Jordfästningar.

Stoftet efter lantbr. Karl Nyberg, Hakuse i Sanda, vigdes på fredagen till den sista vilan. Kistan bars in i Sanda kyrka, där jordfästningen förrättades av kyrkoherde Åke Hultmark, som vid båren höll en god betraktelse. Akten föregicks och följdes av psalmsång. Sedan kistan sänkts i graven ägnades den avlidne en rik blomsterskörd av kransar och buketter. Så hade bl. a. Salida missionsförening och söndagsskola sånt vackra kransar med band och textad inskrift. Såväl vid griften som vid minnesgudstjänsten i missionshuset höllos flera tal av bl. a. predikant Karl Johansson, lantbr. Gust. Österlund, Karl Kolmodin, trädgårdsmäst. E. Jakobson, Sanda, samt, kyrkoherde Åke Hultmark och reseomb. Er. Lundblad.

Frikyrklig begravning förekom i fredags i Hejde kyrka, då heminansäg. Oscar Hansson från Skogs fördes till griftero.
Begravningsgästerna samlades vid 1-tiden i hemmet, där det bjöds på förfriskningar, varefter man till fots företog färden till kyrkan, som välvilligt ställts till förfogande, och dit den avlidne förts direkt från Visby lasarett.
Efter psalmsång och bön sjöng den avlidnes brorson, folkskoll. Ivar Hansson, ”Den store, hvide flok …”, varpå past. J. Gustafsson efter ett kort minnestal förrättade begravningsakten på frikyrkligt sätt. Tvenne psalmer inramade ett tal av s. skolmiss. Alfr. Olsson, varefter den döde bars ut till graven. Där talade medäldsten, Th. Thomasson å Klintehamns bapt.-församlings vägnar och där överlämnades en rik blomstergärd från anhöriga, församling och övrida vänner. ”Här vi skiljas från varandra…” avslöt akten vid graven och frid lystes över griften. Femtiotalet gäster samlades sedan åter i hemmet vid Skogs, där den avlidnes söner bjödo till rikt dukade bord. Där förekom även unison sång och duettsång samt skriftläsning och tal och vid 10-tiden på kvällen skedde uppbrottet.
Med Oscar Hansson bortgick en, fridsam människa med gladlynt sinne. Hela sitt liv älskade han att i sång och musik giva uttryck för hjärtats känslor. I omkring 38 år hade han verksamt deltagit i det arbete Klintehamns baptistförsamling utför. Vile han i frid!

En högtidlig jordfästning ägde rum i torsdags, då stoftet efter lägenhetsägaren Olof Pettersson, Lundbjers i Lummelunda, vigdes till gravens ro. Akten förrättades i Lummelunda kyrka med kyrkoherde G. Olofsson som .officiant. Efter den högtidliga ceremonin fördes kistan ut till kyrkogården; där gravsättningen ägde rum och kramar nedlades. Sist lyste officianten frid över griften.

Stoftet efter änkefru Lovipa Matalda Olofsson, Odvalls i Fide, vigdes i fredags till den sista vilan. Jordfästningsakten förrättades i Fide kyrka av pastor Erik Karlsson, som riven höll en betraktelse utgående från orden i Apg. 4: 12. Den högtidliga ceremonin omslöts av verserna 1-2 och 3-4 av ps. 66.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14

Riksantikvariens ombud.

Riksantikvarien har nu utsett ortsombud för 1942.
På, Gotland ha utsetts för Sanda lantbrukare Carl Ahlberg, för Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre nämndeman Arvid Berggren, för Eskelhem hemmansägare Erik Bolin, för Lummelunda, Martebo, Stenkyrka och Tingstäde folkskollärare Olof Bolin, för Lau och När folkskollärare Erik Cederlund, för Källunge agronom Waldemar Ericsson, för Hellvi poststationsföreståndare Carl Franzén, för Tofta och Västergarn nämndeman C. K. Gahnberg, för Vallstena lärarinnan Ada Gardell, för Ala, Anga, Ardre, Gammelgarn, Kräklingbo och Östergarn direktör K. A. Hall, Kräklingbo, för Fårö f. d. folkskollärare John Herlitz, för Hejdeby folkskollärare Gösta Hörling, för Alva hemmansägare Karl Jacobsson, för Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrkoherde Ivan Lilja, för Bill och Vallstena lantbrukare Arvid Ohlsson, för Ronehamn med omnejd f. d. lotsförman Gustaf Ronström, för Klinte folkskollärare David Rosvall, för Gotlands län länsantikvarie M. Stenberger, Uppsala, för Burs folkskollärare Alex Stengård, för Rone nämndeman Axel Wahlby, för Bro lantbrukare Alb. Vestergren, för Gotska Sandön fyrmästare Ivar Karlsson, samt för Alva, Gerum, Levede, Fardhem, Linde, Lojsta, Stånga, Hemse och Etelhem. landsfiskal R. S. Tigerhielm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Januari 1942
N:r 3

Landsbygden. Lummelunda.

LUMMELUNDA.
Kyrkostämma hölls här i tisdags kväll under kyrkoherde Olofssons ledning. Statförslagen fastställdes och för kyrkan kräves en utdebitering av 2 kr. samt för skolan 3 kr. Den sammanlagda utdebiteringen för kommande år torde bli något högre än årets.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Oktober 1940
N:r 252

Lärarvalet i Tingstäde.

Val för återbesättande av ordinarie folkskollärartjänsten i Tingstäde förrättades i går och gav till resultat att folkskollärarinnan Elsa Selinus, Piteå, uppförd i tredje förslagsrummet, blev vald med 60 röster, folkskollärare Erik Österman, Lummelunda, som stod först i förslaget, erhöll 40 och folkskolläraren Gottfrid Nilsson, Lokrume, 3 röster.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Nya brandfogdar.

Till brandfogde i Lummelunda brandrote har från och med den 17 aug. till och med 31 dec. 1942 förordnats Elis Olin, Kambs i Lummelunda. För samma tid har Lennart Broman, Biskops i Bunge, förordnats till brandfogde i Bunge brandrote.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Augusti 1940
N:r 195

De gotländska sockennamnen.

Regeringen har idag meddelat fastställelse av följande sockennamn på Gotland, nämligen Hogrän, Fröjel, Eksta, Hablingbo, Havdhem, Hamra, Lojsta, Lokrume, Lummelunda, Hellvi, Norrlanda, Buttle, Guldrupe, Kräklingbo, Östergarn och Levide. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194

Sockennamnens utveckling.

Intressanta historiska data framlagda.
I motiveringen till sitt förslag om fastställande av namnen å vissa gotländska socknar därför att de i jordeboken förekommande namnformerna ej överensstämma med de riktiga eller gängse sockennamnen, har kammarkollegiet lämnat en utredning rörande de namnformer, som under århundradenas lopp funnits upptagna för ifrågavarande socknar i jordeboken. Dessa äro:
Hoffgeren år 1608, Hogren 1660, 1777 och Hoggren år 1825; Fröyell år 1608, Fröle 1660, Fröhell 1777 och Fröel år 1825; Habling år 1608, Hablingbo 1660, 1777, 1795, Habblingbo 1805, Hablingbo 1815 och Habblingbo sedan 1825; Eyste år 1660, Eigsta 1777 och Ejgstad sedan år 1825; Habdem år 1608, Habdum 1660, 1715, 1765, 1748, Hafdhem 1773, 1825; Löystedt år 1608, Löystad 1660, Lista eller Loista 1715, Löystad 1725, Loysta 1748, 1753, Loiste 1777, Lojstad 1795, Loista 1805, Löjstad 1815 och Löjsta 1825; Hamer år 1608, Hambre år 1660, 1777, 1795 och 1805 samt Hamra 1815 och 1825; Locrum år 1608, Lockrum 1660, Lokrum 1777 och Lokrume 1825; Lommelund år 1608, Lumlund 1660 och Lumelund 1777 och 1825; Hellewick 1660, Helfwik 1777 och Helfvik 1825; Norlandt år 1608, Norland 16,60, Norlanda 1777, Norrlanda 1795, Norlanda 1805 o. 1815 samt Norrlanda 1825; Buttla år 1660, Butla 1715, Buttla 1725, Buttle 1748, 1773, Butle 1777, Buttle 1795, Buthle 1805, Buttle 1815 och Butgie 1825; Gulderup 1608, Gulldrop 1660, Guldrop 1715, 1725, Guldroppe 1748, Guldrupe 1773, Gulldrupe 1805; samt Kregelling år 1608, Kräcklinge 1660 och Kräklingbo 1777 och 1825.
De i jordeboken nu upptagna sockennamnen för ifrågavarande socknar äro: Hogren, Fröel, Eigsta, Habblingbo, Habdum, Hambre, Löjsta, Lokrum, Lummelund, Helvig, Norlanda, Butle, Guldrope och Kräklingbo (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1940
N:r 183

De gotländska sockennamnen.

I samband med att kammarkollegiet underställt k. m:ts prövning formerna för vissa sockennamn föreslås sådan förenkling av det i jordeboken förekommande sockennamnet Nygarn eller Östergarn på Gotland att den numera gängse namnformen Östergarn fastställes som socknens namn.
Rikets allmänna kartverk har därjämte hemställt om kollegiets uttalande om de rätta namnformerna för vissa socknar på Gotland. Härvid har fråga uppkommit om ändring av den i jordeboken förekommande namnformen Levede till Levide och i likhet med ortsnamnskommittén förordnar kollegiet nu namnformen Levide. Samtidigt föreslår kollegiet att k. m:t förordnar att följande socknars namn skola skrivas på följande sätt, nämligen Hogrän, Fröjel, Eksta, Hablingbo, Havdhem, Hamra, Lojsta, Lokrume, Lummelunda, Hellvi, Norrlanda, Buttle, Guldrupe, Kräklingbo, Östergarn och Levide.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Augusti 1940
N:r 182

Till förenade lärartjänsten i Tingstäde

har förslag nu upprättats och därvid har i första rummet placerats folkskolläraren Erik Österman, Lummelunda, i andra folkskollärare Gottfrid Nilsson, Lokrume, och i tredje folkskollärarinnan Elsa Selinus, Piteå. Valet skall förrättas den 25 augusti. Som vikarie för höstterminen har antagits folkskollärarinnan Elsa Selinus.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Augusti 1940
N:r 179

Folkskollärare- och organisttjänsten i Tingstäde.

Förenade folkskollärare- och organisttjänsten i Tingstäde sökes vid ansökningstidens utgång av sex lärare, nämligen folkskollärarinnan Elsa Selinus, Piteå, samt folkskollärarna Gottfrid Nilsson, Lokrume, Einar Vahlström, Vänersborg, Erik Österman, Lummelunda, Ivar Larsson, Levede, och Josef Edgert, Norrlanda.
Ett vikariat å tjänsten för höstterminen 1940 sökes av lärarinnorna Elsa Selinus, Piteå, Elisabet Smitterberg, Visby, och Hanna Holma, Silte.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Augusti 1940
N:r 176