Dödsfall

F. direktören i Visby silicattegelfabrik Theodor Hansson, Kodings i Hemse, har avlidit i en ålder av 86 år. Han var född vid Petes i Linde och övertog år 1898 svärfaderns gård vid Odvalls. Åren 1882-87 drev han jämte ett par bröder speceriaffär i Stockholm men övergick därefter åter till jordbruket. 1939 blev han verkställande direktör i Visbys silicattegelfabrik, en befattning som han lämnade för några år sedan, då han bosatte sig i Hemse. Under sin tid i Linde innehade jubilaren ett flertal kommunala förtroendeuppdrag och var bl. a. ledamot av kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen och skolrådet samt av valnämnd och pensionsnämnd. Religiöst intresserad var han ansluten till Linde missionsförsamling.
Närmast sörjes den gamle hedersmannen av två söner, Axel, vaktmästare i Stockholm, och Ingemund, bosatt i Laholm, en dotter, Gurli, maka till lantbrukaren Olof Ahlin, Kodings i Hemse, samt sonhustru, barnbarn och barnbarnsbarn.

I en ålder av 82 år har f. cementarbetaren Per August Olsson, Bolarve i Hejdeby, avlidit. Han var tidigare under många år bosatt i Lärbro och har under de senaste åren vistats bl. a. i Roma. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn.

F. cementarbetaren Karl Söderholm, Vibble i Västerhejde, avled i går i en ålder av 82 år. Han sörjes närmast av barn och barnbarn.

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168

Hästpremeringarna.

Varmblodiga ungston:
Vallstena den 22 juli 1952.

Gösta Johansson, Dibjers, Hörsne, Kamilla f. 1951 e. Arkimedes. Skp.
Nils Nyström, Kisslings, Fole, Blondin f. 1951 e. Boheme xx. Skp.
Gustav Kolmodin, Nederbjers, Dune, Ina f. 1951 e. Arkimedes. Skp.
Kristian Eriksson, Medebys, Ekeby, Boa f. 1951 e. Boheme xx. Skp.
Nils Nyström, Kisslings, Fole, Bomita f. 1950 e. Boheme xx. Skp.
Joh:s Lövgren, Bondarve, Fole, Bojan f. 1950 e. Boheme xx. Skp.
Georg Mårtensson, Svalings, Gothem, Bohemilla f. 1949 e. Boheme xx. Fris.
Mats Pettersson, Dibjers, Hörsne, Lolly f. 1949 e. Arkimedes. Fris.

Varmblodiga fölston:
Kristian Eriksson, Medebys, Ekeby, Rita 5284 e. Rivoli. B.
Joh:s Lövgren, Bondarve, Fole, Runa e. Ruter. B.
Georg Mårtensson, Svalings, Gothem, Brunett 5141 e. Rivoli. B.
Anders Olsson, Graute, Hejnum, Minida 4755 e. Ruter. AB.
Gustav Kolmodin, Nederbjers, Dune, Rosita 4331 e. Hamlet. B.
Nils Nyström, Kisslings, Fole, Milla 4335 e. Hamlet. AB.
Kristian Eriksson, Medebys, Ekeby, Inga 4756 e. Ito. AB.
Gustav Kolmodin, Nederbjers, Dune, Inga 4760 e. Ito. B.

Russungsto:
Kristian Eriksson, Medebys, Ekeby, Raija f. 1951 e. Raketen. Skp.

Ardennerungston:
Emrik Liljegren, Fole, Parly f. 1951 e. Pargol. Skp.
Gustav Martis, Nybjers, Dune, Linde f. 1951 e. Valör. Skp.
Emrik Liljegren, Fole, Valkyria f. 1951 e. Valör. Skp.
Thure Bergman, Säggeby, Källunge, Malla f. 1949 e. Gandeur. Fris.
Folke Angelöf, Slumra, Vallstena, Valla f. 1949 e. Valör. Fris.
Ingvar Larsson, Medebys, Vallstena, Gorpata f. 1949 e. Pargol. Fris.
Gustav Martis, Nybjers, Dune, Flora f. 1949 e. Valör. Fris.

Ardennerfölston:
Simon Engström, Västerbjärs, Gothem, Brilly e. Hell. B.
Folke Angelöf, Slumra, Vallstena, Lady e. Paulinus. B.
Ingvar Larsson, Medebys, Vallstena, Gormia e. Gansof. B.
Erik Norrby, Kyrkbjers, Gothem, Spiona e. Spion. B.

Ardennerhingst:
Visbyorteris hingstförenin., Hardings, Vall, Helleur 9552 e. Hellborn. B.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Förlovning

mellan lantarbetaren Gustav Hedin, Duckarve i Linde, och fröken Vivi Andersson, dotter till lantbr. Alfons Andersson och hans framlidna maka, Koparve i Linde.

Gotlänningen
Torsdagen 17 Juli 1952
Nr 162

Dödsfall

I en ålder av 65 år har fru Ingeborg Mårtensson, f. Norrby, avlidit i sitt hem i Hälsingborg. Hon var bördig från Väskinde och änka efter framlidne sjökaptenen Alfred Mårtensson. Hon sörjes närmast av dottern Ingegerd, gift med ingenjör Arvid Borglin, Tureberg, barnbarn samt syskon.

I en ålder av 58 år avled igår i Linde fru Hildur Stenström, maka till f. lantarbetaren John Stenström, Eskilstuna. Makarna Stenström, som för ett par år sedan flyttade till Eskilstuna, var dessförinnan bosatta i Linde, och det var under ett besök hos en son där som fru Stenström avled. Under sin Linde-tid var hon bl. a. verksam inom Missionsförbundets syförening. Närmast sörjande är maken, två döttrar och två söner i Eskilstuna samt två söner på Gotland, bosatta i Linde och Klintehamn.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

HEMSE

Tiltmötesserien i Hemse börjar på söndag kväll. Ledare för mötesserien blir SMF:s evangelist pastor Carl Andersson från Animskog. Pastor A. är ingalunda okänd för gotlänningarna, ty han har tidigare lett mötesserier på ön. Nils Larsson, som är ledare för sångarna, är själv gotlänning och skall till hösten börja på Svenska missionsförbundets teologiska skola på Lidingö. Systrarna Bondesson kommer att tillbringa sin semestertid här på ön och ägnar sitt intresse åt mötesserien i Hemse. I Stockholm och Södertälje är de väl kända och högt uppskattade för sin sång. Sång från såväl Hemse som Linde missionsdistrikt kommer att delta.

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151

Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion vid Amlings i Linde onsdagen den 30 innev. april kl. 11 f. m.; låta Anna och Karolina Jacobsson därstädes i mindre lotter antingen försälja eller utarrendera 5/48 dels mantal Amlings och 1/16 dels mantal Sigfride i Lojsta, på vilkor som före auktionen tillkännagifvas.
Vid försäljning är köpare skyldig att om så fordras ställa borgen för köpeskillingens erläggande.
Brogårds i Fardhem den 24 april 1913.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 April 1913
N:r 94

Från landsbygden. Linde.

LINDE, 12 april.
Folkskolan härjad af eld. Då vår folkskollärare vid 8-tiden i morse anlände från sitt utom skolhuset belägna hem till själfva skollokalen märkte han strax, att rök Alskeg Arig ur skolsalen, och vid närmare undersökning befans, att väggarna i afklädningsrummet stodo i ljus låga. Han alarmerade folk, som började ett energiskt släckningsarbete. Vid a 12-tiden var eidon släckt, men då hade skolhusets inredning helt och hållet förstörts af elden. Allt lösöre, jämväl det, som tillhörde lärarinnan, hvilken hade sin bostad i skolhuset, räddades, hvilket var särskild tur för lärarinnan, som hade sitt bohag oförsäkradt.
Bygnaden, som var Så af sten, var försäkrad för 7,500 kr. Skadan anslås till ungefär hälften af denna summa.
Anledningen till eldens uppkomst var, att en kamin stått för nära viggen och därigenom antändt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 April 1913
N:r 84

Auktion i Linde.

Fredagen den 11 innev. april från kl. 10 f. m. kommer genom offentlig auktion hos landtbr. Olof Fredriksson, Koparfve i Linde, till följd af minskning af jordbruket, att försäljas: 2:ne lastvagnar, en planvagn, en fjäderlasthäck, diverse plogar och harfvar m. m.
Kreatur såsom: 1 två-årig hingst af norsk ras, ett sto, passande till fölsto, en vallack, 2 st. årsgamla föl, 5 st. högmjölkande kor af ayrshireras, 2 betäckta kvigor, en tjur, 5 får, 4 getter; samt ett parti fin råg, foderkorn, potatis, foderbetor och fastmarkskorn m.
m. Samtliga nötkreatur äro reaktionsfria.
Vederhäftige, af mig godkände
inropare erhålla betalningsanstånd
till den 1 nästk. oktober.
Brogårds i Fardhem den 2 april 1913.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 April 1913
N:r 76

Gotlands ångverksägares

ömsesidiga brandstodsförening hade i går eftermiddag sin årsstämma å stadshotellet, hvarvid förhandlingarna leddes af landtbruk. Arvid Laurin i Fardhem.
Enligt styrelse- och revisionsberättelserna har föreningens försäkringssumma under fjolåret minskats från 313,295 till 306,895 kr. Föreningen har under året undgått all förlust, enär ingen eldsolycka inträffat å i föreningen försäkrad egendom. Föreningens tillgångar ha ökats från kr. 883:70 till 2,271:96. Ansvarsfrihet beviljades.
Till styrelseledamöter återvaldes hrr A. Laurin, Fardhem, och L. N. Lagergren, Stånga, med hrr K. Niklasson, Linde, och John Ericsson, Källunge, som suppleanter. Revisorer blefvo hrr N. Lindstedt, Klinte, a Visby, och Fr. Martell, Stånga, med hrr H. Klingvall, Hejdeby, L. G. Karlsson, Fardhem, och Joh. Wahlgren, Stånga, som ersättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Mars 1913
N:r 70

Val af

en ledamot och två suppleanter i nötboskapspremieringsnämden samt en ledamot och en suppleant i jordbrukspremieringsnämden inom 5:te premieringsdistriktet, omfattande Banda, Hejde Och Fardhems gillen, förrättades 19 dennes å Klintehamn. Valda blefvo: till den förra nämden landtbrukarne O. Kristofferson, Bäx i Väte, ordlinarie) samt J. Nordström, Hesselby i Linde, och Oskar A. Åkerbäck, Tass i Hejde, och till den senare nämden landtbrukarne Albert Löfgren, Ejmunds i Mästerby (ordinarie) och Kr. Niklasson, Odvalls i Linde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Mars 1913
N:r 68