Eldsvådor.

Vid Hesselby i Linde utbröt första maj eld uti spåntaket på venstra flygelbyggnaden derigenom att eldgnistor från en skorstenseld nedföllo på och antände detswmma. Huset beboddes af rättaren på stället, hvars hustru, sysselsatt med gräfning i trädgården, af de innevarande barnen gjordes uppmärksam på olyckan. Folk sammankallades genom ringning och elden släcktes, sedan den förstört taket samt en del gångkläder och linne, som icke voro försäkrade. Skadan på den försäkrade fastigheten vardt jämförelsevis ringa.
— Bjerges ångsåg, belägen strax invid jernvägsstationen afsamma namn, nedbrann till grunden natten till i lördags. Ännu på fredags qväll fortgick sågningsarbetet och då arbetsfolket aflägsnade sig, vidtogos vanliga försigtighetsmått med bortsopandet af sågspån i närheten af ångpannan m. m. Emellertid bröt vid 12-tiden på nattan eld ut från taket och grep omkring sig med stor hastighet i det torra, af resvirke uppförda sighuset De vid början tillstädesvarande utgjorde endast 5 personer, men en rask velocipedåkare skyndade till kyrkan och började ringa, hvarefter folk, försedde med åtskilliga assuranssprutor, samlades och bildade kedja omkring got Med vatten från en bruon i maskinhuset och under raskt arbete lyckades man efter några timmärs arbéte begränsa elden till det brinnande huset och rädda alldeles inpå det samma liggande upplag af sågadt virke och jernvägssyllar. Släckningen, som gynnades af lugat väder, kan skäligen kallas vacker. Det omedelbart intill såghuset belägna maskinhuset äfvensom lokomobilen skadades. obetydligt. Ea del af inventarierna i såghuset räddades, men sågens egen spruta förstördes af elden redan vid brandens början. Orsåken till olyckshändelsen har vid undersökning icke kunnat utrönas, men man tror, att den är. att söka uti någon bristfällighet hos ångpann emuren.
Sågen, som äges af nämdemännen Pettersson, Liffride, (3/5) och Jakobsson, Kyrkljufves, (1/5) samt fru E. Bachér i Visby (1/5), var försäkrad i bolaget Skandia för 15,000 kr., hvilket anses understiga värdet.
— Det torde knapt behöfva tilläggas, att riogningen i kyrkklockorna vid båda dessa eldsvådor åstadkom den största uppståndelse hos den omkringboende befolkningen; som uti densamma befarade signalen. till ryssens ankomst.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Maj 1885
N:r 36.

Auktion å Bjerges jernvägsstation.

För herr eng F. Härling räkning kommer förmedels frivillig auktion å Bjerges jernvägsstation torsdagen den 16 innevarande månad från kl. 9 fm. att försäljas följande lösegendom: ett pär större ljusstakar, ett pår mindre ölmuggar, ett bordställ och en kaffeservis, bestående af kaffekanna, sockerskål och gräddsnäcka, allt det nämda af nysilfver och smaktullt arbete; glassaker: såsom flere dussin fina vin äRåe ök, vatten- och bränvinsglas, flere st. fihakarafter, d:o karotter, bunkar, skålar och blomstervasar m,. m.; porslin: såsom sopp- och såsskålar, karotter, tallrikar, flere st. syltburkar och krukor af. olika storlek, det mesta afbättre beskaftenbet; möbler och husgerådssaker: såsom ett förmaksmöblemangy sbostående af en bättre soffa beklädd med helylledatnast, d:o stolar beklädda .med samma slags tyg, d:o divansbord med tillbörande 8. k. brisselmatta, ett. sängkammarmöblemang, bestående af en imperialsäng, en byrå med tillhörande större toalett, en resårsoffa klädd med helylletyg, två st: länstolar af rotting, 6 st. s. k. wienerstolar samt en lavoar med sinklåda; dessutom en buftet och diversé fönsterbord, alla dessa möbler med undavtag at län stolärna äro af valnötträ; vidare ett lioneskåp och ett annat skåp, bägge dessa af furu. och betsade, samt ett oljemåladtbord och en säng; diverse perlarbeten samt diverse bättre lampor; diverse kökssaker af messing, bleck och jern: deribland-en köttqvaro; sävgkläder såsom – en; mängd fjäderfylda bolstrar och dynor äfvensom bättre och sämre stopptäcken; linne: såsom. en mängd at lakan, örobgott, bättre och sämre bord linne, diverse gardiner med gardinhållare sattoalettslöja; ett väggur, flere st. brickor, mattor, en mängd mjölkflaskor, . en mängd mjölkflaskor, en olin träkärl, de flesta med jernband och oljemålade; kreatur: såsom trenne utmärkta mjölkkor samten qviga, jämte åtskilligt annat, söm ej här blitvit uppräknadt. — Säkre och godkände inropare erhålla fyra månaders betalningsanstånd.
Vänge den 6 Oktober 1884.
Efter anmodan,
JOHAN JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Oktober 1884
N:r 81.

Gotlands Jernväg.

Extra tåg anordnas tillsvidare hvarje söndag från Visby till Etelhem och åter.

Biljett för fram- och återresa, mellan alla stationer, med detta extra tåg kostar 1 krona.
Trafikechefen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juli 1884
N:r 56.

Med ingången af år 1884

kommer den af kungl. maj:t och riksdagen beslutade Postsparbanken att träda i verksamhet.
Vid samtliga postkontor och de flesta poststationer kommer samtidigt postsparbanksrörelse att anordnas.
En hvar af dessa postanstalter hvilka betecknas med namnet postsparbankskontor — är för postsparbanksärendens handläggning tillgävglig under alla de tider, då postanstalten båles öppen för brefs in- och utlemnande m. m.
Medel, som å postsparbankskontor insättas, må ej understiga en krona, Derutöfver sker insättning endast i helt krontal.
För att främja besparing at äfven mindre belopp, vardå emellertid å samtliga postkontor och hos särskildt antagne försäljpingsmän tillhandabållna s. k. sparmärken.
Sparmärke betalas med 10 öre.
Vid inköp af sparmärke erhålles af giftsfritt s. k. sparkort.
Sparmärkena anhringas å sparkort och, då märkenas antal uppgår till tio, kan kortet användas för insättnivg å postsparbankskontor.
Innestående postsparbanhsmedel kunna, efter behörig appsägniog, lyftas antingen å det postsparbankskontor, der de blifvit insatta, eller också å hvilket som bälst annat postsparbankskontor i riket.
I motbok, hvilken afgiftsfritt tillhandahålles at postsparbankskontor, införas medel, som blifvit insatta, och afföras medel, som uttagas.
Den ränta & innestående medel, som af Postsparbanken erlägges, utgör för hel månad 3/10 procent.
För utbetalande af samtliga i Postsparbanken insatta inedel och der & desamma upplöpande ränta, har staten iklädt sig ansvarsskyldighet.
Närmare underrättelser om hvad i afeeende å postsparbanksmedels insättande och uttagande m. m. är att iakttaga, finnas meddelade i det sammandrag af hithörande författningar, som, jämlikt kungl: maj:ts nådiga kungörelse der 22 Juni 1883, skall i motbok finpas infördt.
Från och med ingången af nästinstundande år komma nedanstående inom Gotlands län befintliga postkontor och poststationer att äfven såsom postsparbankskontor betjena allmänbeten, näms ligen postanstalterna i Barlingbo, Bjerges, Burge, Burgsvik, Buttle, Duss, Eskelhem, Etelhem, Fårö, Fårösund, Gothem, Hablingbo, Hafdhem, Hejde, Helvi, Hemse, Kappelshamn, Katthammarsvik, Klintehamna, Kräklingbo, Källunge, Ljugarn, Lärbro, Othem, Roma, Ronebamn, Rute, Sanda, Slite, Stenkumla, Stånga, Tingstäde, Vamlingbo, Vestergarn, Veskinde och Visby.
Stockholm den 24 December 1883.
Kungl. Styrelsen tör Postsparbanken.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Januari 1884
N:r 1.

Dödsfall Carl Oskar Lövenberg

Tillkännagifves att Gud I sitt allvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade fader Carl Oskar Lövenberg som stilla afsomnade härstädes den 25 juni 1915 i en ålder af 47 år, 11 månader. Sörjd och saknad af mig och barn.
Bjerges den 26/1 1915.
Matilda Lövenberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Juni 1915
N:r 145.

GOTLAND RUNT. Bjärges.

BJÄRGES
Metodisternas juniorer brukar alltid ordna det trevligt på sin Luciafest. Den brukar också i regel vara välbesökt. Så var det också i år. När hr A. Veström inledde festen och hälsade välkommen, var metodistkapellet fullsatt av barn och äldre. Vid altaret strålade det av ljus. Där var också ett kors placerat inmonterat med lyse ,och helhetsintrycket gavs, då Lucia med tärnor tog plats i förgrunden. Den vackra gruppen framfärde så en dialog om korset och ljusets makt. Till programmet hörde också kaffeservering och en adventsdikt, som löstes av en juniorpojke. Innan festen avslöts med bön och sång gick Luciaföljet åter en rond genom salen.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294