Från sjön.

Standard Oil Companys tankångare Chester, som 25 januari afgick från Newyork till Rotterdam, har blifvit vrak och öfvergifvits i öppna sjön. Besättningen räddades onbord på ångaren Filadelfia.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 7 febr.
Slädparti. Igår hade omkring 15 familjer här slagit sig tillsamman och företogo en liten åktur i släde från Bäckstäde via Sanda kyrka, Sandäskes och Klintehamn tillbaka till Bäckstäde, där sedan ett alltigenom trefligt samkväm ägde rum. God, verkligt god, fiolmusik med ackompanjemang å orgel och dragspel utfördes och lockade till liflig dans.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

En nöjenas renässans synes

ha inträdt i vårt goda Hemse. Den präktiga Hemsekvartetten gaf signalen till pånyttfödelsen och har följts af Hemse amatörteater, som lördagen 30 och söndagen 31 jan. samt på begäran nu i söndags visade, hvad friska viljor kunna åstadkomma. Amatörerna uppförde »Kärlek och Upptåg», lustspel med sång i tre akter. Först som sist kan härom sägas, att de agerande skötte sig bra, ja å flera håll riktigt förtjänstfullt. Fröken E., i skepnaden af en kärlekskrank hushållerska, gjorde verkligen en ypparlig figur och fröken N., förvandlad till en bångstyrig husdräng, gaf publikens skrattmuskler ingen ro. Programmet upptog vidare den storslagna tablån Fältvakten, som särskildt vid andra föreställningen kom till sin fulla rätt. Sångarna, hrr Dalström, Björkander, Appelqvist och Lithberg, samt fröken Backman rönte också mycket biffall för sina prestationer. Allt som allt kan sägas, att tillställningarna voro vällyckade, och vi begagna tillfället att till arrangörerna, särskildt hr John Wittberg, som dirigerat det hela, frambära ett ouppriktigt tack för angenäma aftnar.
Publiken var vid samtliga föreställningarna rätt talrik, och skytteföreningen, till hoars förmån festerna arrangerats, har säkerligen att emotse en ganska vacker recett.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

Dödsfall. Kristina Katrina Olivia Kolmodin

Att vår älskada moder Kristina Katrina Olivia Kolmodin född Larsson, stilla afled i tron på sin frälsare den 7 febr. 1915 i en ålder af 64 år 6 månader och 3 dagar, djupt sörjd och saknad och i tacksamt minne bevarad af oss, släkt och vänner, varder härmed tillkännagitvet
Allekvia i Vallstena den 8 febr. 1915.
SELMA och ALBERT KOLMODIN.
ESTER. GUNNAR.

Dödsannons

En ängel kom och sakta tog,
och löste de Jordiska banden
och hviskade: Nu är det nog.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

Dödsfall. Carolina Augusta Lindbom

Att Gud till sig behagat hädankalla vår kära moder Änkan Carolina Augusta Lindbom, född Bleselius, som lugnt och stilla afled söndagen 7 februari kl. 5 e. m. i en ålder af 82 år, 6 månader och 8 dagar. djupt sörjd och saknad af barn och barnbarn här och i Amerika, varder härmed släkt och vänner tillkännagifvet.
Visby den 9 februari 1915.
Barnen.
Sv. ps. 473: v. 1, 4, 5.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

Borgenärerna

uti handlanden Karl Gummessons i Stenkyrka och handelsidkerskan Johanna Hööks i Kappelshamn konkurser kallas att sammanträda å stadsfogdekontoret i Visby tisdagen den 16 instundande februari i Gummessons konkurs kl. 1 och i Hööks konkurs kl. 1: 30 e. m. för att besluta om underhåll åt gäldenärerna, pröfva eventuella anbud å bodvarulager samt för att fatta beslut i andra konkursboen rörande frågor.
Slite den 23 januari 1915.
Thure Holmqvist,
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

Visby stadsmission

har om onsdag sitt årsmöte i kyrkosalen, hvarvid bl a. förekommer diskussion öfver frågan: Är i våra dagar yttre eller inte mission mest af behofvet påkallad?»

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Visby kyrkotidning.

Döde:
Gossen Idur Roland Torsten Randleff från Visby landsförsamling 1 år, 2 mån. och 15 dagar.

Lysning.
Mellan musiksergeanten Rudolf Vilhelm Fält och Herta Gunhild Viktoria Lindström; mellan tjänstemannen Karl Fredrik Petter Ahlgren från S:t Matteus’ förs. Stockholm och Ellen Elisabet Winquist från Visby domkyrkoförsamling; mellen köpmannen Harald Viktor Lundberg från S:t Jakobs förs. Stockholm och Tilly Henrietta Lucia Åbom från Visby domkyrkoförs.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Visborgs fältridtklubb.

Man har bedt oss meddela, att den till onsdagen 10 dennes planlagda terrängridten är framskjuten till dag under månaden, som framdeles kommer att kungöras.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Till ordförande i inskrfningsnämderna

för årets inskrifningsförrättningar har major E. Nordenskjöld förordnats.
Som läkare har förordnats d:r E. Th. Fries.
Som läkare i årets inskrifningsrevision har regementsläkaren d:r K. Bolin förordnats.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31