Födelsedagar.

Sextio år fyller om torsdag orgelbyggaren Gustaf Larsson, Bjärges Larsson är född i Hemse och blev redan som 17-åring knuten till Cedergrens orgelfabrik i Bjärges, där han alltsedan dess stannat. År 1928 övertog han fabriken efter hr Cedergren och för några år sedan företog han en grundlig modernisering av verkstaden, den enda i sitt slag på Gotland.
Hr Larsson har anförtrotts ett flertal kommunala uppdrag, och han är f. n. ordförande i pensionsnämnden och kristidsnämnden, är ledamot av inkomsttaxeringen samt revisor för den kyrkliga kommunens kassor.
Femtio år fyller om torsdag den 6 juni byggmästaren Leonard Johnsson, Slite. Född i Stockholm kom han i unga år till Gotland och fick sitt hem i Ardre. Han ägnade sig tidigt åt snickaryrket, och efter genomgången utbildning vid slöjdskolan i Visby arbetade han här hos olika byggmästare för att några år senare åter slå sig ner i sin hemsocken som byggmästare. År 1925 inköpte han en fastighet i Slite och flyttade dit, och där har J. sedan varit livligt verksam inom byggnadsbranschen och uppfört många både större och mindre fastigheter.
Jubilaren är även en intresserad idrottsman, och speciellt är det de gotländska idrotterna pärk och varpa som ligga honom om hjärtat. Han har startat Slite varpklubb, vars ordförande han varit i många år Femtioåringen är även intresserad av kommunala värv och tillhör kommunalfullmäktige, varjämte han är brandstodsvärderingsman. Inom hantverkskretsarna är han verksam som sekreterare i Gotlands hantverksdistrikt och vice ordf. i Slite fabriks- och hantverksförening. Vidare är han intresserad medlem av Slite manskör.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126

Två trotjänäre som fått medalj.

Inspektor Sandberg i Roma och tullöveruppsyningsman Sam. Andersson.
Gotl. Järnvägs styrelseordf. överlämnade härom dagen till stationsinspektor Carl Sandberg i Roma Patriotiska sällskapets guldmedalj av första storleken för långvarig och trogen tjänst. Inspektor Sandberg, som i dag avgår med pension, har varit i bolagets tjänst i nära 50 år. Han anställdes nämligen vid järnvägen 1891, utnämndes 1897 till stationsskrivare i Roma och till stationsmästare i Bjärges 1899. Inspektor i Barlingbo 1902—1911, blev han så stationsinspektor i Roma sistnämnda år och har sålunda i nära 30 år fungerat i denna tjänst på den viktiga järnvägsknutpunkten.
Till stationsinspektor i Roma efter hr Sandberg har förordnats förste stationsskrivare Gösta Kellgren, Visby, som redan tillträtt befattningen.
Igår överlämnade tullförvaltare Karl Berggren härstädes guldmedaljen för nit och redlighet i rikets tjänst till förre tullöveruppsyningsman Sam. Andersson härstädes.
Hr Andersson, som kom in i tullverket 1894 och senast tjänstgjorde som tullöveruppsyningsman i Kappelshamn och Visby, avgick från sistnämnda tjänst med pension i april i fjol.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 juni 1940
N:r 124

Idrott och Sport.

Terränglöpning i Ala.
Nystartade klubben som arrrangör.

Terränglöpning var i söndags anordnad av I. K. Ala. Banan som löptes, var ganska svår. Detta avskräckte dock ej dem som hade anmält sig till löpningen, ty i herrklasen hade anmält sig 9 löpare och i damklassen 5. Deltagarna voro i den ordningsföljd de inkommo i mål:
I herrklassen: 1) Enar Levin, Gurfiles, 2) D. Broman, Buttle, 3) Evert Edmark, Ljungby, 4) Bertil Olofsson, Bjerges, 5) Ivar Hallberg, Gurfiles, (31 Gustav Stenbom, Gurfiles, 7) Georg Larsson, Bjerges, 8) Eugen Lingvall, Botvatte, 9) Rune Olofsson, Bjerges.
I damklassen: 1) Märta Edmark, Ljungby, 2) Märta Jöhansson, Ljungby, 3) Birgit Edmark, Ljungby, 4) Sonja Olofsson, Bjerges, 5) Kerstin Gardell, Skolan.
A.

17 fordar i GMF:s biltävling.
Startlistan fastställd.

På lördag kväll går starten i GMF:s orienterings- och tillförlitlighetstävling och som förut nämnts har tillslutningen
i, år blivit större än vanligt med inte mindre än 22 deltagande ekipage. De fyra vagnarna från A. 7 ställa dock upp utom tävlan.
I morgon kväll kl. 6 samlas alla tävlingsdeltagarna hos Siltbergs för erhållande av vidare upplysningar och där komma också priserna att utställas.
Startlistan har fått följande utseende:
1.) Fritz Löfqvist, GMCK, Ford.
2.) Einar Söderlund, GMF, Adler.
3.) Fröken Marja Ekstrand, MHF, Plymouth.
4.) Kårstaben, A. 7, Ford.
5.) Sven Erik Westberg, MHF, Ford.
6.) Bror Fritz, GMF, Ford.
7.) 1. batt., A. 7, Ford.
8.) Gustav Falck, GMCK, Ford.
9.) Gustav Henriksson, GMF, Ford.
10.) Aron Persson, GMF, Ford.
11.) Åke Larsson, GMCK, Ford.
12.) Karl B. Andersson, GMF, Ford.
13.) Karl Henrik Sandin, GMF, Ford.
14.) 3. batt., A. 7, Ford.
15.) Gunnar Olsson, MHF, Ford.
16.) John Eile, GMF, Chevrolet.
17.) Fru Stina Falk, GMF, Ford.
18.) Martin Folihn, MHF, Plymouth.
19.) 2. batt., A. 7, Ford.
20.) Sven Hansson, GMCK, Ford.
21.) Hj. Rydin, MHF, Renault.
22.) Sture Andersson, GMF, Ford.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 November 1938
N:r 272

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Landsbygden. Bjärges.

BJÄRGES.
Missionsmöten. I söndags hölls i Järnvägsparken härstädes K. Y. M:s distriktsmöte. K. Y. M. heter i fullständigt namn: Kvinnosällskapet för Yttre Mission och är en organisation inom Metodistkyrkan. Mötet tog sin början på förmiddagen med gudstjänst, vilken inleddes av pastor Stanley Hermanson som hälsade alla tillresande välkomna. Pastor Harry Hermanson från Stockholm höll därpå en tankeväckande predikan med ledning av dagens högmässotext. Gudstjänsten avslutades av Syster Maja Johansson från Stockholm som tidigare varit missionär i Indien men är ledare av K. Y. M. i Sverige. Hon höll ett kort anförande om M:me Tsjiang-kai-shek samt ledde i bön.
På eftermiddagen hölls ett missionsmöte. Till detta möte hade samlingen blivit betydligt talrikare än förmiddagens gudstjänst. Mötet inleddes på övligt sätt av pastor Stanley Hermanson. Syster Maja Johansson höll därpå ett intressant föredrag om kvinnans ställning i Indien. En mycket god missionskollekt upptogs varpå följde en stunds kaffepaus. Sång utfördes av sångare från Roma, varefter pastorerna P. Thorsén och Harry Hermanson höllo korta tal. Till sist frambar pastor Stanley Hermanson ett tack till de medverkande samt till Järnvägsstyrelsen som upplåtit den vackra parken och nedbad sedan Guds välsignelse över de församlade innan de åtskildes efter en välsignelserik samvaro.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1938
N:r 163

Tillkännagivande.

Härmed kungöres, att Karl Johan Henrik Björklund i Allekvia och Karl Johan Konrad Larsson i Bjärge, båda i Vallstena socken, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil (max. last 3,210 kg.), därvid såsom stationsort föreslagits Allekvia i Vallstena. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 10 juli 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningan.
Visby i landskansliet den 1 juli 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Idrott och sport.

Stångaolympiaden närmar sig.
En imponerande mönstring av. gotländska idrottsmän.

Stånga-Spelen, som år från år samlat allt större och större intresse omkring sig, lovar att även denna gång överglänsa sina föregångare. Den rekordartade tillslutningen av idrottsmän tyder därpå. Det blir verkligen en imponerande samling, som då mötas i fredag kamp:

i bakpärk 16 lag
i frampärk 10 lag
i varpa 165 lag
stångstörtning 12 deltagare
gotländsk femkamp 15 deltagare
haugstikel 7 deltagare
langstikel 5 deltagare
Klockan 9,30 börjar spelen med idrottsgudstjänst av kontraktsprosten G. A. Kronqvist: Psalmerna, som skola sjungas, äro nr 15 v. 1 i nya och 28 v. 1 i gamla psalmboken: Dig skall min själ sitt offer bära. N:r 24: 1 Allena Gud i himmelrik samt n:r 124: 4 Guds ord och löften skall bestå.
Gudstjänsten sändes genom högtalare.
Klockan 10 sker upprop, varefter tävlingarna omedelbart taga sin början.
Omkring kl. 3 e. m. börjar de individuella tävlingarna med lang- och haugstikel, stångstörtning och gotländsk femkamp. Sist anordnas skämttävlingar: Herre på vågrät stång, Ryggkast och ”Sparkä bleisträ” till vilka under dagen ett begränsat antal anmälningar mottagas av tävlingsledningen.
Omkring klockan 8,30 förrättas prisutdelningen av generalmajor G. M. Törngren.

Många organisatoriska nyheter. — SF skall talfilma.
Under större delen av dagen hålles publiken underrättad om spelens gång genom högtalare. Tryckta program tillhandahållas. vilka lämna en hel del upplysningar om spelen. såsom namn på alla deltagare, en del resultat i pärk samt uppgift om verkställd lottning i varpa m. m. Genom rapporter å anslagstavla underrättas publiken ävenledes om resultat, som uppnåtts. Svensk Filmindustri kommer att under spelens gång företaga filmupptagning, så envar besökande har kanske utsikt att bli en nyupptäckt filmstjärna.
Värdefulla prissamlingar.
— Två nyuppsatta vandringspris.
Prissamlingen är synnerligen storslagen. Bland skänkta pris kan nämnas: Konsul Åkerman till mästerskapslaget i bakpärk.
Gotlands Allehanda till segrare i klass A. i bakpärk.
Gotlänningen till segrare i frampärk.
Dir. Carl E. Degerman till segrare i rekrytklassen i bakpärk.
Konsul C. G. Björkander till bäste pärkkarl i fram- och bakpärk (två pris).
Dir. Ernst Lyberg till näst bäste pärkkarl i fram- och bakpärk (två pris).
Kommendör och fru Arv. Hägg till bäste man på planen i fram- och bakpärk (två pris).
Ångfartygs A:;-B.: Gotland till mästarelaget i varpa.
A.-B. Visby Nya Bryggerier 1:sta pris i varpa klass II.
A.-B. Gotlands Bank i varpa klass III A.
Gotlands Järnvägs A.-B. i varpa klass III B.
Grosshandl. E. Snöbohm i varpa klass IV.
Gotlands Hönsfoder A.-B: i varpa rekrytklassen A.
”En Idrottsvän” i varpa rekrytklass B.
Läkerolfabriken i Gävle i femkamp.
Juvelerare E. Swenson i stångstörtning.
Pixfabriken i Gävle m. fl.
Av vandringsprisen utdelas i år:
I bakpärk: Dir. Carl Cramérs vandringspris till det lag, som spelar ärligast och vackrast.
Till mästerskapsklassen i varpa har Dir. Herman Duse i Stockholm i år stiftat ett nytt vandringspris bestående av en synnerligen praktfull silverkanna.
Med säkerhet skall givarens önskan om att det måtte öka intresset för den gamla ”Gotlandsleken” förverkligas.
I Stångstörtning har doktor Nils Bohlin stiftat ett nytt vandringspris, en ståtlig pokal, även den syftande åt samma håll som den föregående.
Slutligen bör omnämnas, att samtliga första pristagare erhålla plaketter mästerskapstecken och att första pristagare i mästerskapsklassen i varpa få gratisbiljetter till Göteborg för att representera Gotland vid jubileumstävling i september i år.

Goda tågförbindelser till nedsatta priser.
Tågförbindelserna med — Stånga om söndag äro med ordinarie och flera extratåg ordnade på bästa sätt.
Från Visby avgår tåg till Stånga kl. 8,15, 12,15, och 18,00.
Från Stånga till Visby kl. 17,53.
Från Burgsvik kl. 7,05, 13,40, 17,00 20,17 och 23,15. och 19,24.
Från Stånga till Burgsvik kl. 13,35, 14,50, 19,18 och 23,00.
De lämpligaste tågen för åskådare, som önska vara med om att se slutuppgörelserna i pärk och varpa samt stångstörtning och gotländsk femkamp m. fl, äro de, som avgå från Visby kl. 12,15 och från Burgsvik kl. 13,40.
Biljettpriserna gällande fram- och återresa och lösta till Stånga tävlingsdagen äro nedsatta och gälla:

från Visby kr. 2: –
Barlingbo kr. 1: 50
Roma kr. 1: 25
Bjärges kr. 1: –
Buttle kr. 1: –
Etelhem kr. 0: 40
Hemse kr. 0: 60
Havdhem kr. 1: –
Fidenäs kr. 1: –
Burgsvik kr. 1: 20
Klintehamn kr. 2: 30
Slite kr. 2: 75

Av allt att döma lovar 1938 års Stångaspel att slåt alla rekord även då det gäller åskådare, ty överallt i bygderna är det samstämmiga uttalandet om målet för utflykten söndagen den 3 juli: STÅNGASPELEN.
För FÖFENINGEN GOTLÄNDSK IDROTT
R. Dahlgren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1938
N:r 148

Norra häradsrätten.

Det femte allmänna sammanträdet vid vårtinget. Rättens ordf., ordinårie domhavanden häradshövding K.-F. Pfeiffer samt förste notarien S. Ljungholm och notarien Stig Holmqvist.
37 mål stodo på uppropslistan, därav 22 åklagarmål.

Skrubbskollisionen.
Rättegången i det segslitna målet om sammanstötningen vid järnvägsövérgången vid Skrubbs den 10 juni förra året skulle ha: behandlats vid detta sammanträde, men på grund av den vidlyftiga utredning, som ansetts behövlig i detta mål, uppsköts det åter till den 2 juni. Den kommande utredningen skall även inbegripa frågan huruvida banvaktens hembiträde kan ställas till laga ansvar och i vad mån hon kan anses inta tjänstemans ställning i detta fall.

Brott mot skogsvardslagen var en lantbrukare från mellersta Gotland instämd för. Han hade under vintern fått skog utstämplad till byggnadsvirke för en del nybyggnader på sin gård och avverkat skogen, men en del av det grova timret hade svar. ej velat såga sönder till bräder utan sparat det till grövre och värdefullare dimensioner. Det grova virket hade han forslat till Visby och lagt upp där. Han hade också inlämnat ansökan till skogsvårdsstyrelsen om tillstånd att få byta ut planken mot motsvarande kubikmått bräder, men något svar hade ej erhållits. Åkl. ansåg dock att svar. haft planer på att sälja planken och att denne också utbjudit virket till salu. Svar. tyckte sig ha handlat enligt moralisk rättvisa och bestred det beslag, som gjorts, då han haft behov av allt virket och mera till för egen del. Största delen av det sågade virket hade också använts till gården.
Åkl. begärde uppskov för vidare utredning och målet förekommer åter den 2 juni.

Nyårsbal med efterspel.
I det mal, som blivit efterspelet till nyårsfirandet i I. O. G. T.-lokalen på Fårö, hördes i går ytterligare ett vittne.
Han «berättade att han på festen funnit svar. glad och uppspelt, och ansåg det bero på onykterhet. De föregående uppgifterna om biltärden vitsordades av vittnet. Åkl. ansåg att hög grad av omdömeslöshet förelåg genom att svar, förtärt sprit under färden med den fullpackade bilen, och yrkade ansvar för bilkörning i berusat tillstånd samt för att svar. medfört för många passagerare i bilen. Svar.-ombudet främbhöll därefter, att alldeles för mycket sprit kommit med i affären. Prestationen att köra den smäla och isbelagda sträckan fyrå gånger Under natten utan något missöde kan ej ha utförts av en person, som åkl. ansett böra dömas för fylleri vid ratten, sade svärandens ombud vidare. Denne bestred åtalet för fylleri, men medgav, att det varit för många i bilen. Svar. vore även villig att utge ett visst skadestånd för det dragspel, som förstördes under färden.
Svar., chauffören Bo Jonsson, dömdes till en månads fängelse för fylleri vid ratten samt till 40 dagsböter å 1: 50 kr. Vidare skall han i skadestånd utge 350 kronor.

Olaga pilsnerförsäljning
hade en chaufför bedrivit i sin bostad den 4—5 september i fjol i samband med en basar i Endre. Han hade tillsammans med två andra personer rekvirerat ut 400 pilsner från Visby Bryggeri och uppgivit att pilsnern var avsedd för en utflykt. De hade hjälpts åt att sälja pilsnern och förtäringen hade ägt rum i svar:s bostad. Utskänkningen till basarbesökarna hade skett i obegränsad mängd och hela lagret hade gått åt. Förtjänsten på affären hade blivit 40 kr., som de tre försäljarna delat.
. ”Svar. var också åtalad för ätt han den 6 aug. i fjol hade stulit en motorcykel i en olåst bod. Han hade behövt pengar och tänkte sälja fordonet.
Detta hade dock ej kunnat gå för sig i det skick, som motorcylkeln då befann sig, utan svar. hade skruvat sönder. cykeln och sålt motorn.
Köparen till motorn framhöll att han till en början ej vetat att det varit tjuvgods, men att han sedan anat det, då han instruerats att säga att motorn inköpts i Visby; Målsägaren yrkade ersättning för motorcykeln med 500 kr., vilket svar. förklarade sig villig ersätta.
Svar., chauffören Malte Wulff från Endre, dömdes för första resan stöld till två mån. straffarbete och skall dessutom utge 500 kr. i skadestånd för motorcykeln.
Målet mot köparen av motorn uppsköts för utredning om villkorlig dom.
Pilsneraffären medförde 50 kr:s böter.

Bilkrock i snöstorm.
På kvällen, den tredje april hade två personbilar vid möte skrapat mot var: andra på vägen mellan Visby och Endre och föraren. av den från staden kommande bilen hade nu instämts för att han avlägsnat sig utan att uppge namn eller höra efter de närmare omständigheterna kring olyckan. Svar.
uppgav att han i den på kvällen rådande sröstormen fått se den mötande bilens lysen och därvid saktat av till c:a 20 -km. och enligt vad han kunde erinra sig. hade han också bländat av. Han hade ej kunnat se vägkanten utan höll efter vägruskorna. Möjligen hade han blivit missledd härvidlag, då den kraftiga stormen böjde ruskorna in över vägen och han på så sätt kommit för långt ut i körbanan. Kollisionen hade han uppfattat som en skrapning och ej iakttagit att den andre stannat. De övriga passagerarna hade också övertalat svar. att fotrsätta. Han hade i staden förtärt sedvanlig spritranson på en restaurang, men försäkrade, att han ej blivit det minsta berörd härav. F. ö. ansåg svar. att han iakttagit nödig försiktighet.
Ingen skadeståndstalan förekom i målet. Svar. dömdes till 15 dagsböter á 1:25 kr. för att han uraktlåtit att stanna.

En hämtning med påföljd.
Som bekant har en person erhållit stämning för att han i höstas hämtat hem sin skolpliktiga dotter från skolan med den motiveringen att hon behövdes hemma. Han hade vid detta tillfälle uppsökt läraren under dennes tjänstgöring vid skolan och utfarit i okvädingsord mot honom samt tagit med flickan från skolan. Småskollärarinnan hördes som vittne, varvid hon uppgav att han väl hade sett uppträdet men ej kunnat uppfatta vad som sades. Svar. hade verkat mycket förbittrad. och gjort hotande åtbörder åt läraren.
Läraren hördes också upplysningsvis, varvid de föregående uppgifterna bekräftades.
Det blev 20 dagsböter á 1:50 kr. för den olaga hämtningen och samma belopp för okvädandet av läraren.

Lastbil i diket.
En bilist hade den 1 april kört i diket vid Långome i Othem med sin lastbil, varvid en medföljande passagerare hade blivit allvarligt skadad. Bilens förare var nu instämd för att han varit berusad, då olyckan hände.
Angående förspelet till olyckan berättade svar. att han uträttat en del ärenden i Lärbro och sedan åkt till Slite för att bl. a. äta middag på hotellet där tillsammans med sin kamrat. Vid middagen hade svar. druckit en snaps och en pilsner samt konjak. Senare hade man åter besökt hotellet och tagit en pilsner och en lättgrogg samt — enligt uppasserskans uppgifter även en flaska lättvin. Det senare förnekade dock svaranden. På färden från Slite hade man pratat om bilkörning och svar. berättade då, att hans kamrat plötsligt gripit i ratten — troligen för att demonstrera sin körskicklighet. Detta hade ovannämnda dikeskörning till följd, och bilen hamnade rakt i ett träd, vilket lossnade med roten.
Åkl. lutade åt den åsikten att svar. somnat vid ratten, vilket svar. bestred.
Det hela vore att betrakta som en olyckshändelse. Spritförtäringen ville han dock ej neka till.
Det blev uppskov till den 2 juni för skadeståndsutredning och vittnesförhör.

För egenmäktigt förfarande
hade en byggmästare blivit instämd. Detta hade bestått i att svar. i vintras fraktat bort ett parti byggnadsmaterial, s. k. höganäsplattor, från ett mejeribygge och lagt upp det på en annan gård. Samma dag hade emellertid svar. gått i konkurs och stämningen kom därför att gälla egenmäktigt förfarande med konkursboet tillhörig egendom. Enligt svarandens ombud hade plattorna aldrig blivit upptagna i konkursboet och detta förhållande föranledde en lång och livlig”diskussion. Från åklagarens sida framhölls att plattorna ingått i boet och boets förvaltare yrkade skadestånd. Yrkandet bestreds av svar:s ombud, som framhöll att svar. handlat i full förvissning om att det varit hans egendom. Målet överlämnades. Utslag nästa ting.

Ett basarbråk i Bjärges
hösten 1936 avdömdes i går av rätten, vilken ej fann ådagalagt att de två personer, som åtalats för fylleri och motstånd mot fjärdingsman, verkligen begått detta, varför de frikändes.

För stöld
stod som bekant en ung kvinna åtalad vid förra rättegångstillfället. Hon hade under olika tider stulit tillsammans 650 kr. Förundersökning i målet hade verkställts och förundersökaren tillstyrkte villkorlig dom. De stulna beloppen ha sedermera ersatts.
Rätten dömde den åtalade till straffarbete i tre månader, villkorlig dom.

Olovlig bilkörning utan körkort
hade en yngling företagit för någon månad sedan. Beträffande lånet förelågo emellertid en del förmildrande omständigheter och straffet härför blev 10 dagsböter á 1:50 kr. Det obefintliga körkortet ersattes med 15 dagsböter efter samma taxa.

Kollisionen i Sjonhem.
Utredningen i detta mål slutfördes vid detta ting och skadestånden reglerades. Rätten ansåg att lastbilens” förare varit vållande till kollisionen vilket kostade 30 dagsböter å 1:50. Personbilens förare frikändes från ansvar, men då det icke ansågs styrkt att han icke vållat sammanstötningen fick även han delta i skadeståndsersättningen till den skadade passageraren. Båda skola solidariskt ersätta den skadade med tillhopa 548:65 kr., därav 400 kr. för framtida men.
Lastbilschauffören skall vidare till parsonbilens ägare utge 1,044: 17 i skadedestånd för bilen. Personbilens förare befanns ej pliktig att erlägga de krav, som rests mot honom från lastbilens ägare.

Lånat cyklar
hade en yngling gjort då han: skulle åka till en kamrat. Först hade han kommit över en damcykel, som hän dock snart kasserade då den gick för tungt och bytte ut den mot en bättre. herrcykel. Lånen medförde 30 dagsböter á 1 kr.

En fyllerist
frikändes, under det att en annan, som ställt till bråk vid en danstillställning i Rute, dömdes till 15 kr:s böter för fylleri och till 25 kr:s böter för förargelseväckande beteende.

Från statspolisens razzia.
En hel del bilförare ha fått sina bilar besiktigade vid statspolisens senaste besök här nere och därvid ha åtskilliga brister hos fordonen kommit i dagen.
En förare har varit utan skattekvitto, vilket kostar 10 kr.
En annan har för bilens bristande utrustning fått betala 20 dagsböter á 1 kr.
samt för att skatten ej betalts 15 dagsböter á 1 kr.
På en bil hade t. o. m. motorn varit lös förutom en del andra: skavanker.
15 dagsböter á 2;50 kr.
Nästa fordon hade varit utan namnskylt — 10 kronors böter — saknat skattekvitto — 10 kronors böter samt haft åtskilliga brister i övrigt, vil-.
ka betalades med 20 dagsböter á 1 kr.
Dåliga bromsar hade en chaufför haft på fordonet och fick böta 20 dagsböter á 3 kr. härför.
En annan person hade kört utan fotbroms och haft en mycket dålig handbroms. Dessutom hade backspegel m. m. saknats. Tillhopa 30 dagsböter å 2 kr. Registreringsskylten hade också varit skadad vilket kostade 10 dagsböter á 2 kr. dessutom.
Obetald försäkring för sin bil kostade ????haufför 30 dagsböter á 1,50 kr. En annan som instämts för samma sak, men ej infunnit sig, bötade 10 kr. för utevaron.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Landsbygden. Bjärges.

BJÄRGES.
En trevlig valborgsmässofest hölls här Valborgsmässoaftonen. Klockan 8,30 e. m. var ett bål anordnat vid Våghuset där sångare från Visby och Roma Metodistförsamlingar sjöngo några vårsånger. Paseor S. Hermansson höll ett tal om våren och hälsade den välkommen samt utbringade ett fyrfaldigt leve för densamma. Efter ytterligare några körsånger och då elden brunnit ut var det kaffeservering . anordnad i Metodistkapellet. Efter en kort inledning serverades kaffet och därefter förekom flera sånger samt tal av pastor P. Thorsén från Roma. Den alltigenom trevliga och vällyckade festkvällen hade samlat en mycket stor skara deltagare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Mellersta Gotlands andelsmejeri 1937.

Mjölkmängden ökad med en miljon liter.

Det nya mejeriet i Stånga.

Mellersta Gotlands Andelsmejeriförening har i morgon lördag ordinarie föreningsstämma å stadshotellet. föreligger i tryck och ur densamma hämta vi en del uppgifter.
Antalet medlemmar har under året ökats med 33 och utgjorde vid årsskiftet 1,633.
Till föreningens mejerier ha levererats sammanlagt 20,688,596 kg. oskummad mjölk mot 19,500,272 kg. under år 1936. Mjölkmängden fördelar sig på Visby mejeri 3,892,046 kg., Barlingbo 1,223,621, Havdhem 3,087,115, Hemse 1,924,819, Stånga 2,076,667, Isums 1,628,042, Larsarve 1,026,853, Skäggs 1,224,966, Martebo 1,457,642, Roma 1,116,643, Etelhem 986,849 och Bjärges mejeri 1,043,333 kg. För den invägda oskummade mjölken har betalats kr. 2,488,528: 44 vilket i medelpris utgör 12,03 öre pr kg. eller 12,39 öre pr liter mot 11,57 öre pr kg.
föregående år. Utöver inbetalda mjölkavgifter ha i prisutjämningsbidrag från Svenska mejeriernas riksförbund erhållits .kr. 172,933: 22.
Vid Barlingbo och Havdhem ha tillverkats 754,958 kg. smör och under, året ha försålts 755,040 kg. till ett värde av kr. 1,915,79 : 4f eller pr kg. kr. 2: 54. Riksnoteringen runmärkt smör har under året i medeltal varit kr. 2 57. I Visby, Barlingbo, Havdhem, Skäggs, Etelhem och Bjärges ha under året tillverkats 81,826 kg. helfet och 10,048 kg. halvfet ost.
Det nya mejeriet i Stånga som beslöts i februari i fjol, beräknas kunna tas i bruk under maj månad 1 år.
Då tanken på mejerifusion inom länet f. n. icke torde kunna realiseras, har Styrelsen .beslutat utreda frågan om rationalisering av driften-inom föreningen. Med hänsyn till att Skäggs mejeri sannolikt kommer att falla för mejeristadgans bestämmelser har arrendet för detta mejeri uppsagts. Mjölken vid Skäggs föreslås efter överenskommelse med leverantörerna att överföras till annat mejeri. Underhandlingar ha dessutom inletts yrie.d leverantörerna till Etelhem och Larsarve mejerier angående eventuell nedläggning av driften och transport av mjölken till andra mejerier. Med anledning av dessa underhandlingar kommer styrelsen att vid ord. föreningsstämma anhålla om bemyndigande att få vidta de åtgärder som efter noggrann prövning av styrelsen kunna anses nödvändiga och för föreningen förmånliga.
På revisorernas inrådan har en avdelning för produktkontroll. in. m. inrättats vid kontoret i Visby.
Föreningens inkomster och utgifter balansera på kr. 2,860,348 :84 och tillgångarna och skulderna i utgående balansräkningen på kronor 606,896:55. Årets vinst uppgår till kr. 1,846: 99 och till stämmans förfogande stå kr. 3,776: 97 som styrelsen föreslår balanseras på vinst- och förlustkontot.
Revisorerna föreslå att föreningsstämman måtte fastställa den i styrelsens berättelse intagna balansräkningen, godkänna styrelsens förr slag angående vinstens användning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet . för 1937 års räkenskaper och förvaltning.

Nytt smör- och ostmejeri i Stånga.
Där grädden efter 5,000,000 liter mjölk behandlas.

Mellersta Gotlands Andelsmejeriförenings stora mejeribygge i Stånga närmar sig fullbordan, och kan troligen tagas i bruk i medio av maj. Under senare år har mjölkproduktionen väsentligt stegrats i länet och naturligtvis icke minst på Sudret, där andelsmejeriföreningen hittills saknat större mejeri. För att på ett rationellt sätt kunna behandla de mjölkmängder, som levereras i Hemse och Stånga, har det centrala smör- och ostmejeriet uppförts. Tidigare ha skumstationerna på nyssnämnda platser levererat grädden till mejeriet i Barlingbo, som därigenom blivit överbelastat. Man beräknar nämligen att en årsproduktion om cirka fem miljoner liter mjölk levereras mejerierna i Hemse och Stånga. Så stor blir emellertid ej minskningen i mjölkleveransen till Barlingbo, då leveranser kunna påräknas från andra orter i stället.
Det nya mejeriets proportioner och kapacitet kan man sluta sig till av följande olika slags lokaliteter : Lastbryggan, som sträcker sig utmed mejeribyggnadens ena långsida, har en bredd av 1,5 meter och längden är cirka 12 m. Därifrån komma vi in i mottagningshallen, vilken är 4,5 m. bred och ungefär lika lång som lastbryggan. Intill nyssnämnda hall finna vi mejerisalen med en golvyta om c :a 50 kvm., vidare smörrummet, som är ungefär lika stort. I samma plan är också ostrummet, vars mått äro 6,5 ggr 7 met., ostsaltningsrum 3 ggr 3 met. och ostarnas varmlager-rum med 20 kvm. golvyta. Maskinhallen är 4,5 ggr 5,5 met., kylrummet 3 ggr 3,5 och laboratoriet 1,60 ggr 3 met.
I mejeribyggnaden är även en försäljningslokal om 3 ggr 3 m. och ut-lastningsrum 2 ggr 3 m. Dessutom finnas tvättrum o. a. sanitära anläggningar. I mejerisalen äro tvenne altaner resta, vilka skola användas den ena för skummjölkskar och den andra för lagring av drittlar och annat emballage.
Källarvåningen rymmer bl. a. tre stora ostlagerrum vardera med en golvyta om 42 kvm., där talrika hyllor för ostarnas lagring skymta i långa rader. I källaren finnas även omklädningsrum för personalen, pannrum samt v. c. o. a. utrymmen för diverse ändamål.
På bilden se vi det gamla mejeriet. i förgrunden och det nya där bakom. Och som synes är det endast den yttre putsen som återstår för att fullkomna exteriören, Byggnadsställningen kring den tjugo meter höga skorstenen höll man just på att taga ned, då vår medarbetare gjorde ett besök på platsen.
Mejeribyggnaden är uppförd efter ritningar utförda på Svenska mejeriernas riksförenings arkitektkontor. Byggnadsentreprenör är byggmästae Aug. Jacobsson i Fardhem, som även levererat trävirke och byggnadssnickerier. Teglet är levererat av Gotlands nya tegelbruksaktiebolag, Havdhem. Vatten, avlopp och sanitära anläggningar ha installerats av Ernst Cedergrens mek. verkstad, Klintehamn. Målningsarbetena utföras av målarmästare Edmund Söderlund, Stånga. Elektrisk armatur har levererats och installerats av Gotlands Kraftverk A. B., Slite. Alla kakelarbeten i mejeriet har utförts av fabrikör Leander Fredriksson i Visby, medan järnvaror och beslag levererats av järnhandlare Otto Svahn i Hemse.
Mejeriaggregaten och inventarierna i övrigt äro modernaste slag.

En ny epok i Gotlands mejerinäring.
Det nya mejeriet i Stånga kan sågas vara början till en ny epok för Gotlands mejerihantering, närmast därför att det hittills varit klent beställt med ostmejerier och i synnerhet ostlagring, antyder disponent Einar Persson, då vi i dag anhåller om några upplysningar angående Stånga-mejeriet.
Det är nämligen meningen, säger disponenten, att ostlagerkällarna till mejeriet i Stånga skall mottaga ost även från andra mejerier. Företrädesvis från mejeriet i Havdhem, där det ystas ganska mycket.
— Skall även ostmejeriet i Barlingbo genomgå någon förändring?
— Nej, ystningen kommer att ske i samma utsträckning som förut. Mejeriet här i Barlingbo kommer således endast att avlastas på gräddleveranser från Hemse och Etelhems mejerier, vilka i stället skola leverera till Stånga.
— Man kanske så småningom kan räkna med mera gotländsk ost på marknaden …?
— Ja, och framför allt bättre lagrad ost. Vi ha ju hittills saknat moderna ostlagerkällare med kyl- och värmeanordningar, varför det varit omöjligt att ysta och lagra ost i önskvärd omfattning. Meningen var, säger slutligen disponent Persson, att mejeriet i Stånga skulle vara färdigt omkring den 1 maj, men förmodligen kan rörelsen ej börja förrän i slutet av sagda månad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91