Genom offentlig auktion

som hålles å stället lördagen den 26 november 1938 klockan 10 på dagen kommer att för allmänna arvsfondens räkning försäljas all sterbhuset efter Maria Lindström, Myrungs i Linde, tillhörig egendom såsom lägenheten Myrungs 124 om 0: 087 hektar med bygd, diverse möbler, sängkläder, bordlinne, glas och porslin, gångkläder, m. m.
Betalningsanstånd för godkända köpare två månader, övriga få betala kontant.
Fastigheten säljes under förbehåll om godkännande av vederbörlig myndghet.
Sedvanligt äganderättsförbehåll å all egendom.
Linde den 22 november 1938.
På uppdrag
Herman Stengård.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Skogsauktion i FARDHEMS PASTORAT.

Lördagen den 3 december kl. 11 f. m. försäljes genom offentlig auktion i Lojsta skola i Fardhem, Linde och Lojsta församlingars ecklesiastika skogar utstämplad timmer- och vedskog (564 kbm. i 32 poster).
Betalningsanstånd till den 15 juni 1939. Kontrakt och godkänd borgen skall avlämnas. Övriga villkor tillkännagivas vid auktionen.
Stämplingslängder och övriga upplysningar hos pastoratskyrkorådet.
Pastoratskyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268

Dödsfall Maria Lindström.

Sömmerskan Maria Lindström f. d. 19/2 1861, avsomnade i tron på sin Frälsare fredagen den 4 november. Sörjd och saknad av trossyskon och en talrik vänkrets.
Linde den 7 nov. 1938.
Linde friförsamling.

Sv. Missionsf. sångbok 749 v. 2.
De, som önska följa den avlidna till hennes sista vilorum, samlas i Missionshuset fredagen den 11 november kl. 1,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Kommunalskatterna.

Martebo kommun har beslutat en uttaxering för 1939 med 9:20 kr. ???? 10:30 i år, Ardre 7:60 mot 6:70 kr., Fole 11:40 mot 14:20 kr., Lye 11:75 mot 10 kr., Hogrän 5:50 i likhet med 1938, Linde 7:00 mot 7:20 kr., Martebo 9:20 mot 10:30 kr., Fide 13:60 mot 13 kr., Grötlingbo 10 kr. liksom föregående uttaxering, och Lärbro 15:90 mot 15:35 i år.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Dödsfall.

Sömmerskan Maria Lindström, Myrungs i Linde, avled i fredags efter endast en veckas sjukdom i en ålder av 77 år.
Hon var född i Linde, där hon bott hela sitt liv, under en lång följd av år alldeles ensam i sin stuga vid Myrungs. Stilla och försynt levde hon sitt liv och tillhörde sedan ungdomen Linde friförsamling, där hon i sin krafts dagar nedlade ett intresserat och fruktbärande arbete. Så länge hon orkade var hon också en trägen besökare av församlingens möten.
Vid sitt frånfälle efterlämnar hon inga släktingar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Dödsfall Josefina Budin

Vår älskade maka och moder Josefina Budin f. Engström avled lugnt och stilla fredagen den 4 nov. kl. ½ 4 f. m. i sitt 71:a levnadsår, lämnande oss i gränslös sorg och saknad, varder härmed släkt och vänner tillkännagivet.
Rangsarve i Linde den 4 nov. 1938.
VIKTOR BUDIN.
BARN och BARNBARN.

Allting bleknar,
allting brister,
livets röda tråd är skör,
den man håller av man mister,
den vi älska mest den dör.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 November 1938
N:r 256

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Auktion i Linde.

Onsdagen den 21 sept. 1938 kl. 10 f. m. kommer genom auktion, som förrättas å stället, att försäljas all sterbhusets efter B. Lindgren, Myrungs, Linde, tillhörig egendom, bestående av lägenheten Myrungs om 12,69 ar samt något lösöre.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 31 dec. 1938 för lösöret.
Villkoren för fastighetsförsäljningen tillkännagivas vid auktionen.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

Vägstämman i dag på söder.

Burgsviksvägarna och Hertavägen iordningsställas.
Årets andra ordinarie vägstämma med Gotlands södra vägdistrikt har i dag. hållits i Hemse kommunalrum under ordförandeskap av folkskollärare Herman Stengård i Linde. Länsstyrelsen representerades av landshövding Rodhe och stämman bevistades även av vägingenjör Wiborgh, 4,600 röster voro representerade från samtliga kommuner inom distriktet utom Hemse.
Som första ärende förelåg ett av civilingenjör Harald Sellergren upprättat förslag till omläggning och förbättring av följande vägar i deras sträckning inom Burgsviks samhälle, nämligen Hemse—Burgsvik, Burgsvik—Hoburgen, Olofs—Roes, Karlshäll—Ronnarve och till Burgsviks station samt till Burgsviks hamn, Inom samhället är det meningen att gångbanor skola anordnas. Förslaget slutar på 64,400 kr. och tillstyrktes av stämman.
Vidare hade stämman att ta ställning till ett förslag till iståndsättande på det allmännas bekostnad av väg från allmänna vägen Burs—När till Herta fiskeläge. Ingenjör Sellergren hade uppgjort fyra alternativa förslag, av vilka det första slutade på 36,400 kr., det andra på 24,400, det tredje på 30,300 och det fjärde på 21,900 kr. Vägstyrelsen hade förordnat alternativ II. Stämmans beslut krävde votering beträffande det önskvärda i att överhuvud taget en väg anlades på denna plats.
Med 3,582 röster mot 729 beslöt man att vägen skall utföras under förutsättning att mark tillhandahålles gratis och befintliga tunar flyttas på markägarnas bekostnad, Stämman beslöt vidare utan votering att förorda alternativ II.
Ersättningen åt stämmans ordförande för år 1939 fastställdes till samma belopp som nu. Även för. valtningskostnaderna bestämdes till samma belopp som nu eller 18,000 kr.
Inkomst- och utgiftsstaten för 1939, för vilken vi redogjorde i gårddagens tidning faststäldes enhälligt.
I samband härmed påtalade hr P. S.Lindstedt i Klintehamn, de upprepade dödsolyckorna och indrade om inte t. ex. något kunde göras åt de obevakade järnvägsövergångarna.
Landsbövdingen manade i ett anförande alla bilförare till ökad försiktighet och framhöll särskilt spritens förbannelse. Bjud aldrig en chaufför på sprit!
Slutligen redogjorde vägingenjör Wiborgh för vad lagen säger ifråga om järnvägsövergångarna.
Till ordförande i vägstämman för 1939 omvaldes folkskollärare Stengård och även vice ordföranden, kyrkvärden Rudolf Bolin i Alva, omvaldes. Till revisorer utsågos landstingsman Aug. Jacobsson, Allmungs i Havdhem, och lantbrukaren J. D. Mattsson, Löves i Hejde, med nämndeman David Lund, Fride i Lojsta, och lantbrukaren Axel Karlsson, Kube i Stenkumla, som suppleanter.
Slutligen bemyndigades vägstyrelsen att upptaga tillfälliga penninglån under år 1939, dels till belopp inom ramen av vad lagen medger utan underställande, dels intill ett belopp av 200,000 kr. att underställas länsstyrelsens godkännande.
Härmed var föredragningslistan genomgången ovch efter en kortare diskussion äv detaljfrågor förklarades stämman avslutad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Augusti 1938
N:r 200

Nationalsocialistiska arbetarepartiet

kommer att vid landstingsmannavalet att gå fram; med följande lista i såväl norra som södra häradet:
Charles Hansson, bonde, Kräklingbo, Karl Gustav Dannborg, bonde, Linde, Ernst Nilsson, bonde, Dalhem, Nils Ahlström, jordbruksarbetare, Vänge, Hélmer Larsson, bonde, Anga, John Wahlgren, bonde, Klinte.
Vid landstingsmannavalet i staden framlägges följande lista: Sven Hedengren, kapten, Agne Fohlström, bilreparatör, Yngve Ottosson, kvarnarbetare; Alfred von Corswant, inspektor, Fredrik Nyman, hamnarbetare.
För stadsfullmäktigevalet i: staden har fastställts följande lista: Sven Hedengren, kapten, Agne Fohlström, bilreparatör, Yngve Ottosson, kvarnarbetare, Fredrik Nyman, hamnarbetare, Fritz Ekroth, förman, Fr. Stengård, biträde.
— Även bondeförbundet har beslutat att gå fram med särskild lista vid stadsfullmäktigevalet i Visby. Listan är dock ännu icke fastställd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Augusti 1938
N:r 200