I Gotlands länsfängelse

har under Januari månad följande antal fångar förvarats:
Vid måndens början qvarvarande 10, under månaden tillkomna 4, afgångna 8, af hvilka senare 1 förflyttats till central fängelset i Norrköping. Vid månadens slut qvarvarande 6.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våld, begånget mot en person inne på bryggare Wedins lokal, dömdes i dag f. artilleristen J. Henriksson att böta 5 kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Ytterligare en inbrottsstöld

har nu ägt rum i stadens omnejd. Denna gång är skådeplatsen källaremästaren Smedmans söder om staden belägna sommarställe Johnhill. Tjufvarne hafva från det gamla huset skaffat sig tillträde till sommarbostaden, der de brutit upp skåp m. m. och tillegnat sig en mängd lösa saker såsom speglar, öfverdrag och dylikt. När stölden eller stölderna skett, kan ägaren ej uppgifva, enär han ej sedan jul besökt stället. Först i tisdags for han dit ut, då upptäckten gjordes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Januari 1888
N:r 8

Två gotländingar

hafva under det förflutna året som straffångar varit intagna å Östersunds länsfängelse.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För uraktlåten sotning
dömdes skorstensfejaren F. V. Lundin i dag att böta 5 kronor.

Till ansvar för våld,
begånget inne å bryggare Vedins lokal, hade allmänna åklagaren instämt förre artilleristen J. Henriksson. Svaranden nekade. Målet uppsköts för anskaffande af bevis.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7

Efterlyst.

Båtsmanssonen Johan Niklas August Heder, född 1868 i Levide socken, Gotlands län, är skäligen misstänkt halva varit den, som hos handlanden Aug. Nyberg å Klintehamn 12 sistlidne April, på falsk borgensförbindelse af husbonden P. Pettersson vid Pusarfve i Fröjel socken, tillnarrat sig och i drängen Oskar Jakobssons namn falskeligen gvitterat en blå doffeljacka med kasinettfoder och två knapprader, och hvilken han före sin strax derefter företagna Stockholmsresa pantsatt för 4 kronor hos en arbetare Pettersson i Visby. Heder tros för närvarande vistas i Stockholm och der möjligen hafva tagit värfning vid något af gardena, eller också begifvit sig åt Norrland att söka arbete. Han efterlyses nu på begäran af länsman Ekelund i Hejde och Fardhems ting, Gotlands län.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För brott mot helsovårdsstadgan dömdes arbetaren Zakarias Larsson att böta 10 kronor. Han hade å sin tomt nr 4 i Klinterotans 1 quarter upplåtit till hästslagt ett uthus utan golf samt sedan låtit tarmar och innanmöte efter ett alagtadt hästkreatur gvarligga och derpå, efter tillsägelse att föra bort qverlefvorna, i stället nedmyllat dem i jorden.

För våld å öppen gata dömdes 18-årige arbetaren Edvard Ahletedt att böta 30 kronor. Han hade en afton utan minsta anledning öfverfallit hemmansägaren L. Stenbom samt sparkat och slagit honom. Ahletedt, som tyckes vara en särdeles ostyrig person, erhöll af stadsfiskalen varning för lösdrifveri.

Länsfängelset.
Målet mot enkan Bokström fick i dag sin afslutning. Det upplystes att hos handl. Sjöström troligen gjorts två inbrottsstölder, hvadan Bokström ej mot sitt nekande hands dömas saken mera än till den hon erkänt sig halva begått. Hon dömdes nu för femte resan stöld, dela förenad med inbrott, till 10 åre straffarbete, 10 års förlust af medborgerligt förtroende samt att ersätta snisckare Ahlgrens dotter för de ej tillrättakomna effekterna med 22 kronor.

Södra häradsrätten.
För olaga utskänkning hade kronofogden A. Bokström till tinget instämt häradsdomaren Olof Pettersson, Burge, i Levide. Häradsr. frikände emellertid svaranden från ansvar, enär han i egenskap af delägare i Burge gästgifverihemman har rätt till bränvinsutskänkning och då det förhållande, att svaranden under den tid han besörjt gästgifvarihållningen icke ägt mer än en del af hemmanet ej föranleder någon inskränkning i omförmälda rättighet.

Ansvar och ersättning för vådaskott. I det förut omtalade målet mellan arbetaren Lars Viman, Mickelbys i Gerum, och bondesonen Adolf Johansson rörande ansvar och ersättning för ett vådaskott, som Johansson råkat under jagt skjuts Viman i benet, har nu häradsrätten fält slutligt utslag. Som skadan nytes vara skedd mera af våda än vållande, ansåg rätten att Johansson ej kunde dömas till straff härför, och då Viman redan en gång frivilligt förklarat sig nöjd med den ersättning han redan af svarandens moder erhållit, kunde ej heller i detta fall härändens yrkande bifallas, utan dömdes han att betala svarandens rättegångskostnader.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Inbrottsstölder

hafva på senaste tiden ej hört till det allra ovanligaste här i Visby. Så aflade här om dagen en eller flere tjurvar ett besök i handlanden G. T. Häggs norr om staden belägna villa, hvarvid tillgripits glas, porslin och husgerådssaker till ett värde af omkring 50 kronor. Någon spaning på tjufvarne har man ännu ej erhållit.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Det Visby som bråkar.

Under år 1887 har af rådsturätten i Visby 22 personer dömts till böter för fylleri och 12 personer, till böter eller fängelse, för våld mot person.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset.
Södra häradsrätten

företeg i tisdags rarsakning med häktade Fredrik Vilhelm Nyman, hvilken, såsom vi förut omtalat, gripits häri staden såsom förvunnen att halva en natt i December ur en läst schiffonier tillgripit en summa penningar från hemmansägaren Karl Vallin, Pejnarfve i Levide. Nyman erkände tillgreppet och uppgaf i hufvudsak om förloppet detsamma, som vi redan ur polisrapporten meddelat:
Han hade på gvällen något rusig gått hemifrån och då han kommit förbi Pejnarfve hade den tanken flugit på honom att han skulle göra inbrott, enär alla sofvo och han visste hvar penningar funnos. Med en träbit trycktes en fönsterruta in, men då Nyman fann att fönstret ej satt fast med haspar, ryckte han upp det, hvarpa han bröt upp schiffonieren med ett par jernkilar som han hämtade i stället. Penningarne fnunos i 3 pungar, men Nyman tömde alltsamman i en, hvarpa han gåf sig i väg, när han tyckte sig höra att stolar flyttades i ett angränsande rum, Han ankom till Hemse strax före tågets afgång och köpte biljett till Visby. Föröfrigt hade han ej förskingrat mera än att han köpt snus och tobak för 50 öre i Mellins salubod samt gifvit sin hustru — han är nämligen gift sedan något mer än en månad — 4:25, då han innan han gaf sig i väg, några timmar uppehöll sig i hemmet, Målsägaren, som förut uppgifvit det stulna beloppet till omkring 190 kronor, höll dock nu ej derpå, utan åtnöjde sig med att få tillbaka de 161:45 som funnos qvar samt det Nyman förskingrat. Hustrun hade genast lemnat hvad hon fått af mannan. Omkring 1 kr. 80 öre ägde Nyman sjelf vid stöldens begående.
Nyman som er född 1854 vid Tungelboa i Levide har förut varit straffad för stöld 3 gånger samt undergått 4 åre allmänt arbete på Tjurkö, hvarifrån han lösgafs 1886.
Häradsrätten dömde honom till 10 åre straffarbete och 10 års förlust af medborgerligt förtroende. Nyman sade sig vilja anföra besvär öfver domen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2