Genom offentlig auktion,

som förrättas tisdagen den 16 innevarande februari kl. 2 e. m. i Aktiebolaget Gotlands Banks lokal i Visby komma att försäljas nio stycken för skuld pantförskrifna aktier i Ångfartygs-Aktiebolaget Gotland.
Betalningen skall erläggas kontant.
Visby i Aktiebolaget Gotlands Banks ombudsmansexpedition den 6 februari 1915.
Rud. Wiman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Genom auktion,

som fredagen den 12 dennes från kl. 2 e. m, förrättas, låter J. E. Jarl i Buttlegårda i Buttle försälja 231 st. utstämplade timmerträ, lämpliga till bygnadsvirke och sågtimmer.
Skogen är belägen i närheten af Buttle järnvägsstation, och samling sker i skogen.
Betalningsanstånd lämnas veder häftige köpare till den 1 nästkommande maj 1915.
Kräklingbo den 8 febr. 1915.
HJ. JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Från sjön.

— I fredags afton vid 10 tiden ägda en kollision rum mellan Göteborgsångaren Orvar, tillhörande Götaborg-Manchesterlinjen, och ångaren Veni från Stavanger. Den förra befann sig på utgående från Göteborg på rasa till Manchester, den senare på ingående från Hull med last af kol och koks, kollisionen inträffade mellan Böttö och Buskär. Veni, som i lördags xnidd. inkom i hamnen, har erhållit en del skador, men är ej läck. Den har fått en buckla på styrbords bog och en af lifbåtarna förstörd. Orvar kom äfven lätt ifrån kollisionen och kunde efter företagen undersökning erhålla sjövärdighetsibevs för resans fortsättande till destinationsorten.
— Till Lloyd’s telegraferas från Barbados, att svenska ångaren Consul Olsson, på resa från Savannah till Hälsingborg, anländt dit på släp efter en annan ångare med propelleraxeln bruten. Den påträffades 23 januari af brasilianska, ångaren Sergipe och togs på släp af denna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Från landsbygden. Österby.

Österby, 8 febr. Ett trefligt slädparti var i går anordnadt af logen Österby Framtid. Sedan samling skett, företogs färden i 11 fullsatta skjutsar genom Endre och Hejdeby tillbaka till lokalen, där ett prydligt kaffebord väntade de åkande. Sedan kaffet druckits vidtog ett animeradt samkväm, hvarunder en härlig supé serverades. Arrangörerna hade all heder af tillställntngen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Från landsbygden. Ardre.

ARDRE, 6 febr.
Ett trefligt slädparti hade i går anordnats för härvarande skolbarn med deras lärare samt för skolrådsledamöterna med fruar. Vid 1-tiden skedde affärden i 10 fullsatta slädar från småskolan, och resan företogs under strålande väder genom Alskog förbi Guffride och genom Ljugarn tillbaka till utgångspunkten. Vid hemkomsten väntade ett trefligt dukadt kaffebord, och där inmundigades flitigt det varma goda kaffet, och glädjen stod högt i tak. Efter en stunds samkväm, hvarunder barnen fingo sjunga några fosterländska sånger, utbringades hurrarop för skolrådet och alla papporna, som gjort dagen till en högtidsdag för de små.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Fältskjutning.

Visborgs skyttegille hade i går morse enskild fältskjutning, hvari trots yrvädret ett 40-tal skyttar deltogo. Skjutningen ägde rum vid två stationer med sammanlagdt 10 skott och utföll sålunda:
Furir Ahlström 10 träffar
Furir Levin 10 träffar
Värnpl. 548/3 Andersson 10 träffar
Värnpl. 587/1 Johansson 9 träffar
Värnpl. 26/3 Persson 9 träffar
Und.-löjtn. Råberg 9 träffar
Värnpl. 341/8 Leijde 8 träffar
Värnpl. 278 2/6 Chometh 8 träffar
Värnpl. 549/8 Piper 7 träffar
Furir Aberg 7 träffar
Furir Wallin 7 träffar
Vicekorp. 12/2 Söderström 7 träffar

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Ett statsanslag af 100 kr.

har äfven för innevarande år stälts till militärbehälhafvarens förfogande att användas till anordnande af föredrag för de värnpliktige.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Dödsfall. Maria Charlotta Johanna Edman

Tillkännagifves att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade maka och moder Maria Charlotta Johanna Edman, född Sandberg, som efter ett tåligt buret lidande stilla och fridfullt insomnade lördagen den 6 febr, kl. 9,45 e. m., i en ålder af 64 år, 10 mån. o. 17 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, släkt och många vänner.
Visby den 8 febr. 1915.
KARL EDMAN.
BARNEN.

Dödsannons

Tung blir den väg, och mörk den kväll,
Jag nu skall ensam vandra;
Men snart I samma fridens tjäll,
vi hvila hos hvarandra;
Föräldrar, syskon, barn gå bort,
Och maka skills från maka:
Att vi ett lif, så tomt ooh kort
Dess hellre må försaka
Och själens väl bevaka.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Dödsfall. Lars Emil Eugen Levedahl

Vår älskade son och fader Lars Emil Eugen Levedahl afled efter endast några dagars svår sjukdom lördagen den 6 febr., 38 år gammal, efterlämnande åldrig fader, tre små barn jämte öfriga nära anhöriga i djup sorg.
Röstäde, Ekeby den 8 febr. 1915.
Albrekt Levedahl.
Sven. Ruth. Bertil.
Underliga äro Herrens vägar.
Sv. ps. 470: 6.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Dödfall. Johanna Olivia Tingström

Tillkännagifves att Gud behagat hädankalla Johanna Olivia Tingström, född i Sanda den 27 mars 1836, som efter ett kort lidande stilla afled den 4 febr. 1915.
Meddelas endast på detta sätt för släkt och vänner.
Sv. Ps. 478.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31