Gotlands Jernväg.

Från och med den 15 instundande December ändras tidtabellen; detta gäller dock endast tåg nr 2 (morgontåget från Hemse), hvilket afgår på följande tider:
Från Hemse kl. 6,59 f.m.,
Från Stånga kl. 7,13 f.m.,
Från Etelhem kl. 7,29 f.m.,
Från Buttle kl. 7,47 f.m.,
Från Bjerges kl. 7,59 f.m.,
Från Roma kl. 8,18 f.m.,
Från Barlingbo kl. 8,36 f.m.,
och ank. till Visby kl. 9,5 f.m.
Öfriga tågtider förblifva oförändrade. Nya tidtabellen utdelas gratis å jernvägens stationer
från och med den 8 December.
Visby den 29 Nov. 1890.
TRAFIK-CHEFEN.

Våra telefonlinier

ha mera allmänt råkat i olag genom snögloppet i dag. Flere at landtlinierua, såsom de till Fårösund, Klinte och Bjerges äro för tillfället otjenstbara och äfven i stadens telefonnät är på flere håll atbrott — tråderna ligga på många ställen i stora klungor utefter gatorna. Ty,soön lägger sig. såsmåningomkring trådarne i ett tjockt lager, tills dessa genom tyngden slutligen brista. Man är dock oafbrutet sysselsatt med att söka afbjelpa felaktigheterna så fort som möjligt.

Handen afskuren

höll herr Lars Bachér vid Bjerges på att få måndags eftermiddag. Herr Bachér skulle inne i sin åogsåg med en takspån skjata bort remmen från en remskifva, då spånen brast och handen slant ned mot sågklingan med den påföljd, att denne skar djupt in tvärs öfver handlofven.
Provinsialläkaren eftertelefonerades genast och utkom med eftormiddagståget samt anlade nödiga förband. Med extra tåg infördes hr Bachér kl. 1/2 10 till härvarande lssarett. Sågklingan tog ända in i benet, så att skärfvor deraf måst bortplockas. Efter omständigheterna befinner sig den skadade rätt väl.

Gotlands Jernväg.

Angenäm och billig lustresa.
Söndagen den 25 dennes afgår Lusttåg från Visby och mellanliggande stationer till Etelhem och åter sålunda:

Återvänder från Etelhem kl. 7,30 e.m. och ankommer till Visby kl. 9,0 e.m.
Biljettpriserna för fram- och återresa äro nedsatta sålunda:

OBS.! Musik medtöljer tåget.
Visby den 20 Augusti 1889.
TRAFIKCHEFEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 Augusti 1889
N:r 95

Gotlands jernväg. Lusttåg.

Lusttåg afgår söndagen den 3 Juni från Hemse och mellanliggande stationer till Visby och åter; och äro biljettpriserna för fram- och återresa nedsatta till! följande:
Från Hemse Kr. 1:25
Från Stånga Kr. 1:—
Från Etelhem Kr. 1:—
Från Buttle Kr. 1:—
Från Bjerges Kr. 0:75
Från Roma Kr. 0:50
Från Barlingbo Kr. 0:50

Tåget afgår från Hemse kl. 6,45 f.m. och återvänder från Visby kl 8,0 e.m.
Visby d. 31 Maj 1887.
Trafikehejfen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 31 Maj 1887
N:r 43.

Gotlands Jernväg.

Extra tåg.
Med anledning af det utlysta sammanträdet å Stadshotellet härstädes söndagen den 13:de dennes, för bebandling af försvarsfrågan, säljas biljetter till följande nedsatta pris:
Från Hemse kr. 1:25
Från Ståvga kr. 1:00
Från Etelbem kr. 1:00
Från Buttle kr. 0:75
Från Bjerges kr. 0:75
Från Roma kr. 0:50
Från Barlingbo kr. 0:50
Dessa biljetter gälla för inresa med morgontåget vämde dag och återresa med ett extra tåg, som kl. 8,30 e.m. afgår från Visby till Hemse.
Visby i September 1885.
Trafikehefen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 September 1885
N:r 72.

Eldsvådor.

Vid Hesselby i Linde utbröt första maj eld uti spåntaket på venstra flygelbyggnaden derigenom att eldgnistor från en skorstenseld nedföllo på och antände detswmma. Huset beboddes af rättaren på stället, hvars hustru, sysselsatt med gräfning i trädgården, af de innevarande barnen gjordes uppmärksam på olyckan. Folk sammankallades genom ringning och elden släcktes, sedan den förstört taket samt en del gångkläder och linne, som icke voro försäkrade. Skadan på den försäkrade fastigheten vardt jämförelsevis ringa.
— Bjerges ångsåg, belägen strax invid jernvägsstationen afsamma namn, nedbrann till grunden natten till i lördags. Ännu på fredags qväll fortgick sågningsarbetet och då arbetsfolket aflägsnade sig, vidtogos vanliga försigtighetsmått med bortsopandet af sågspån i närheten af ångpannan m. m. Emellertid bröt vid 12-tiden på nattan eld ut från taket och grep omkring sig med stor hastighet i det torra, af resvirke uppförda sighuset De vid början tillstädesvarande utgjorde endast 5 personer, men en rask velocipedåkare skyndade till kyrkan och började ringa, hvarefter folk, försedde med åtskilliga assuranssprutor, samlades och bildade kedja omkring got Med vatten från en bruon i maskinhuset och under raskt arbete lyckades man efter några timmärs arbéte begränsa elden till det brinnande huset och rädda alldeles inpå det samma liggande upplag af sågadt virke och jernvägssyllar. Släckningen, som gynnades af lugat väder, kan skäligen kallas vacker. Det omedelbart intill såghuset belägna maskinhuset äfvensom lokomobilen skadades. obetydligt. Ea del af inventarierna i såghuset räddades, men sågens egen spruta förstördes af elden redan vid brandens början. Orsåken till olyckshändelsen har vid undersökning icke kunnat utrönas, men man tror, att den är. att söka uti någon bristfällighet hos ångpann emuren.
Sågen, som äges af nämdemännen Pettersson, Liffride, (3/5) och Jakobsson, Kyrkljufves, (1/5) samt fru E. Bachér i Visby (1/5), var försäkrad i bolaget Skandia för 15,000 kr., hvilket anses understiga värdet.
— Det torde knapt behöfva tilläggas, att riogningen i kyrkklockorna vid båda dessa eldsvådor åstadkom den största uppståndelse hos den omkringboende befolkningen; som uti densamma befarade signalen. till ryssens ankomst.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Maj 1885
N:r 36.