Krigsrätten.

Med anledning av krigsdomare av Ekenstams frånfälle har krigshovrätten för tiden intill dess denna plats hinner att återbesättas förordnat auditören R. Viman att uppehålla krigsdomarebefattningen sant vice audutören, landsfogde G. A. Broms att samtidigt i denna senares ställe inträda som ledamot av krigsrätten för Gotlands trupper.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Gotländska fiskarenas centralförening.

bortauktionerar onsdagen den 21 april kl. 10 f. m. vid Buttle järnvägsstation, 1 parti extra prima salt strömming i kaggar om c:a 24 kg. netto, och extra prima kryddströmining i kaggar om c:a 12 kg.
Godkände inropare erhålla 4 månaders betalningsanstånd.
Roma den 16 april 1920.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 11 maj 1920 kl. 12 på dagen, kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den från Anton Andersson i Velinge, Buttle socken, för gäldande av oguldna kronoutskylder utmätta lägenheten Sproge Mästermyr N:r 1 (Beg. .N:r 16) lotten G 5 i Sproge socken.
Fastigheten, som är belägen omkring 2 kilometer från sockenkyrkan och 15 kilometer från Klintehamn, innehåller i areal 59,049 hektar torrlagd, men ännu icke odlad myrmark samt är obebyggd.
Fastigheten har saluvärderats till 1,000 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheten häftar eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 30 mars 1920.
Gustaf W. Roos.
K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Från landsbygden. Levide.

LEVIDE, 12 april.
Levide mejeriaktiebolag hade i fredags sin ordinarie bolagsstämma, varvid delägarne genom styrelsens berättelse fingo redogörelse för förra årets verksamhet. Till mejeriet hade under 1919 levererats 314,759 kg. oskummad mjölk av 96 leverantörer. Medelpriset har varit 26,332 öre pr kg.och medelfettet 3,79 %. Av den inköpta mjölkmängden har tillverkate 14,020,5 kg. smör samt 1,372 kg. ritt, vaxjämte 7,196 kg. sådan mjölk försAlts till förbrukarn till ett medelpris av 31,3 öre pr liter. Bolagets omsättning har varit 99,701,006 kr. med en vinst sv 1,815,16 kr. Av vinsten beslät stämman utdela 7 % till aktieägarna med 962,50. Tillgångar och skulder balansers på 32,773, 23 kr.
Med stormande bifallsrop bifölls styrelsens farslag att skänka en drittel (51 kg.) smör till de nödlidande i Wien jämte 4 st. ostar, cirka 45 kg.
De i tur avgående styrelseledamöterna omvaldas, och består styrelsen av lantbrukarna J. Edv. Dahlgren, Emil Hägg, C. A. Elfström och Anton Lingatröm samt skollärare Cederlund med lantbrukarna Oskar Jakobsson, Alexander Jacobson och Lars Larsson till suppleanter. Till revisorer omvaldes nämndeman Jakob Wahlby och lantbr. Ernst Lindgren med Gottfrid Niklasson till suppleant.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Från hamnen.

Inkomna fartyg: gal. Amanda, Larsson, från Stockholm, stenkol; 3-mast.-skon. Henrik, Sjöström, från Käppevik, ved.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Fastighetsauktion.

Onsdagen den 21 april kl. 12 midd. låter Hj. Vestmark genom offentlig auktion försälja lägenheten Botmunds i Västerhejde bestående av c:a 10 tunl. åker, 5 skogsmark med därå uppförda bonings- och ladugårdshus. Beläget 1/4 mil från Hallvards och Högklints station. Betalnings- och övriga villkor tillkännagivas före auktionens början.
Obs.! Tåg avgår från Visby kl. 11,15 f. m. till Hallvards.
Visby den 15 april 1920.
Karl Dassow.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Ett ovanligt besök

har Visby hamn i dag, i det att en av den svenska marinas undervattensbåtar, Delfine, vid 10-tiden på förmiddagen anlände hit och förtöjde i yttre hamnen. Befälhavare är kaptanen, greve K. G. Hamilton, och besättningens antal uppgår till ett 20-tal. Ytterligare en eller ett par liknande båtar hitväntas under dagens lopp. Delfinen, som kom från Karlskrona och befinner sig på övning i Östersjön, kommer att i morgon f. m. åter gå till havs.
Som det torde vara första gången som Visby gästas av u-båtar, ha många skådelystna begagnat tillfället att taga de någomtalade krigsredskapen i närmare betraktande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Ersättning för utskänkningsrättigheter.

I proposition till riksdagen hemställer k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmaredaktion erfarit — att under deras återstående livstid må till Anna Magdalena Josefina, Nilsson, född Ringström och Gustava Maria Kristina Andarsson Selander, född Blomgren, bägge i Visby, i ersättning för upphörda utskänkningsrättigheter från rusdrycksfonden årligen utgå ett belopp avi 600 kr. till dem vardera.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Entreprenadauktion

å 1,500 sträckmeter, dels huvuddike, dels sidodiken i det s. k. Augstensmyrs västra utlopp hållen tisdagen den 20 innevarande april kl. 2 e. m. Samlingen sker hoe hemmansägaren Josef Wirsén, Nora. Arbetet utföres i enlighet med av statens lantbruksingenjör upprättade kartor och handlingar. övriga vilkor tillkännagivas vid auktionstillfället.
Nora i Vamlingbo den 12 april 1920.
ARBETSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87