Röntgenundersökningarna.

Det fasta aggregatet var i måndags i Roma, där 543 personer fotograferades. Dagen därpå besöktes Björke, där undersökningen omfattade 461 personer. Här gick kameran sönder, när ett 100-tal personer återstod, varför man hämtade röntgenbussens kamera. Efter några timmars dröjsmål kunde därför undersökningen återupptagas. Alla, som skulle undersökas, kommo tillbaka och något missnöje över det inträffade kom inte till synes.
I går och i dag är aggregatet stationerat i Klintehamn. Halla och den resterande delen av Björke kommer att undersökas lördagen den 7 augusti på tider, som senare komma att meddelas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Juli 1943
N:r 171

Röntgenbussens turer t. v. inställda.

Eftersom röntgenbussens motor i dag gått sönder under resan till Vänge ha besöken i Halla och Björke i morgon samt i Fröjd på torsdag inställts. Så snart motorn reparerats och bussens turer återupptagits kommer detta att meddelas i pressen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 juli 1943
N:r 169

Skärmbildsbussen

besöker på lördag kl. 8,30-1Q,30 Viklau och samma dag kl. 12-14 Sjonhem. På måndag kommer turen till Guldrupe kl. 9-11 och till Klintebys kl. 14-17. Tisdagen den 27 pågå undersökningar i Vänge kl. 9-12 och 14-17. Onsdagen den 28 besökes Halla kl. 9-12 och Björke kl. 14-16, och torsdagen den 29 är bussen i Fröjel kl. 9-12 och kl. 14-17.
Det fasta röntgenaggregatet har följande program för nästa vecka : måndagen den 26 i Roma kl. 9-12 och 14-17, tisdagen den 27 i Björke kl. 13-17 samt onsdagen den 28 och torsdagen den 29 i Klintehamn kl. 9 —12 och 14-17.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 juli 1943
N:r 164

Kungörelse.

Hos Söderbygdens vattendomstol hava kammaradvokatfiskalsämbetet och Aktiebolaget Lina-Myr i likvidation var för sig anfört besvär över en den 10 april 1943 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Lina myrs regleringsföretag av år 1943 och avseende reglering av vattenståndet i Lina myr för torrläggning av mark till Hintzer m. fl. hemman i Ganthems socken, Lina m. fl. hemman i Hörsne med Bara socken, Grinds m. fl. hemman i Vallstena socken, Björke m. fl. hemman i Norrlanda socken samt Boticker m. fl. hemman i Anga socken, Gotlands län.
Sakägare, som vill bemöta vad i besvären anförts, har att senast den 14 augusti 1943 till vattenrättsdomaren ingiva förklaring i två exemplar, vid äventyr, där förklaring inkommer senar e , att vattendomstolen icke är pliktig att fästa avseende vid densamma, sakägare dock obetaget att, i vad besvären avse båtnad eller ersättning av företaget, därutinnan avgiva yttrande antingen i skriftlig inlaga före vattendomstolens första sammanträde eller ock å nämnda sammanträde.
Ett exemplar av handlingarna i målet hålles tillgängligt hos aktförvarare, Carl Jacobsson i Norrbys, Dune.
Kallelser och andra meddelanden till parterna införas i Gotlands Allehanda och Gotlänningen samt hållas tillgängliga hos nämnde aktförvarare.
Stockholm den 14 juli 1943.
Av vattenrättsdomarärnbetet:
Gunnar Fredrikson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Till folkskollärare i Björke

valde kyrkostämman i går den i första förslagsrummet uppförde folkskolläraren Simeon Jakobsson, Viklau, som erhöll 28 röster. Folkskollärare Gösta Hörling, Hejdeby, som uppförts i tredje förslagsrummet, fick 25 röster, medan i andra förslagsrummet uppförde folkskolläraren Erik Ebrelius, Gammalgarn, icke fick någon röst.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

JUF-diplom till 48 släktgårdar på ön.

Utmärkelserna utdelas på kamratmötet i Källunge.
Som tidigare omnämnts ha ägarna av åtskilliga gotländska släktgårdar tillerkänts diplom av Jordbrukarungdomens Förbund och dessa diplom överlämnadgs till de gotländska representanterna vid JUF-stämman i Uppsala i juni. På söndag samlas de gotländska JUF-arna till ett kamratmöte i Källunge och därvid komma de diplom, som icke tidigare kommit ägarna till handa, att utdelas. Vi återge här förteckning över samtliga de gårdsägare som erhållit JUF :s diplom.

A. E. Forslund, Stora Klintogårda Väskinde, minst 300 år,
Theodor Lickander, Ejvide i Eksta, Stjärnarve, minst 250 år,
Jacob G. Jacobsson, Likmide, Hemse, 240 år,
Lars Gustav Medbom, Kvie i Fardhem, 293 år,
Oskar Artur Edberg, Eksta; 224 år, Harald Jacobsson, Hulte i Hemse, omkr. 300 år,
Gustaf Nikolausson, Bringas, Norrlanda, 318 år,
Klas David Lund, Fride i Lojsta, minst 300 år,
Dagmar Marie Hansson, f. Larsson, Källunge, omkr. 342 år,
Knut Johannes Thomsson, Lövas i Hejde, 218 år,
Oskar Reinhold Kristiansson, Nederburge i Fardhem, omkr. 292 år;
Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, minst 200 år,
Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga, 285 år,
Hugo Pettersson, Stumle i Alva, minst 243 år,
Gustaf Wessman, Jusarve i Gothem, 275 år,
Viktor Florström, Hegsarve i Hablingbo, omkr. 283 år,
Gustaf Pettersson, Uggårds i Eksta, minst 293 år,
Hans Petter Zackarias Hansson, Nora i Vamlingbo, minst 329 år,
Adolf Ekström, Austers, Fårö, omkr. 273 år,
Carl Jacob Valfrid Haglund, Harqvie i Björke, 238 år,
K. A. Larsson, Ganne i Burs, 231 år, Sven Melin, Maldes i Stånga, 260 år, Johan Gunnar Boberg, Petes i Hablingbo, minst 293 år,
Valter Nilsson, Gannarve i Lokrume, 209 år,
Reinhold Kahlström, Atlingbo, 334 år, Axel Karl Johannes Pettersson, Salmans i Burs, 208 år,
Olof Hjalmar Hederstedt, Mölner i Väte, omkr. 343 år,
Axel Nyman, Myre i Fardhem, 265 år, Emil Petter Laurentius Jakobsson, Rone, 231 år,
Karl Anton Niklas Dahlström, Ducker i Bunge, 298 år,
Anton Olofsson, Ducker i Bunge, 297 år, Gunnar Ruthberg, Hägur i Bunge, 290 år,
Hugo Haglund, Hägur i Bunge, 290 år, Lennart Broman, Biskops i Bunge, 320 år,
Ida Stenberg, f. Blomgren, Fårösund, 320 år,
Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, 290 år,
Julius Petter Nordström, Stenstu i Bunge, 289 år,
Ingvar Jacobsson, Stucks i Bunge, 303 år,
Juliette Masreliez, Stucks i Bunge, 303 år,
Wilhelm Ringbom, Stucks i Bunge, Anna Maria Lovisa Pettersson, Änge i Bunge, 255 år,
Erik Jansson, Audungs i Bunge, 248 år, Lorens Pettersson, Lunderhage i Fleringe, omkr. 351 år,
Edvin Nilsson, Fröjel, omkr. 350 år, Helmuth Jacobsson, Sproge, omkr. 200 år,
Harald Jacobsson, Gerum,
Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, omkr. 450 år,
Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, 256 år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Dödsfall

I sitt 56:e levnadsår har sockerfabriksarbetaren Valfrid Johansson, Björke, avlidit. Han drabbades för en tid sedan av hjärnblödning och sedan tillstötte lunginflammation, som nu ändade hans liv. Johansson, som i många år varit anställd vid sockerfabriken, efterlämnar minnet av en duktig och plikttrogen arbetare av den gamla stammen, och personaligen var han en vänsäll och präktig man. Närmast sörjes han av maka och barn samt syskon.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47

Dödsfall Valfrid Johansson

Min käre make och vår pappa Valfrid Johansson avled stilla i sitt 56:e levnadsår onsdagen den 24 febr., innerligt sörjd och saknad av oss, syskon, släkt o. många vänner.
Björke den 24 febr. 1943.
ELIDA JOHANSSON
Barn o. barnbarn.

Nu slut är smärtan Du funnit frid, men lämnat hjärtan, som sakna dig.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47

Böterna stå fast.

Svea hovrätt har ogillat av diversearbetaren Karl August Oskar Lyander i Högbro, Roma socken, anförda besvär över att Gotlands norra domsagas häradsrätt dömt honom till 30 dagsböter á kr. 1:25 för misshandel m. m. Häradsrätten fann utrett, att Lyander midsommaraftonen i fjol vid en nöjestillställning i Björke socken varit överlastad av starka drycker och gjort sig skyldig till förargelseväckande beteende. Dessutom hade han misshandlat en annan person samt satt sig till våldsamt motstånd och missfirmat polismän i tjänsteutövning.
Hovrättens utslag är enhälligt och får ej överklagas. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1943
N:r 39

Dödsfall Oskar Lindstedt

Härmed tillkännagives att min käre make och vår fader Oskar Lindstedt avled lugnt och stilla i dag i sitt 73:dje levnadsår. Djupt sörjd o. saknad av oss, barnbarn, släkt och många vänner.
Norrgårda, Björke den 8 febr. 1943.
Elin Lindstedt f. Duse.
Ture o. Linnéa
Sigrid o. Fritjof. Gun. Märti.
Åke o. Greta. Eidor. Erland. Erling.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1943
Nr: 32