Åska och regn över Gotland.

Blixtnedslag på flera platser.
Visbyborna och andra i Eskelhem, Tofta, Västergarn och Vall m. fl. platser fingo sent i går kväll skåda ett praktfullt fyrverkeri mot en nästan nattsvart himmel. Granna blixtår i form av elektriska trådar och något oregelbundna streck illuminerade titt och tätt det svarta. En röd färgklick från Eskelhem var ett långt synligt tecken på blixtens härjningar. Ända upp till Slite varskoddes man om den röde hanens härjningar.
Åskan bullrade över hela mellersta Gotland och på sina håll har man fått mera av den goda varan regnet. I Norrlanda fick man sålunda i går och i dag ytterligare 5 mm. till de 22 mm. man fått de senaste dagarna, och därmed torde Norrlanda vara tämligen väl hulpet. I allmänhet har regnmängden varit tämligen olika i samma socken. I Gothem hade man sålunda på tre ställen 12, 9 och 3 mm. Sjonhem har i dag fått 22 mm., medan Kräklingbo och Ala endast fått några droppar.
I Eskelhem, där åskan rasade värst föll det 5 mm., men i Vall uppmättes icke ens en halv. Bättre var det då i Västergarn med en och en halv mm.
I Slite och Lärbro har det regnat och åskat värm i dag på morgonen. I Slite har det fallit ungefär 4 mm. och i Lärbro något mindre. Från Slite såg man rök åt Lärbrohållet, och antagligen var det kraftledningen som fått någon knäck av blixten, ty det har varit strömavbrott både i Lärbro och Slite i dag.
Även på norr har man på sina håll fått nederbörd av skiftande mängd. På Fårö uppmättes vid 6-tiden igår kväll 15 mm. på en timme. Ett kraftigt åskväder rasade även över socknen och flera blixtnedslag förekommo såväl i telefonledningar som i en åker. På ett ställe slog blixten ned i en ledning just som en person skulle ringa upp i telefon. Han bedövades vid nedslaget och läkarel tillkallades. Någon större fara var det emellertid inte utan vederbörande kom åter till sans efter en stund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

ALA.

Gotländska lantmännens lokalförening hade årssammanträde på söndagen hos lantbrukare B. Pettersson, Gurfiles. Föreningens ordförande Egon Arvidsson utsågs att leda dagens förhandlingar. Föreningen har haft ett gynnsamt år med ökad omsättning och många nya medlemmar. Lantbrukare Laurin, som stod i tur att avgå ur styrelsen, omvaldes enhälligt. Till revisorer utsågs lantbrukare Axel Edmark, Gurfiles och Samuel Lingvall, Botvatte. Efter själva förhandlingarna bjöd värden på kaffe.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Gotlands högerförbund har årsstämma.

Diskuterar också det förestående riksdagsvalet.
Gotlands högerförbund hade på lördagen sitt årsmöte på IOGT :s lokal vid Södra Murgatan, där ett 50-tal personer från staden och landsbygden kommit tillstädes.
Sammanträdet öppnades med ett anförande av förbundets ordförande, riksdagsman Gust. Svedman.

Högern har sökt främja vårt försvar och vårt näringsliv.
Talaren gav därvid en överblick över de förhållanden, som f. n. råda inom vårt politiska liv och påvisade särskilt, hur lätt vår gamla besjungna frihet kan förbytas i tvång och utländskt beroende. Därvid belyste han de svårigheter vårt land haft att kämpa med, då det gällt att bevara sin neutralitet, och hur trycket utifrån gjort sig förnimbart. Det ligger f. n. i en kniptång med en främmande stormakt i öster och en annan i söder och väster. Det är av största vikt att vi förmå värna vår politiska, ekonomiska och kulturella integritet. Vårt land har också stått inför svåra frågor, då vår utrikesledning fått kritik både här hemma och även från andra länder. Men man torde icke kunna säga annat, än att regeringen handlat på det sätt, som varit för landet bäst.
Det är mot bakgrunden av dessa kritiska förhållanden, som man på många håll ansett det lyckligt, om icke några upprivande partistrider komme till stånd vid årets riksdagsval och helst att detta val skötes på framtiden. Detta stöter emellertid på ett grundlagsbud, som säger att val skall äga rum. Man har därför sökt att lösa frågan genom åstadkommande av en gemensam valsedel för alla partier i enlighet med bestämmelser, som riksdagen i år antagit på förslag från folkpartihåll. Underhandlingar därom pågå också här i länet, med vad resultat är ännu oklart.
Det är emellertid angeläget, att högerns ställning icke försvagas i riksdagen. Högern har kanske en del synder på sitt samvete, men den har haft två stora förtjänster, som den kan åberopa. Den har strävat efter att stärka vårt nationella försvar och vårt näringsliv. Vad skulle det icke ha betytt, om högerns blygsamma krav under årens lopp beaktats, så att vårt försvarsväsende hållits i stånd ? Nu har det försummade måst tagas igen genom att allting måst forceras och anskaffas till starkt ökade kostnader. Och när det gäller näringslivet, så är det dock detta, som skall bära upp alla statens omkostnader, ty staten kan icke ge ut mera än den får in. Socialdemokraternas ekonomiska och sociala politik har varit en fråga om fördelningen av de värden, som näringslivet bragt tillsamman, men det viktigaste är dock att det skapas värden. Ute i världen falla de demokratiska regimerna under påfrestningarna. Endast ett folk i välstånd kan styras demokratiskt, ett folk i nöd ropar efter de starka männen. Därför att jag vill bevara demokratien, måste jag också se till att vårt folks sunda ekonomiska grundvalar icke spolieras.

Nyval på viceordförande-posterna.
Sedan förhandlingarna sålunda öppnats, utsågs hr Svedman att leda dagens förhandlingar.
Den upprättade årsberättelsen föredrogs och visade, att arbetet starkt inskränkts genom de rådande förhållandena. Högerföreningarna inom länet ha tillsammans över 900 medlemmar. Även revisionsberättelsen som visade en kassaomslutning på 3,459 kr., föredrogs och ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Därefter företogs val av förbundsstyrelse, varvid valdes till ordförande riksdagsmannen Gust. Svedman, till 1 :ste vice ordförande landstingsman Reinh. Kahlström, L :a Atlings i Atlingbo (nyvald efter konsul C. G. Björkander, som undanbad sig denna post) och 2:dra vice ordförande folkskollärarinnan Greta Stengård (nyvald efter hr Kahlström), från Visby stad konsul C. G. Björkander, banktjänsteman Ebbe Östman, disponent Kjell Wiman, fru Maria Stålhandske och fältläkaren Nils Carlson (nyvald efter handlanden G. W. Tingström, som undanbett sig återval), från norra häradet folkskolläraren Rud. Carlson, Gothem, direktör Arendt de Jounge, Slite, lantbrukaren John Edmark, Ljungby i Ala, handlanden Gunnar Stengård, Fårösund, och fru Anna Broström, Fårö, samt från södra häradet landsfiskal Justus Jakobsson, Klintehamn, handlanden John R. Wittberg, Hemse, fröken Sigrid Lindbom, Klintehamn, snickaren Hjalmar Norman, Sundre, och lantbrukaren Hugo Larsson, Lunds i Grötlingbo (nyvald efter landstingsman Rud. Alva, som undanbad sig återval).
Självskrivna ledamöter i styrelsen äro ungsvenska distriktets ordförande, folkskollärare Simon Carlson, samt ombudsman Nils Hellström. Till revisorer återvaldes rektorn Albin Åkesson, Klintehamn, och arbetschefen P. M. Bengtsson, Visby, med löjtnanten Otto Wallin, Visby, och lantbrukaren Einar Thomsson, Skäggstäde i Källunge, som suppeanter.
Till förbundets ledamot i riksorganisationens representskap återvaldes riksdagsman Svedman.

Hr Rud. Bolin avtackas.
Ordföranden riktade ett tack till de avgående styrelseledamöterna och särskilt till hr Rud. Bolin, som under en lång följd av år nedlagt ett intresserat och förtjänstfullt arbete i högerns tjänst, icke blott inom styrelsen utan även som landstingsman och riksdagsmannakandidat.
Hr Bolin tackade omedelbart och uttryckte sin glädje över, att han fått uppleva den dag, då högerns ideer åter vunnit erkännande som de riktiga, samt vädjade till en yngre generation att alltjämt slå vakt omkring desamma.

Ännu oklart om riksdagsvalet.
Därefter övergick mötet till att behandla förberedelserna för årets riksdagsval. Ordföranden lämnade meddelande om de förhandlingar, som i dagarna förts mellan de fyra partierna och vilka under den kommande veckan skola återupptagas. På styrelsens förslag beslöts att till förhand lingsdelegerade utse hrr Reinh. Kahlström, Arthur Nilsson, Rud. Carlson och Nils Hellström.
Vidare diskuterades olika alternativ för högerns kandidatlistor, därest det skulle visa sig, att gemensam valsedel icke kan komma till stånd. Även kandidatfrågorna ventilerades, särskilt vad det gäller landsbygdens representation, medan det uppdrogs åt Visby högerförening att nominera kandidater för staden. Styrelsen skall därefter — hur frågan än ut vecklar sig — fastställa kandidatlistorna.
Sedan ordföranden vädjat till de närvarande att var på sitt sätt medverka till ett för högern gott val, frambar konsul Björkander de närvarandes tack till ordföranden för det sätt, på vilket han lett dagens förhandlingar, och särskilt för hans orienterande föredrag om det politiska läget, vilket tack de närvarande underströko med en hjärtlig applåd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Juli 1940
N:r 166

Skytte.

Gammelgarn vann Torsburgspokalen.
Anga skyttegille hade i går anordnat skjutningar om Torsburgspokalen och inte mindre än 116 skyttar från Roma r. o. deltogo. Målen voro fyra med sex skott mot varje och figurerna utgjordes av 1/4-fig. på 170 m., 1/6-fig. på 90 m., kg-skytt på 75 m. och 1/3-fig. på 200 m.
Pokalen för de fem gillena i Torshurgskretsen hemfördes av Gammelgarns skyttegille med 135 tr. På andra plats kom Ala med 132 p. och trea blev Angagillet.
De bästa individuella placeringarna nåddes av följande: klass IV och III:
1) M. Larsson, Dede, 23 tr.,
2) T. Andersson, Gothem, 22.
Ytterligare fem deltagare erhöllo pris.

Klass II:
1) M. Jansson, Gothem, 21,
2) V. Andersson, Ala, 20.
Ytterligare; fem pristagare.

Klass I:
1) E. Larsson, Gammelgarn, 17,
2) A. Pettersson, Bara, 16.
Ytterligare tre pristagare.

Vidare förekom extra insatsskjutning, där bästa resultaten i klass III och IV nåddes av J. Lauberg, östergarn med 6,56, E. Levin, Ala, hade 6,55 och M. Larsson, Dede, 6,54. I klass II fick G. Söderström, Gammelgarn, 6,54, och G. Buskas, Ala, 6,41 p. I tävling på miniatyrtavla nådde bl. a. V. Gustafsson och L. Östergren, Östergarn, E. Glifberg, Ekeby, och E. Levin, Ala, 60 p.
Hr Artur Levin, Anga-gillets ordförande, var skjutledare och prisutdelare och en hel del pokaler, penningpris och nyttosaker fingo nya ägare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Juli 1940
N:r 166

Hovrätten avvisade åklagaryrkande.

Svea hovrätt har fastställt norra häradsrättens beslut att lämna utan bifall av åklagaren framställt yrkande om ansvar å ingenjören S. G. Wahlin, Djursholm, för ovarsamt framförande av bil. Han hade den 10 febr. i år på vägen Ljugarn-Roma vid Ljungby i Ala kolliderat med en plogbil förd av en vägarbetare. Denne dömdes av häradsrätten till böter under det att W. frikändes. Åkl. har i hovrätten yrkat bifall till sin talan. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
Sven Magne Boberg med hemvist i Hablingbo socken och Hans Oskar Samuel Björkqvist med hemvist i Visby ämna i Havdhems socken, postadress Havdhem, i bolag idka handelsrörelse under firma Havdhems Cykel- & Sportaffär, Boberg och pjörkqvist. Firman tecknas av bolagsmännen var för sig;
Karl Herman Brolin med hemvist i Visby ämnar i Västerhejde socken, postadress Hallvards, idka handelsrörelse under firma Herman Brolin;
Albin Levander ämnar med huvudkontor i Ala socken, postadress Kräklingbo, samt avdelningskontor utan självständig förvaltning i Lye socken idka handelsrörelse under firma Albin Levander;
Firman Strömma Yllefabrik, Hj. Medéen C:o i Stånga socken har upphört.
Visby i landskansliet den 26 juni 1940.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Väldig poängskörd på Idrottens dag.

Enbart de civila föreningarna överträffade 1939 års notering.
Fria Idrottens Dag avslutades i går och alla föreningar samlade sig då till slutspurten, då det gällde att plocka fram alla ”dolda reserver”. Vad Gotland beträffar tycks det som om arrangörerna lyckats synnerligen gott, ty redan en preliminär beräkning ger vid handen att årets notering bjuder på sensationella siffror. Det strålande vädret har givetvis spelat en avgörande roll, då det gällt att locka ut idrottsmännen till tävlingarna.
Distriktets ombudsman, Knut Eklund, har kunnat konstatera från de rapporter han i går kväll erhöll att fjolårets resultat betydligt överskridits och då är det så gott som uteslutande de civila föreningarnas resultat som kommit in. Ännu saknas i hans nedanstående tablå siffrorna från I 18,om vars prestationer läses i en annan artikel, från KA 3, från A 7:s förläggningar på landsbygden samt från Tingstäde. Tävlingar ha hållits på 15 platser.
Hittillsvarande poäng i de olika grenarna äro:

GrenPoäng8 p.4 p.2 p.1 p.Starter
200 m.3530573187388
1,500 m.224075292221
Längd3440592140331
Kula3481388152355
Sma1,2691203055711,295

Hittills inkomna bästa resultat i varje gren:
200 m.: Harry Olsson, Hemse B. K., 23,7, K. E. Vallin, Fårösund I. F., 24,9,
1,500 m.: Anders Dahlin, I. F. Gute, 4,12,6, Manne Boberg, I. F. Gute, 4,21,0.
Längd: Harry Olsson, Hemse B. K., 632, Sture Klasen, VIF, 632, Nils Ekström, 1. F. Gute, 620.
Kula: Valla Ramkvist, Hellas, 13,38, S. Hellin, Västerås I. F., 11,68.
Ombudsman Eklund lovar utförlig rapport, när alla resultat kommit in. De nuvarande siffrorna bli säkerligen helt omkastade, vilket bör påpekas för undvikande av missförstånd. Renskrivna protököll böra insändas snarast, då rapport skall insändas till Svenska Idrottsförbundet senast den 20 dennes.

Fotbollssegrar för VIF och AIK.
Två vänskapsmatcher i fotboll utkämpades i Visby i går. En av dessa pelades på A 7:s idrottsplats, där AIK mötte A 7 och resultatet blev en överlägsen seger för AIK med 4-0.
VIF mötte I 18 i en eftermiddagsmatch på Gutavallen. Det blev inte någon synnerligen vacker match, mestadels var det planlöst slående, men ibland blev det dock ett och annat snabbt genombrott och situationer framför mål. VIF fick ledningen genom en straff, men I 18:s gode center Göransson svarade sedan för två mål, vilken ställning höll sig till långt in på andra halvlek. I slutet av matchen kommo målen med korta mellanrum, först utjämnade VIF genom ”Smeden” till 2-2, Göransson, I 18, gav sitt lag åter ledningen med sitt tredje mål för slagen och mindre än en minut efter hade VIF åter utjämnat till 3-3. I 18 hade goda chanser att åter ta ledningen men det blev i stället VIF som fick segern genom högeryttern ”Smeden” som kort före slutsignalen rusade genom: I 18-försvaret och placerade bollen i nätmaskorna.

Sommarens DM-tävlingar i fri idrott.
Femkampen uppskjuten till 29 juni..

Gotlands Idrottsförbund hade i går ett sammanträde, varvid bestämdes dagar för DM-tävlingarna under sommaren i fri idrott. Man har hos Svenska idrottsförbundet anhållit att få uppskjuta femkampen och 10,000 in. till den 29 juni. Förbundet arrangerar dessa tävlingar.
Tiokampen går den 6-7 juli med VIF som arrangör, JM 20-21 juli i AIK:s arrangemang och senior-DM den 3-4 aug. med VIF som arrangör.
Gute erhöll tillstånd att anordna Tingstädeloppet i år den 13 juli och fick även sanktion för nationella tävlingar den 1.4 juli. .
Svenska Idrottsförbundet kommer i år att utdela hoppmateriel till två gotländska föreningar och vid sammanträdet föreslogs klanerna, Ala, och Lau G. o. IF. Vidare utdelas 30 häckar, vilka VIF föreslogs erhålla.

Gotlands Allehanda
Måvdagen den 17 juni 1940
N:r 137

Restaureringen av Ala kyrka.

Riksantikvarieämbetet har beviljat tillstånd för, konservator J. Österlund i Uppsalja, att utföra restaurerings-, målnings- och dekorationsarbeten i Ala kyrka, vilka arbeten kostnadsberäknats till 3,500 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 juni 1940
N:r 128

Dödsfall Olivia Hallström

Att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla Änkefru Olivia Hallström i sitt 80:de levnadsår, i tacksamt minne bevarad av trogen vårdare, tillkännagives härmed.
Orleifs i Ala den 1 juni 1940.
GUSTAF EKBLOM
Wall. Ps. 452: 1.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 juni 1940
N:r 124

Idrott och Sport.

Terränglöpning i Ala.
Nystartade klubben som arrrangör.

Terränglöpning var i söndags anordnad av I. K. Ala. Banan som löptes, var ganska svår. Detta avskräckte dock ej dem som hade anmält sig till löpningen, ty i herrklasen hade anmält sig 9 löpare och i damklassen 5. Deltagarna voro i den ordningsföljd de inkommo i mål:
I herrklassen: 1) Enar Levin, Gurfiles, 2) D. Broman, Buttle, 3) Evert Edmark, Ljungby, 4) Bertil Olofsson, Bjerges, 5) Ivar Hallberg, Gurfiles, (31 Gustav Stenbom, Gurfiles, 7) Georg Larsson, Bjerges, 8) Eugen Lingvall, Botvatte, 9) Rune Olofsson, Bjerges.
I damklassen: 1) Märta Edmark, Ljungby, 2) Märta Jöhansson, Ljungby, 3) Birgit Edmark, Ljungby, 4) Sonja Olofsson, Bjerges, 5) Kerstin Gardell, Skolan.
A.

17 fordar i GMF:s biltävling.
Startlistan fastställd.

På lördag kväll går starten i GMF:s orienterings- och tillförlitlighetstävling och som förut nämnts har tillslutningen
i, år blivit större än vanligt med inte mindre än 22 deltagande ekipage. De fyra vagnarna från A. 7 ställa dock upp utom tävlan.
I morgon kväll kl. 6 samlas alla tävlingsdeltagarna hos Siltbergs för erhållande av vidare upplysningar och där komma också priserna att utställas.
Startlistan har fått följande utseende:
1.) Fritz Löfqvist, GMCK, Ford.
2.) Einar Söderlund, GMF, Adler.
3.) Fröken Marja Ekstrand, MHF, Plymouth.
4.) Kårstaben, A. 7, Ford.
5.) Sven Erik Westberg, MHF, Ford.
6.) Bror Fritz, GMF, Ford.
7.) 1. batt., A. 7, Ford.
8.) Gustav Falck, GMCK, Ford.
9.) Gustav Henriksson, GMF, Ford.
10.) Aron Persson, GMF, Ford.
11.) Åke Larsson, GMCK, Ford.
12.) Karl B. Andersson, GMF, Ford.
13.) Karl Henrik Sandin, GMF, Ford.
14.) 3. batt., A. 7, Ford.
15.) Gunnar Olsson, MHF, Ford.
16.) John Eile, GMF, Chevrolet.
17.) Fru Stina Falk, GMF, Ford.
18.) Martin Folihn, MHF, Plymouth.
19.) 2. batt., A. 7, Ford.
20.) Sven Hansson, GMCK, Ford.
21.) Hj. Rydin, MHF, Renault.
22.) Sture Andersson, GMF, Ford.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 November 1938
N:r 272