gångna tider, så skulle helhetsintrycket av denna kyrka bliva imponerande mäktigt och andaktsfullt. Kyrkoherde Terneus är entusiastiskt ivrig för denna restaurering och torde inte släppa saken innan han tillfredsställande och lyckligt fört den i hamn, och han torde helt visst kunna påräkna Öjaförsamlingens varma stöd. Det har den också redan visat genom de frivilliga gåvor som tecknats för kyrkans restaurering.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Röstsammanräkning.

Konungens befallningshavande kommer att vid förrättning, som börjar fredagen den 23 innevarande september klockan 10 f. m. verkställa sammanräkning av de röster, som avgivas vid landstingsmanna-valet å. Gotlands läns landsbygd samt kommunalfullmäktigevalen i nedannämnda kommuner innevarande år. Sammanräkningen kommer, därest hinder icke möter, att företagas i följande ordning: landstingsmannavalet i norra häradets valkrets, landstingsmannavalet i södra häradets valkrets, kommunalfullmäktigevalet i Slite köping, kommunalfullmäktigevalen i Ardre, Burs, Bunge, Fröjels, Fårö, Hangvars, Hellvi, Klinte, Lärbro, Närs, Rute, Rone, Roma, Sanda, Stenkyrka. Västkinde, Öja och Östergarns socknar.
Visby i landskansliet den 15 september 1938.
A. E. RODHE.
Abr. Lfif.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

Landsbygden. Öja.

ÖJA.
Vigsel ägde i lördags rum i Öja kyrka mellan byggnadsarbetaren Gösta Jakobsson från Grötlingbo och hemmansägaredottern Gerda Andersson, Ronnarve i Öja.
Sedan bröllopsgästerna samlats 1 brudens hem, ställdes färden till Öja kyrka, där vigseln förrättades av kyrkoherde Ternéus. Utgående från Rom.
15: 5 höll han ett tal till de unga. Så följde vigselakten med brudmässan.
Uppvaktande tärnor och marskalkar voro: Lisa Söderström—Karl Edvard Persson Marta Hansson—Hendry Jakobsson; Karin -Jakobsson—Gervid Levander, Agda Martell—Gustav Olsson; Rut Jakobsson—Arnold Lindquist, och Greta Olsson—Gustav Tellström. Som bruttbonde fungerade folkskoll. Ture Bjergegård och som bruttöverska fru Edit Bjergegård.
Efter vigseln voro gästerna av brudens föräldrar inbjudna till middag å pensionat Botvide. Här höllos tal till brudparet av såväl bruttbonden som kyrkoh, Ternéus. Samkvämet fortsattes sedan till fram på småtimmarna.
På kvällen hade samlats en ansenlig skara ungdomar och äldre, vilkas taktfasta hurrarop rungade mellan skottsalvorna och fyrverkeriets sprakande, när det unga brudparet med uppvaktning tvenne gånger visade sig.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Föreningen Visby Barnkrubba

höll i går sitt årsmöte under ordförandeskap av biskop T. Ysander.
Den därvid upplästa årsberättelsen meddelade, att verksamheten under året omfattat utom det egentliga barnkrubbearbetet även spädbarnsvård, undersökning och övervakning av barn inom staden, viss verksamhet för barnavårdsnämnden, behandling med kvartslampa samt arbete för barnavårdscentralerna på landsbygden. Medeltalet besökande barn på krubban har varit 20 per dag, med en medelkostnad för barn och dag av kr. 2:10. Som läkare under året har doktor Hallberg tjänstgjort. Denne rapporterar, att hälsotillståndet bland barnen varit mycket gott. Hembesöken från barnavårdscentralen ha under året varit 221. Antalet nyinskrivna barn på samma central har utgjort 43, och då från föregående år kvarstå 39 barn, har hela antalet utgjort 82. Rådfrågning och vägning ha skett varje tisdag, läkaremottagning 2 gånger i månaden. Fröken Alfhild Stücke har från 1 jan. i år lämnat krubbans tjänst och förordnats som barnavårdsman i Visby. Från samma datum har fröken Nanna Grundström övertagit hela barnavårdscentralarbetet både i staden och på landsbygden samt dessutom varit chef för krubban.
Från barnavårdscentralerna på landsbygden rapporteras: I Slite har barnaantalet varit 55, antal hembesök i Othem och Boge 177.
Läkare har varit doktor Funk. I Burgsvik har barnantalet varit 44, och 186 hembesök ha gjorts i Öja, Fide, Vamlingbo, Hamra och Sundre. Läkare doktor Sasse. I Klintehamn voro barnen 70 och hembesöken 218. Läkare doktor Arnwald. Ljugarn slutligen uppvisade 76 barn och 285 hembesök. Läkare doktor Möllerström.
Provinsialläkarne själva ha nedlagt stort personligt intresse på ett inarbetande av spädbarnsvården på Gotland, och styrelsen uttrycker i sin årsberättelse den största tacksamhet för läkarnes beredvillighet.
Till slut omnämndes i berättelsen, att föreningen försöksvis:anordnat mödraaftnar en gång i månaden, vilket synes röna intresse och uppskattning.
Av revisionsberättelsen framgick, att krubbans utgifter under året belöpt sig till kr. 11,344: 98 samt att medelsinnehavet anses böra gott räcka till nästa års Barnens Dag. På revisorernas tilstyrkan beviljades full ansvarsfrihet.
I styrelsen invaldes för ett år fru Magda Hillert efter fru Anna Westring, vilken står i begrepp att inom kort avflytta från orten. Biskop Ysander uttalade i några hjärtevarma ord krubbans tack till fru Westring för ett mångårigt strävsamt arbete och aldrig svikande intresse. Likaledes gav ordföranden sitt erkännsamma tack till doktor Hallberg, till krubbans personal och för övrigt till alla, som i ett elle: annat avseende understött krubbar i dess välsignelsebringande verk samhet.
Slutligen omväldes till revisorer bankkamrerarne RB. Olin och V Alfvegren samt till revisorssupple anter brandchefen Carl Lindström och bankkassör A. Nyman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Sjuttio år

fyller den 10 d:s f. fyrmästaren på Fårö fyr M. H. Ronqvist, numera bosatt i Roma. Fyrmästare Ronqvist är född i Öja och kom 1892 i lotsverkets tjänst samt förordnades till fyrmästare på Fårö fyr 1917, en bijänst från vilken han avgick med pånsion 1933. Han bosatte sig då i Roma. I sin tjänst samvetsgrann och plikttrogen, som människa försynt och älskvärd har fyrmästare Ronqvist under årens lopp vunnit många vänner och tillvunnit sig aktning och sympati.
Gotlands Allehanda ber att få lyckönska på högtidsdagen och tacka för mångårigt gott samarbete.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Maj 1938
N:r 104

Kyrkorestaureringarna.

Riksantikvarieämbetet har nu granskat förslaget till restaurering av Anga kyrka. I yttrande till byggnadsstyrelsen avstyrker ämbetet den föreslagna framtagningen av medeltidsmålningarna på kyrkans väggar, emedan kyrkans interiör i sin helhet präglas av värdefulla 1700-talsdekorationer. Dessa skulle komma att på ett icke önskvärt sätt brytas genom de medeltida målningarna, vilka äro av helt annan färgverkan. Professor Roosval har i samband härmed erinrat om betydelsen av vetenskaplig kontrollants tillsyn icke blott för väggmålningarna utan under hela arbetet. Det är vanligt på Gotland, säger han, att byggmästarna icke ta erforderlig hänsyn till påbjudna skyddsåtgärder.
Ämbetet har även granskat ett förslag till framtagning och konservering av medeltida målningar på väggar och valv i Öja kyrka. Ämbetet tillstyrker förslagets genomförande Samtidigt har konservatorn C. W. Pettersson i Stockholm i enlighet med församlingens uttryckliga önskan godkänts som konservator för arbetena ifråga.
Byggnadsstyrelsen har förordnat länsarkitekt A. Hamrin i Visby att uppsätta program för restaurering av. Roma landskyrka. Amanuensen E. Bohrn i Visby har förordnats att vid förrättningen representera riksantikvarieämbetet. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102

På sin 73-årsdag

går blev kyrkoherde K. P. A. Österberg härstädes föremål för vackra hyllningar i form av blommar, presenter och telegram från vidsträckt vänkrets härifrån länet och från fastlandet.
Biskopinnan Ysander kom personligen med en charmant bukett rosor samt hälsningar från biskopen, som f. n. vistas i Stockholm. Stadens präster med domkyrkokomminister Öberg som talesman framburo personliga lyckönskningar, och telegrafiska sådana komma från prästernas i södra och medelkontraktet ävensom från äldre och yngre ämbetebrödar i stiftet. Lyckönskningar strömmade även in från minnesgods vänner i kyrkoberdens gamla pastorat liksom från hela Storsudret samt från Öja och Hamra kyrkoråd. Från Gotlands Soldatmissionssällskap, vars ordförande kyrkoherden är och där han varit styrelseledamot alltifrån sällskapets bildande, infann sig en deputation och överlämnade en ståtlig blomsterkorg. Sällskapets lyckönskningar framburs därvid av v. ordf. maskinist Harry Eriksson. Pastor Öberg överlämnade även en blomsterhyllning från Visby kyrkliga ungdomsförening, den första förening av G. U. F., som kyrkoherden bildag de år 1905. Samtliga gratulanters lyckönskningar framburs slutligen av stiftets näst äldste prästman, prosten Fr. Rongvist.
Bland den stora mängden telegram, som under dagens lopp inströmmade, kan nämnas från biskopen, militärbefälhavaren m. fru, riksantikvarien, artisten Vilh. Pettersson, fröken Kerstin Wall, konsul Cramér m. fl.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93