Bröllop.

I Othems kyrka sammanvigdes i lördags ingenjören vid Slite Cement- och Kalk A/B Georg Ödmark och kassörskan i Gotlandsbankens avdelningskontor i Slite fröken Britta Andersson, dotter till framlidne verkmästaren vid Slite Cement Richard Anderson och hans likaledes framlidna maka, född Jansson. Brudparet intågade i kyrkan under det kantor Elis Hanson på orgeln spelade Koralimprovisation av Karg-Elert. Sedan ps. 306: 1 sjungits förrättade kyrkoherde Anders Wernberg vigseln samt höll ett lyckönskningstal till de nygifta utgående från psalmens ord: Jag lyfter mina händer. Efter ps. 235: 3-4 uttågade brudparet till tonerna av Orgelstycke ev Amberg. På kvällen avreste brudparet till Visby och Stockholm för att sedan företa en bröllopsresa till Italien.

I lördags sammanvigdes i Visby domkyrka handelsbiträdet Einar Pettersson, Bjärges, och fröken Märtha Hellberg, dotter till stationsföreståndare Vilhelm Hellberg och hans maka, Martebo. Vigselförrättare var kyrkoherde E. Beijer. Före och efter vigseln utförde riksspelman Karl Hägg, Vänge, violinmusik. Uppvaktande tärna var fröken Gunnel Thomson, Vänge, och marskalk handelsbiträdet Bengt Hellberg, Sanda. Som kyrkomarskalkar fungerade styrman Sture Hellberg och handelsresande Nils Sandelin. Bruttbonde var hr Karl Ilägg och bruttöverska fru Hildur Hägg, Vänge. Efter vigseln följde middag i Hantverkargården för ett 40-tal inbjudna, varvid handl. Hilding Franzén var värd och fru Ebba Thomsson värdinna. Under dagens lopp anlände ett 40-tal telegram.

Gotlands Allehanda
Måndag den 29 september 1947
N:r 222

Vigsel.

I Kräklingbo kyrka sammanviges på lördag lantbrukaren Kjell-Åke Smedberg, Smide i Ekeby, och fröken Ruth Hellström, dotter till lantbrukaren Karl-Emil Hellström och hans maka, f. Olofsson. Vigselförrättare blir kyrkoherde H. Sjögren.

I Othems kyrka sammanviges på lördag ingenjören vid Slite Cement- & Kalk A/B Georg Ödmark och kassörskan i Gotlandsbankens avdelningskontor i Slite fröken Britta Andersson, dotter till framlidne verkmästaren vid Slite Cement Richard Andersson och hans likaledes framlidna maka, I. Jansson.

I Visby domkyrka sammanviges på lördag handelsbiträdet Einar Pettersson, Bjärges, och fröken Märtha Hellberg, dotter till stationsföreståndare Vilhelm Hellberg och hans maka, Martebo.

På lördag sammanviges i Kristina-kyrkan i Jönköping lantbrukaren Rune Lööw, Trädet, och fröken Margit Wessman, dotter till lantbrukaren Alfred Wessman och hans maka, f. Johansson, Gissle, Burgsvik.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 September 1947
N:r 220

Andra hösttinget på Allekvia

Rattfylla och hemfridsbrott mest uppmärsammade målen.
Norra häradsrättens andra höstting blev nog ett av de mest tidsödande på flera år. Handläggningen av de 71 målen, varav 55 åklagarmål, drog nämligen ut på tiden så pass att rätten inte kunde skrida till överläggning förrän vid 20-tiden. Förutom några civilmål var det en trasslig rattfyllerihärva som tog ovanligt lång tid eftersom detaljuppgifterna från svarandesidan i det senare fallet inte stämde överens med de som lämnades av ett äldre manligt vittne. Annars var det ett otrevligt hemfridsbrott som var mest uppseendeväckande och kanske blir dyrbart för dem som ställt till det. Häradshövding Pfeiffer var rättens ordförande, och vid protokollen satt notarierna Hamacher och Hellsing.

Den unge stenarbetare från norra Gotland som den 28 juni häktades för bl. a. förskingring hade nu förts från rannsakningshäktet i Visby för att ånyo stå till svars för sitt handlande. Han hade vid sinnesundersökningen förklarats vara 5: 6:a (intellektuellt undermålig), och i avbidan på yttrande från ungdomsfängelsenämnden skulle han återföras och kvarbli i häkte. För den tid han suttit skulle han få avdrag.

Har föraren av olycksbilen i Bro eftersatt sina skyldigheter?
Det uppskjutna målet mot den taxichaufför — även nu utan rättegångsbiträde — som var ansvarig för dödsolyckan i Bro den 9 aug. var nu åter uppe till behandling. Tre vittnen var inkallatle. Ett av dem, en passagerare i olycksbilen, ansåg att ren olyckshändelse förelåg, men han förklarade ändå att han hade tyckt sig märka att bilen inte låg riktigt som den skulle under färden från Stenkyrka. Fjärdingsman Högfeldt i Bro förklarade bl. a. att fjäderbristningen gjort att bakvagnen hade kastats först i diket. En verkmästare vid den service som tagit hand om den ramponerade bilen sade att denna fjäder måste ha varit brusten en längre tid, men föraren själv fann detta underligt, eftersom vagnen en vecka tidigare hade varit inlämnad på samma verkstad för rundsmörjning. Föraren påpekade också i sammanhanget att bilen skulle besiktigas två dagar senare. Men domaren ansåg inte detta vara någon ursäkt, ty föraren hade enligt hans förmenande eftersatt den skyldighet en trafikchafför har: att hålla bilen i trafikdugligt skick. Uppskov till den 23 okt. för närmare undersökning av bilen som ännu befinner sig i det skick den blev vid den tragiska dikeskörningen.

Advokat Kjällman till attack mot vägmyndigheterna.
Med anledning av kollisionen i Källunge den 21 juli mellan en mjölkbil och en Gotlands kraftverk tillhörig personbil kom mjälkbilförarens rättegångsbiträde advokat Kjällman vid målets förnyade handläggning med en tungt vägande inlaga. (I referatet från augustitinget nämndes att det var en tät syrénhäck som orsakade krocken.)
Det är en sak som bör beaktas när det gäller utmätande av straff i detta mål. Om vederbörande myndigheter gitte se till, att det blir någorlunda fri sikt vid skymda utfartsvägar skulle många av de krockar som inträffar utebli. Det verkar emellertid som om först något skall hända, innan något åtgöres för att rätta till förhållandena. I detta föreliggande fall är sikten helt skymd för både den som kommer på stora landsvägen och den som kommer på. utfartsvägen. Nu efteråt har der röjts undan vid vägmynningen, så nu finnes någorlunda sikt från båda hållen. Men detta är inte nog. Det behövs en ordentlig tillsyn från vederbörande myndigheters sida beträffande sikten vid åtskilliga utfartsvägar och korsvägar, och detta gäller både stad och land. Vi har ju en särskild avdelning för vägärenden med vägdirektör i spetsen. Det finns också vägnämnder, länsvägnämnder och vägsynenämnder omtalade i lagen. Vem av dessa det är som skall ingripa det vet jag inte, men nog bör det vara någon. Någon av dessa institutioner äger ju att förelägga om undanröjande av för sikten hinderlig växtlighet, om det nu skall ske på eget initiativ eller efter underordnad myndighets ingripande. Jag anser det vara vederbörande myndigheters underlåtenhet att vidtaga erforderliga åtgärder som är en mycket kraftigt bidragande orsak till åtskilliga kollisioner och så är även förhållandet i detta fall. Jag åberopar detta såsom en förmildrande omständighet för svaranden, framhöll advokat Kjällman bl. a.
Det blev för den unge mjölkbilföraren att erlägga 20 db. á 2 kr. plus fullt skadestånd till Gotlands kraftverk, d. v. s. allt som allt cirka 2,000 kr.

Hade rattfyllerivittnet tubbats?
En chaufför från Slite var instämd för att ha framfört bil den 1 sept. i spritpåverkat tillstånd, och det blev en mycket tilltrasslad historia. Av skyddskonsulenten var han varnad för att han inte respekterar de bestämmelser som utfärdats för en som fått villkorlig dom. Fyra vittnen var inkallade, däribland en äldre man som var en av de två passagerarna i den bil som varit i Visby och hämtat ut 2 liter sprit. På vägen hem alternerade man mellan att dricka några centilitrar då och då och att ta en titt inne på några av de kyrkogårdar man passerade. Chauffören själv hade, enligt egen utsago, tillsammans förtärt endast 10 cl., men vittnena ville ha det till betydligt mera. Åklagaren, landsfiskal Bonde, sade sig veta att svaranden var ganska begiven på sprit och satte därför mindre tro till hans uppgifter. Tre kvinnliga vittnen, samtliga servitriser i Slite, förklarade samstämmigt att svaranden denkvällen det nu gällde var ”lite lurig, dock inte så värst oredig”. I fråga om de detaljuppgifter som den gamle mannen under edsansvar lämnade skar det sig emellertid väsentligt. Han påstod nämligen i likhet med svaranden att en halv liter varit undanställd i en skrubb av den senare tills igår, vilket den gamle inte hade kännedom om förrän svaranden kom till honom igår och visade honom på flaskan. Men hustrun påstod vid telefonförfrågan att flaskan återfanns endast 2-3 dagar efter det polismannen varit där på förhör. Tablå — och uppskov till den 23 okt.

Svarande som var ”moll tyst” fick 5 mån.
En yngre man i manskapsuniform, vilken tidigare var dömd till 3 mån. villkorligt för grov stöld, var nu instämd för att han den 17 juli ”lånat” en cykel på Buttle station, därpå färdats till Visby på den och lämnat den vid Visby station. Härpå hade han rymt till Fleringe, där en polisman funnit honom. Domaren förklarade för honom att den villkorliga domen var förverkad. Själv hade han icke ett enda ord att anföra till sitt försvar.
Svaranden, vpl. Nils Bertil Svensson vid KA 3, dömdes till 5 mån. straffarbete.

Två fridstörare utan hänsyn.
En lantbrukare från norra Gotland var tillsammans med sin dräng instämd för hemfridsbrott och misshandel den 9 sept. Strax intill gården bodde ett par familjer, vilka hyrde av lantbrukaren men av någon anledning inte ville hjälpa honom med jordbruket. Bonden själv hade på dagen varit i Visby och tagit ut en och en halv liter, och när han kom hem bjöd han drängen på ett par tre snapsar. Därefter bar det i väg till det hus där de båda familjerna bodde. Lantbrukaren ryckte först upp en haspad dörr och drängen yttrade (enligt kärandena) att ”här ska slaktas och göras rent hus”. Frun i huset fick vidare bevittna när drängen kastade omkull ett bord och slog sönder en stol innan hon av honom blev kallad för ”harpa” och fick känna på något som enligt drängen kunde kallas ”smekningar”. Mannen i huset hade redan gått till sängs, och lantbrukaren passade då på att misshandla den 15-årige sonen i huset med sparkar både här och där. Vidare skulle han även ha fått känna på struptag. Lantbrukaren framhöll att den familj som hade uppsökts aldrig fått tillstånd att bo där och att där ständigt var ett härskri som ”om man mördade varandra”.
Uppskov för vidare utredning.

Spritpåverkad man vid mc-styre utan svängningar.
I motsats till det tidigare rattfyllerimålet gick ett senare så fort som det kunde, eftersom svaranden inte nekade till någonting. Det var en vägarbetare från mellersta Gotland som den 9 aug. framfört motorcykel på vägen mellan Visby och Bjärges och därvid gjort uppehåll hos bekanta på tre ställen för att bjuda och smaka en tår själv. Han erkände att han blevalltför påverkad, och det enda han bad om var att inte förlora körkortet alltför länge, eftersom han var i stort behov av det.
Svaranden, vägarbetaren Helge Pettersson, Kvie i Lojsta, fick en månads fängelse.

2 mån. straffarbete, villkorligt,
jämte rusdrycksförbud och förbud att lämna sin arbetsanställning ådömdes den person som var instämd vid förra tinget för att han stulit en skinnväst.

Ett tiotal utan körtillstånd,
vilka framfört sina fordon ändå, fick punga ut med 5, 10 eller 20 db. á 2 eller 2: 50, beroende på förseelsens art.

För en dikeskörning vid Othems kyrka
och skada på kantorsbostadens trästaket fick en lastbilförare erlägga 25 db. á 3 kr. Skadeståndet var tidigare uppgjort.

Skogsbranden i Tingstäde
den 10 maj avdömdes nu, och den som svedjat fick betala 25 db. á 2 kr. Gotlands järnväg hade förklarat sig villiga att till kronan betala 7,231 kr. i ersättning.

En med luftrörskatarr som måste spotta på dam.
Den 4 sept. hade en kvarnägare på mellersta Gotland kommit körande med hästräfsa på landsvägen och därvid passerat en på landsvägen stående grannfru som han spottade på. Svaranden, som själv inställde sig, förklarade att det inträffade helt enkelt berodde på att han hade känning av luftrörskatarr och var tvungen att spotta ofta. Den bespottade begärde 500 kr. i skadestånd, men det fick hon inte. Det blev 10 db. á 5 kr.

Personbil användes som taxi.
Två herrar hade var för sig i ganska stor utsträckning bedrivit olaga yrkesmässig biltrafik på mellersta Gotland. För den som kört sin personbil och fraktat folk precis som en droskchaufför blev det 25 db. á 1: 25. Och för den andre, som yrkesmässigt kört grus för andra på lastbil, blev det 15 db. á 2 kr.

Förnyad förundersökning för villkorlig dom
blev det för en på mellersta ön hemmahörande 18-åring, som tidigare deltagit i en stöldturne på fastlandet. Nu hade han olovligen tillgripit en cykel i hemtrakten.

Vid ett fiskerisammanträde
på östra Gotland hade två personer kommit i bråk. Uppviglaren, som vid tillfället ifråga var berusad och slagit till motparten ganska ordentligt, dömdes att betala 10 db. á 2 kr. plus 30 kr. i skadestånd.

Flykting som inte var registrerad
En folkskollärare på norra Gotland hade icke anmält till vederbörande myndighet att han hade en dansk nazist i sitt förvar. och det kostade husvärden 15 db. á 3 kr

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 September 1947
N:r 220

Tjuvar härjade medan invånarna var på bröllop.

Inbrott i kiosk och kooperativas affär i Bjärges natten till söndagen.
Kooperativa affären och en kiosk, kaféägaren Bror Gardein i Bjärges, hemsöktes natten mellan lördagen och söndagen av tjuvar. Till kooperativa butiken hade man berett sig tillträde genom att slå sönder ett fönster i lagerlokalen. Vad som stulits är ännu på måndagen inte konstaterat men bl. a. har växelkassan på 25 kr. försvunnit plus en del godsaker, vilka inte inventerats. Inte heller i kiosken har man haft någon inventering. Men dagskassan, som låg åtkomlig för tjuvar, har visat sig vara så liten att man på goda grunder misstänker att juven eller tjuvarna varit framme och tullat i den.
Fjärdingsman Tryggve Hallgren, som har hand om utredningen, kan f. n. ingenting säga om vem eller vilka som förövat inbrotten. Men båda torde ha ägt rum någon ågng mellan kl. 12-6 på söndagsmorgonen, då bå de föreståndaren, vilken bor i samma fastighet, som kooperativa affären är inrymd, och hr Gardelin tillsammans med övriga i de båda husen, vistades på ett bröllop i bygdegården. Detta visar också, att tjuvarna inte bara varit väl lokaliserade utan också känt till, att de båda affärsrörelserna varit obevakare vid tillfället.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 September 1947
N:r 210

Landsbygden. Bjärges.

BJÄRGES.
Välkomstfest i metodistkapellet. I söndags kväll hölls välkomstfest för pastor Konstantin Wipp och en talrik skara hade mött upp för att hälsa den nye metodistpastorn. Festen inleddes med psalmen Säg mig den gamla sanning och församlingens lokalpredikant, lantbr. Weström nedbad Guds välsignelse och därpå följde en sång av junior-strängmusiken: Pastor T. Adolfsson talade med utgångspunkt från orden i Ps. 128: 1 om hur Herrens vägar ofta är ganska underliga. Han hälsade välkommen å predikantförbundets och MKU:s kretsförbunds vägnar och önskade att pastor Wipp skulle få uppleva glädjen i att vandra på Guds väg. Juniorsträng-musiken sjöng Gå, gå såningsman, gå … och pastor Adolfsson sjöng Låt mig leva, låt mig verka av B. Gustafsson. Kyrkoherde E. Beijer riktade sig till pastor Wipp med uppmaningen att gå omkring i bygden med den frågan: Vill du bliva frisk. Han utgick i sitt tal från orden i Joh. 5: 6 och sade bl. a. att vi är omgivna av Guds kärleks under och ändå är den allvarligaste sjukdomen i vår tid den att det är så lätt att komma bort från Gud.
Sedan kyrkoherden hade talat följde kaffepaus och efter denna talade pastor Gösta Persson som citerade ett garnmalttestamentligt ord: Gud vare med dig i allt vad du gör. Hr Weström hälsade därpå å församlingens vägnar den nye pastorn välkommen. Pastor Wipp som sedan talade tackade för all den uppmuntran som redan mött honom, o. fastslog att nationaliteten för de kristna är Guds rike och ingenting annat. Han uppmanade till gemensam böneltamp för att alla gemensamt skulle få uppleva välsignelserna. Efter ytterligare sträng-musiksång och solosång talade past. Percy Thorsen från Kumla. Han uttryckte en förhoppning att församlingens nye pastor skulle se som sin främsta uppgift att öppna Boken. Den goda sammankomsten avslutades med psalmen Jesus kär, var mig när.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 September 1947
N:r 207

Missionärsbesök på Gotland.

Gång efter annan besannas det, att Gotland är en av de provinser, där intresset för yttre missionen är påtagligt starkt. En bidragande orsak till detta är utan tvivel det förhållandet att missionärerna själva gång efter annan besöker vår ö för att personligen stimulera missionsintresset och offerviljan.
I enlighet därmed besöker i dagarna en av Metodistkyrkans yngre missionärer Gotland för att tala vid missionsmöten i de olika metodistförsamlingarna om sina erfarenheter från en nioårig tjänst i Syd-Rhodesia, Afrika och göra insamlingar för missionen. Instundande söndag besökes Visby, tisdag Slite, onsdag Klintehamn, torsdag Roma, fredag och lördag Bjärges och söndag Östergarnskretsen.
Missionär Rydell är född i Marstrand den 26 juni 1904. Efter genomgången folkskola och treårig högre folkskola jämte seminariekurs i Borås blev hon 1926 elev vid Göteborgs barnsjukhus, där hon efter genomgångna kurser anställdes som undersköterska. Åren 1931-1934 tjänstgjorde hon som sköterska vid lasarettet i Oskarshamn och anslöt sig till stadens metodistförsamling. Hon avlade barnmorskeexamen vid Göteborgs barnbördshus 1936. 1937 avskiljdes hon till missionär, och vid jultiden samma år anlände hon till Old Umtali, vid vars barnbördshus hon sedan dess varit verksam med undantag för en tids tjänstgöring i Mutambara.
Missionär Rydell är en god lärarinna, som helt säkert kommer att i sina föredrag giva goda inblickar i sjukhusarbetet och bymissionen bland de svarta.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 September 1947
N:r 202

Landsbygden. Bjärges.

BJÄRGES.
Adventsvesper hölls söndags i härvarande metodistkapell. Den inleddes av pastor Blomquist. Juniorföreningens flickor samt musikanterna utförde sedan ett adventspotipurri med omväxlande bibelläsning, solo och körsång, strängmusik samt psalmsång och recitation. Det hela fick ett gott utförande? Efter ytterligare en unison sång talade pastor Blomquist över ämnet: Adventsbudskapet i dag. Efter talet framförde ungdomarna en ljusmässa ”Det är advent”. Under psalmsång uppbars kollekten, varefter Albert Veström avslutade med bön.
Under veckan hade syföreningen sin julförsäljning vilken lämnade ett gott ekonomiskt resultat. Vidare visades ett par filmer: ”Från Göta älv till Gotland” samt en palestinafilm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

KOM IHÅG SOMMARFESTEN vid Bjärges

lördagen den 17 och söndagen den 18 jan.
På söndag börjar festligheterna kl. 14 med bl. a. FÖREDRAG
av ombudsman Allan Andersson. — MUSIK av Karl Hägg m. fl.
— För dansmusiken svarar LILL-LASSES SWÄNG-GÄNG. —
Vänge-Guldrupe SLU-avd.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Landsbygden. Bjärges.

BJÄRGES.
Metodistkyrkan i Bjärges hölls i söndags möte för hela Buttlekretsen i samband med offerdag. Kl. 10 var gudstjänst och nattvardsgång och i samband därmed invigning av den nya altarklädseln, som juniorföreningen skänkt som gåva till församlingen. Pastor Blomquist predikade över Matt. 5: 20 och fru Blomquist sjöng ”Du vandrat, o kristne, så länge med Gud”. Före nattvardsgången invigde pastor Blomquist så den nya altarklädseln och uttalade den önskan att liksom juniorerna skänkt denna gåva, de också skulle komma at tsjälva älska den och göra altaret och altarringen till sin käraste plats. På eftermiddagen hölls själva offerfesten under god tillslutning från allmänhetens sida. Tal, solo- och duett sång omväxlade oc hett gott offer upptogs för församlingens verksamhet. A. Veström framförde så församlingens tack till juniorföreningen för gåvan till altarpartiet samt ledde i bön. Offerfesten avslöts med lovsången och välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1943
N:r 40

Landsbygden. Bjärges.

BJÄRGES.
Juniorföreningen i Metodistkyrkan i Bjärges har för sin del velat hjälpa till med ett bidrag till Norgehjälpen och Norges barn genom en speciell ungdomsafton, anordnad i form av en sångstund med omväxlande solo- och duettsång och uppläst’ ning samt föredrag, av pastor Nils-Erik Ohlsson över ämnet: Korset i Lappmarken. Kapellet var fullsatt och en god insamling företogs.
I lördags var åter juniorföreningen anordnare av ett specialmöte, ett s. k. föräldramöte, som rönte god tillslutning från föräldrarnas sida, då lokalen var absolut fullsatt vid mötets början.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 januari 1943
N:r 21