Ändrad utprickning vid Ar.

Följande ändringar hava vidtagits i utprickningen vid Ar.
En svartmålad remmare med vitt bälte och två ballonger har utsatts å Lat. 57° 55′ 43″ N, Long. 18° 58′ 16″ O och en rödmålad remmare med nedåtvänd kvast över ballong å Lat. 57° 55′ 54″ N, Long, 18° 58′ 45″ O.
Tillstånd har lämnats att .vid den nya farleden till Ars hamn utsätta följande prickar.
Vid farledens norra sida:
slätprickar å Lat. 57° 45′ 14″ N, Long.
18° 58″ 21″ O; Lat. 57° 55′ 13″ N, Long.
18° 57′ 55″ O; Lat. 57° 55′ 14″ 14 Long.
18° 57′ 48″ O; Lat. 57° 55′ 14′ N, Long.
18° 57′ 39″ O; Lat. 57° 55′ 14″ N, Long.
18° 57′ 31″ O; Lat, 57° 55′ 14″ N, Long.
18° 57′ 21″ O och Bat. 57° 55′ 11″ N, Long.
18° 57′ 18″ O
Vid farledens södra sida:
kvastprick 5 Lat, 57° 65′ 11″ N Long.
18° 68′ 4″ O och Lat. 57° 55′ 11″ N, Long 18° 57′ 47″ O.
I sammanhang med den nya utprickningen hava slätpricken å Lat, 57° 55′ 20″ 14, Long. 18° 57′ 85″ O och slätpricken å Lat. 57° 55′ 10″ N, Lon. 18° 67′ 15″ O indragits.
Tillstånd har även lämnats att utlägga en förhalningsboj å Lat. 57° 55′ 14″ N, Long. 18° 57′ 25″ O.
Den nya farleden anses hava huvudriktning O—V.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Passagerarelista.

Med Polhem från Nynäshamn 12 mars: Professor Roosval, ing. Halle, bankdir. Ihre, hrr Larsson (2 pl.), Norrman, Ahlstedt, Nordberg, Pettersson, Rönn, Hultgren; fru Nordberg; fröken Dahlberg.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Nervfebern.

Ännu ett nervfeberfall har inträffat härstädes och remitterats till provisoriska epidemisjukhuset, där nu fyra patienter vårdas. Med detta sista inträffade fall har antalet nervfebersjuka nått upp till jämt dussinet. Av dessa tolv patienter ligga som bekant åtta på ord epidemisjukhuset.
Då sjukdomen sålunda synes ha benägenhet att sprida sig, har man bett oss att ännu en gång för allmänheten påpeka faran av att förtära okokt vatten och mjölk (grädde)..

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Inskrivningsrevisionen

för Gotlands inskrivningsområde och för Visby sjömanshus sammanträder å länsstyrelsens sessionsrum lördagen den 10 april kl. 11 f. m.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Dödsfall. Hugo Ernst Fredrik Ström

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min Ömt älskade son samt vår käre broder Hugo Ernst Fredrik Ström, som efter ett svårt lidande (nervfeber). avled i dag kl. 1 f. m., I en ålder av 37 år, 7 mån. och 14 dagar, Innerligt sörjd och saknad av oss, trotjänarinna, släkt och många vinner, hava vi härmed den smärtsamma plikten tillkännagiva.
Gerunge I Ruta den 12 mars 1920.
Petter Ström.
John. Karl. Gunnar.
Älskad i livet, saknad i döden.
Sv. Ps. 864

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Guldbröllop

firas idag i kretsen av barn och barnbarn av f. d. rättaren Sven Fredrik Svensson och hans maka i deras hem i Salthamn, Västkinde.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Gudstjänst i skolsalen

måste man förra söndagen hålla i Hamra. Värmeledningen befanns nämligen vara felaktig så att man icke vågad elda upp kyrkan. Så hade prästen valet emellan mässfall, ty ingen ville sitta i den oeldade kyrkan, eller att taga skolsal där skolläraren låtit elda upp och dit folket samlats. Han valde skolsalen.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

God fiskelycka.

Havsfisket har nu tagit sin början under, såsom det vill synas, gynnsamma auspicier, meddelas oss dag från Härvik. I morse inkom dit en båt med icke mindre än 19 laxar, som fångats under den gångna natten, och ungefär samtidigt kommo tre andra fiskare i land där, medförande tillsammans 320 kg. torsk.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Från landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 10 mars.
Avstängd för trafik blev Burgsviks brygga i förra veckan för järnvägens del. Banmästaren hade anmält att det vore riskabelt föra fram tåg ditut och trafikchefen meddelade genast förbud därför. Hamnstyrelsen stälde om besiktning, vilken utfördes av förvaltare Bergström i Burgsvik och hamnförman Törnqvist i Visby. Dessa konstaterade att visaerligen ändarna å vissa tvärstockar vore murkna, men att ingen fara för övrigt förelågo. Då banmästaren emellertid icke ville ge med sig, stannade det vid att inga lokmotiv få gå ut på bryggan till dess den blir reparerad, vilket skall ske i sommar.
Burgsviks hamn blir mer och mer trafikerad. Sedan Ronejärnvägen slopats har en del av trafiken från Ronehamn upp till mellersta Gotland dirigerats över Burgsvik. Därmed får Gotlands järnväg också större inkomster, enär den direkt tages i anspråk för vidare befraktning.
Ett mera ovanligt fartyg ligger f. n. i Burgsvik. Det är en s. k. holländsk tjalk, ett slags farkost som är alldeles rund i bottnen och således saknar köl. För att kunna klara sist vid seglats har den en anordning vid sidorna bestående i två stora s. k. svärd av trä å vardera sida, som stickas ut för att hindra avdrift o. dyl. Vid inlöpande till Burgsvik häromdagen slingrade skutan så svårt att det till en början var omöjligt för lotsarna att komma ombord. Då de omsider kunde lägga, till vid fartyget krossades lotsbåtens reling vid ett slingerkast. Fartygets nam är Martha, kapten E. Tegge, en tysk som förut fört ett stort fregattskepp, vilket togs som god pris i England vid krigets utbrott. Kaptenen hade just kommit till England efter en långfärd och telegraferat efter sin hustru. Så bröt kriget ut och de blevo båda fångar och fingo sitta cellfängelse i England flera månader innan hustrun blef fri. Mannen blev så förvarad i ett fångläger. När u-båtskriget bröt ut, berättar han, fick man där leva på kokt ris och kålrötter dag ut och dag in. fartyget medför gödningsänme för mellersta Gotland. Vid hitresan gick det på grund i dimman vid sandhammaren och måste betala 6,000 kr. till några fiskare, som hjälpte det rätta.
Vårvädret här ute är vackert. Häromdagen visade termometern 10 grader varmt. Rågarna må icke alldeles bra av detta, ty nätterna äro kalla. Vårfåglarna ha kommit. Det ser ut som de icke äro så talrika i år. Och måsarna, som vanligen komma samtidigt mod »bläckar» saknas alldeles, märkvärdigt nog.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.